ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 4/63
(2 เมษายน 2563)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6023751 นายนวพล ศรีัพุทธรินทร์ เมคคาทรอนิคส์
2
B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
3
B5950416 นายพิชิตพล ลือศิริ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
4
B5950355 นายณัฐวัฒน์ ม่วงวิเศษ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
5
B5951963 นางสาวจริยา สุระขุนทด สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
6
B5953240 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
7
B5951116 นางสาวชไมพร เทียบโว สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
8
B5950348 นางสาวสุทธิตา มีสัตย์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
9
B5951123 นายฐาปกรณ์ ชุมศรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
10
B5950447 นางสาวภัทรวดี โองอินทร์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
11
B5950379 นางสาวศิริรัตน์ สุรารักษ์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
12
B5950331 นายธีรพันธ์ คำค้อม สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
13
XXXXXXX นางสาวชนินารถ ยอดอินทร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16
B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17
B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18
B6062521 นางสาวกัญญา​รัตน์ เทียมแก้ว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19
B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20
B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21
B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
22
B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23
B5902705 นายพชร รื่นรวย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
24
B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคดสูง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25
B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26
B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27
B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
28
B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
29
B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
30
B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
31
XXXXXXX นายmaniganda Santhi Biochemistry
32
B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
33
B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
34
M6030155 นางสาวกชพร ต้นโพธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
35
M6030032 นางสาวปริฉัตร นำประดิษฐ์ทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
36
B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
37
B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
38
B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
39
B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40
B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
41
B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
42
B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
43
D6200015 Mr.Nhieu vinh duong สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
44
B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
45
B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
46
D6200435 นางสาวธิดาภา รัตนอัมพา สาขาวิชาเคมี
47
B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
48
B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
49
B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50
B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
51
B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52
XXXXXXX นายกันตภณ เฮงวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
53
B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
54
B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
55
B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
56
B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
57
B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
58
B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ วิศวกรรมวัสดุ
59
B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
60
B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
61
B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62
B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63
B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64
B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
65
B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
66
B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
67
B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
68
B6064228 นางสาวกรองแก้ว ไชยพร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
69
B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
70
B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
71
D5810123 นางสาวเกษฎา สาลา ชีวเคมี
72
B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
73
B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
74
B6013233 นายปิติภูมิ บันดร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์​
75
B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องก ป้องกัน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
76
B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี สาขาอนามัยสิ่งเเวดล้อม
77
B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
78
B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
79
B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
80
B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา อนามัยสิ่งเเวดล้อม
81
B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
82
B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
83
B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
84
B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
85
B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
86
B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
87
B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
88
B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปราค์นอก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
89
B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธ์ุ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
90
B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
91
B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
92
B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93
B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
94
B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95
B6062279 นายปณชัย​ แพงจันทึก สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
96
B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
97
B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
98
B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
99
B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
100
B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
101
b5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214