ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 12/62
(7 พฤศจิกายน 2562)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2
B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3
B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
4
B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
5
B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
6
B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
7
B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
8
B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
9
B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
10
B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
11
B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
12
B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
13
B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี สำนัก​วิชา​พยาบาล​ศาสตร์​
14
B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
15
B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
16
B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
17
B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
18
B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
19
B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
20
B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
21
B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
22
B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
23
B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
24
B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
25
B5802197 นางสาวศุภนิดา คำโล่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
26
B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27
B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
28
B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
29
B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
30
B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
31
B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
32
B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทรื สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
33
B5542130 นายเวสารัช ผดุงเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
34
B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
35
B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
36
B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
37
B5900886 นายกิตติ การรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
38
M6110697 นายกานต์ กันทาธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
39
B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
40
B5904754 นายสุเทพ ดาษดาวัลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
41
D6040123 นายอภินันท์ บูริตธรรม วิศวกรรมโยธา
42
B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
43
XXXXXXX นายธีรศักดิ์ เยาวราช วิศกรรมโยธา
44
B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
45
B6229719 นายศุภวัฒน์ อาร์จอสนีย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
46
M6201081 นายไกรฤกษ์ เอี่ยมศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
47
M6200084 นายบุญธรรม สินปรุ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
48
B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
49
XXXXXXX นายปัญญา นาเวียง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมฯ
50
M6201258 นายวีรยุทธ กึกกัน บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
51
B6129446 นางสาวดวงหทัย​ จันทิยศ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
52
B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์​ พ​ยาบาลศาสตร์
53
B6129828 นางสาวสุพาภรณ์​ ชะโนรับ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
54
B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
55
B5909674 นายราชันย์ สีเขียว environmental engineering
56
B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
57
B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
58
B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
59
B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
60
B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
61
B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
62
B6128685 นางสาวพิชญ์สินี สิงห์เหลือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
63
B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
64
B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
65
B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
66
B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
67
B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
68
B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
69
M6113254 Mr.Channakhone Phoumixay Chemical engineering
70
B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
71
B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
72
B6128845 นางสาวดั่ง​ฝัน​ เจริญ​ไว​ย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
73
B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
74
B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
75
B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน สาขาพยาบาลศาสตร์
76
B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
77
B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
78
B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
79
B6129132 นางสาวสิรขวัญ อุดรสถิตย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
80
B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
81
B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
82
B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
83
B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
84
B6080297 นางสาวทาริกา ศรีตระกาล เคมี
85
B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
86
B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
87
B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
88
B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
89
B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
90
B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
91
B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา พยาบาลศาสตร์​
92
B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
93
B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
94
B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
95
B6129521 นางสาวดวงฤทัย​ พุฒิอาภากร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
96
B6128838 Miss Anisa Kaewpinuek สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
97
B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
98
B6129767 นางสาวนางสางรินลณี วงศ์ศรีทา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
99
B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
100
B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
101
B6080242 นางสาวฐิติรัตน์ ดีเสมอ สาขาวิชาเคมี
102
B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
103
B5905546 นายวิศิษฏ์ สมณะ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
104
B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
105
B6129804 นางสาววริญญา แสงพล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
106
B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
107
B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
108
B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
109
B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
110
B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
111
XXXXXXX นางสาวกัลยารัตน์ แ B สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
112
B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
113
B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
114
B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
115
B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
116
B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
117
B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
118
B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
119
B6129316 นางสาวนางสาวณัฐวรา จันคนา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
120
B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
121
B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
122
B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
123
B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
124
B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
125
B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ​ ตูบสันเทียะ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
126
B6129323 นายอนนต์ พาริหาญ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
127
B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
128
B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
129
B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
130
B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
131
B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
132
B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
133
B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
134
B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
135
B6129637 นางสาวสุรีรักษ์​ ประทุมตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
136
B6129361 นางสาวอนุธิดา​ ติ๊บ​แก้ว​ พยาบาล​ศาสตร์​
137
B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
138
B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
139
B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
140
B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
141
B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
142
B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
143
B6129088 นางสาวชัชฎา เงางาม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
144
B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
145
B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
146
B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
147
B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
148
B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน พยาบาลศาสตร์
149
B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
150
B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
151
B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
152
B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
153
B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
154
B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
155
B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
156
B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
157
B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
158
B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
159
B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
160
B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
161
B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
162
B6139262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
163
B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
164
B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
165
B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
166
B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
167
B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
168
B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
169
B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
170
B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
171
B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
172
B5816200 นายวรินทร์ ดอนฉนวน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
173
B5906383 นายกฤต นวลอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
174
B5815814 อภิสิทธิ์ เครื่องไชย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
175
B5812073 จุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
176
B5808595 อัครเทพ เดชอุดมพร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
177
B5802579 จรัญ เขียวเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
178
B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
179
B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214