ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 3/63
(5 มีนาคม 2563)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
2
B6080273 นายกฤษณกานต์ บูรณะ สาขาวิชาชีววิทยา
3
B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
4
B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
5
XXXXXXX นายศิรวิทย์ เวทโอสถ สถาบันวิจัยและพัฒนา
6
B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
7
B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโนยีธรณี
8
B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
9
B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน อาชีวอนามัยแ
10
B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
11
B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12
B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
13
B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
14
B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15
B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16
B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17
B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18
B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19
B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20
B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21
B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
22
B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
23
B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24
XXXXXXX นางสาวสุภัตรา โอกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
25
M5830053 นางสาวเมริษา ศิริโสภาพงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
26
B6063009 นายณัฐพงษ์ เพียซ้าย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27
B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
28
B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
29
B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
30
B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
31
B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
32
B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
33
B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
34
B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
35
B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
36
B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
37
B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
38
B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
39
B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40
B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
41
B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
42
B6064891 นางสาวKitikan Kangram สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
43
B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
44
B6064815 นางสาวยลดา พาลี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
45
B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
46
B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
47
B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
48
B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
49
B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
50
B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
51
B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
52
B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
53
B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
54
B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
55
B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
56
B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
57
B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
58
B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
59
B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
60
B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
61
XXXXXXX นายณัฐนนท์ พลชัย สาขาวิชาเคมี
62
B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง อนามัยสิ่งแวดล้อม
63
B6061968 นายนายภานุวัฒน์ เมืองเลน สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
64
B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
65
B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
66
B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
67
B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
68
B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
69
B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
70
B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
71
B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
72
B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
73
B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
74
B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
75
B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
76
B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
77
XXXXXXX นางสาวพุทธรักษา จิ B สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
78
B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
79
B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
80
B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
81
B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
82
B6018757 นางสาว ฐิติพร มงคลทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
83
B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
84
B6064525 นายเดชา โตยิ่ง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
85
B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
86
B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
87
B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
88
B6060543 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
89
B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
90
B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
91
B6063023 นางปลายฟ้า รักษะประโคน สาขาวิชาอาชีวอนามัย
92
B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
93
B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
94
B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95
B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
96
B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
97
B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
98
B6061692 นางสาวณัฐ​ร​ิกา​ พรมบุตร อาชีว​อนามัย​และ​ความ​ปลอดภัย​
99
B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
100
B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
101
B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
102
B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
103
B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
104
B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
105
B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
106
B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
107
B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
108
B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
109
B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
110
B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
111
B6063542 นายอนุชิต นีระไทย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
112
B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
113
B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด อาชีวอามัยและความปลอดภัย
114
B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
115
B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
116
B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
117
B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
118
B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
119
B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
120
B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
121
B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
122
B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
123
B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
124
B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
125
B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
126
B6064990 นางสาวสโรชินี หลีประเสริฐ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
127
B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
128
B6015831 นายนครินทร์ เป็นพร้อม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
129
B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
130
B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
131
B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
132
B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214