ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R25/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 25/09/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: การพัฒนาการผลิตผงสีจากใบสัก และการย้อมผ้าไหม
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: อาจารย์ ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ
2. นางสาวนฤมล จับศรทิพย์
3. -
4. -
5. -
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 15/03/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 15/11/2563
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 7 เดือน/Month(s) 0 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F6210, F11223A, F5108
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: Spectrophotometer, Spray dryer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
: -
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ โทรศัพท์/Tel. : 0935427896
ไฟล์ประกอบ
B5928088.pdf R25-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา