ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ครั้งที่ 9/62
(8 สิงหาคม 2562)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
D573009 นางสาวโชติกา โกศัลวิตร เทคโนโลยีชีวภาพ
2
XXXXXXX นายสุเมธ อิ่มสุนทรรักษา เทคโนโลยีชีวภาพ
3
B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยโส วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4
B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5
B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ วิศวกรรมเคมี
6
B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต วิศวกรรมเคมี
7
B5916801 นายรัชตะ เมืองชาวนา วิศวกรรมเคมี
8
B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล วิศวกรรมเคมี
9
B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา วิศวกรรมเคมี
10
XXXXXXX นางสาวPongpannee Nontamas เทคโนโลยีอาหาร
11
B5900367 นายรัชชานนท์ ช่่างปราณีต วิศวกรรมอากาศยาน
12
B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย วิศวกรรมอากาศยาน
13
B5900954 นายศุภกร ศุภนคร วิศวกรรมอากาศยาน
14
B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร วิศวกรรมเครื่องกล
15
B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
16
M6113209 นางสาวสุพัฒตรา คุณาสินกุล วิศวกรรมเคมี
17
B5920044 นายสรณ์สิริ หมอนทอง วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
18
B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร วิศวกรรมอากาศยาน
19
B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี วิศวกรรมอากาศยาน
20
B5926053 นายณัฐภาส ฐิตภาส วิศวกรรมอากาศยาน
21
B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง วิศวกรรมอากาศยาน
22
D5930050 นางสาวภชมน พิชญาจิตติพงษ์ Biotechnology
23
B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร วิศวกรรมเคมี
24
B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล วิศวกรรมยานยนต์
25
B5911684 นายภูมินท์ หารไชย วิศวกรรมเครื่องกล
26
B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์ วิศวกรรมเครื่องกล
27
B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ วิศวกรรมเครื่องกล
28
B5905232 นายนายศุภกร รังชัยภูมิ วิศกรรมเครื่องกล
29
B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม วิศวกรรมเครื่องกล
30
B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน วิศวกรรมเครื่องกล
31
B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง วิศวกรรมเครื่องกล
32
B5925469 นางสาวปริตตา สวัสดี วิศวกรรมยานยนต์
33
B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก วิศวกรรมยานยนต์
34
XXXXXXX นางสาวมาศลดา ทัศนานุกุลกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
35
XXXXXXX นางสาวสุพรรณิกา นามวงศ์เนาว์ Biotechnology
36
B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
37
B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
38
XXXXXXX นางสาวอลิษา บุญสุยา เวชศาสตร์ปริวรรต
39
B5921430 นายปัฐวีกาญจน์ ศรีวะสุทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
40
B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
41
XXXXXXX นายทศพร เหล่าคนค้า สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
42
B590565 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
43
B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
44
B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
45
B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
46
B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
47
B5907311 นายชัยนุวัติ มโนธรรม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
48
B5916559 นายโสภณ เกลี้ยงมล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
49
D6110567 นางสาวศิริลักษณ์ สำเร็จงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
50
M6112431 นางสาวนภัสสร ก้านอินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
51
B5921058 นางสาวกุลธิดา ทานุรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
52
B5912476 นางสาวปิยะดา ประโลมรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
53
B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
54
B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต
55
B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต
56
B5906253 นางสาวดวงกมล สุริยาศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214