ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขที่รับ ฝสป..
R26/2563
ปีงบประมาณ/
Budget year
: 2563
ภาคการศึกษา /
Trimester
: 1
ปีการศึกษา/
Academic year
: 2563
ลงวันที่ /
Date
: 25/09/2563
ชื่อโครงการวิจัย /
Project Title
: การบำบัดน้ำเสียชุมชนเเละหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว
สาขาวิชา /
School of
: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าโครงการวิจัย /
Project Leader
: อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
ผู้ร่วมวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย /
Co-Researcher /
Research Assistant
: 1. นายชัชวาลย์ โคตรเสนา
2. นางสาวศศิวิมล ทิพสุต
วันที่เริ่มทำโครงการวิจัย /
Starting of work period
: 18/09/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงการวิจัย /
Ending of work period
: 31/12/2564
รวมระยะเวลา /
Total project work duration
: 15 เดือน/Month(s) 12 วัน/Day(s)
ห้องที่คาดว่าจะใช้ /
Room No.
: F3102, F3104, F3106, F9318, F10203, F10204-1,F11232A, F12114A, F12115A, F12219A
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้ /
Required Equipment
: DO meter, pH meter, Conduct meter, Centrifuge, Oven, Furnace, BOD incubator, Vacuum pump, Desiccator เครื่องชั่งเเบบละเอียด, Autoclave, ตู้ปลอดเชื้อ, Water bath, เครื่องย่อย/กลั่น ไนโตรเจน, Spectrophotometer, Hotplate, กล้องจุลทรรศน์, Turbid meter, ICP-MS, ICP-OES, เครื่องวัดสี Color view TM spectrophotometer, Texture analyzer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม /
Addition Note
:
นักศึกษาผู้ประสานงาน /
Contact Person
: อ.ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก โทรศัพท์/Tel. : 3915, 0881497826
ไฟล์ประกอบ
korhor3.pdf R26-63.pdf

 

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา