ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R20/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 09/09/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: Identification and investigation of the fluorinase in Streptomyces calvus nuclecidin biosynthesis
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเคมี
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: Dr. Rung-Yi Lai
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. น.ส อุทุมพร งิ้วพรหม
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 17/08/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 16/08/2565
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 24 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F1202, F1203, F1207, F2107, F2108, F2207, F14215-2, F14117, F2123, F3112, F10201, F10102-2, F10101-6, F10101-4, F10101-5, F10101-7, F10101-12, F10101-13, F10109-1, F10109-3, F10201-3, F2106, F10202
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: PCR, Microplate reader, fluorescence spectroscopy, freeze-dry, UV-Vis, XRD, SEM, TEM, FTIR, AFM, confocal microscope, NMR, HPLC, MALDI-TOF, LC-Q/TOF, Nanodrop, high speed centrifuge, shaking incubator, gel document, gel electrophoresis, FPLC, GCMS, LC/MS
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: อุทุมพร งิ้วพรหม โทรศัพท์/Tel. : 0845986464
ไฟล์ประกอบ
Utumporn Ngivprom.pdf R20-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา