ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R24/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 23/09/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่ฉีดเข้าไข่ไก่ฟักต่อการพัฒนาไปเป็นไก่เนื้อเพศผู้
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: ผศ. นสพ. ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. น.ส. สายาห์ องค์ศรีเจริญพร
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 15/07/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 15/07/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 12 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F10109, F10202, F10201, F10203, F10011, F10013, F10006, F10012, F10007, F11217, F11223, F11222
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: FTIR, GC-MS, HPLC, LC-MS, UV-VIS, MALDI-TOF, SEM, Light microscope, TEM, Confocal microscope, Cryostat microtome, Fluorescent microscope, Spectrophotometer, Freeze dryer, Rotary evaporator, Incubator shaker
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: น.ส. สายาห์ องค์ศรีเจริญพร โทรศัพท์/Tel. : 087-8716376
ไฟล์ประกอบ
M5910311.pdf R24-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา