ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี
(6 สิงหาคม 2563)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
2
XXXXXXX นางสาวสุภัทรา เฮียงหล้า สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3
B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4
B6011154 นายกฤษณ ยะฟู สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5
B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6
B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8
B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
9
B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10
B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11
B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
12
B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13
B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
14
B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
15
B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
16
B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
17
B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
18
B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
19
M5910250 นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
20
B6012779 นายอภิสิทธิ์​ เหนือคูเมือง​ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
21
B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
22
XXXXXXX นายสันติ ภูมิยิ่ง ฟิสิกส์
23
XXXXXXX นายสมชาย สอนสุภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์
24
B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
25
B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
26
B6000868 นางสาวทิพย์​ประภา​ วรสาร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
27
B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
28
M6202323 นายสมเกียรติ ศรีบุญ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
29
XXXXXXX นางสาวเกศกนก แซ่อึง สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
30
B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
31
M6200282 นายทศพร ชนกคุณ สาขาวิชาชีววิทยา
32
XXXXXXX นางสาวจุฑาพร มูสิมูล สาขาวิชาชีววิทยา
33
D5910137 นายรัสสะ ศรีภิรมย์ ปรีคลีนิก
34
XXXXXXX นางสาวทองสุข สีชุมแสง สาขาวิชาฟิสิกส์
35
D6110246 นายพชรพล พะศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
36
B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
37
B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
38
B6110543 นางสาวลิปิการ์​ พรหมปัจจา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
39
B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
40
B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
41
B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
42
B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
43
M5670024 นางสาวรัตนา เทินสะเกษ สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
44
B6015343 นางสาวภัทราพร ขัดเปียง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
45
B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
46
XXXXXXX นายอนุชา พรมด้วง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
47
XXXXXXX นางสาวพิชญ์สุรัตน์ ถังกระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
48
B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
49
B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
50
B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
51
B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
52
B6125998 นายเพชรรินทร์ หยงสตาร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
53
B6125738 นางสาวเววิกา สากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
54
B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
55
B6125806 นายนาย วรัญญู ศิริมงคลขจร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
56
B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
57
B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
58
B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
59
B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
60
B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
61
M6113216 นายอรรถโชค ภู่พันชิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
62
B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
63
B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
64
B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
65
B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
66
B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
67
B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
68
B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
69
XXXXXXX นางสาวธนพร อ่วมตานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
70
B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
71
B6024284 นายปรีชา มายวัน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
72
B6126117 นายธนนชัย พาลี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
73
B6012437 นางสาวโสภิรญา ทองมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
74
B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
75
B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
76
B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
77
B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
78
B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
79
B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
80
B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
81
B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
82
B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
83
B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
84
B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
85
B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
86
B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
87
B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
88
D6200794 นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
89
M6202354 Mr.Nikhil Naidoo Electrical Engineering
90
D6200756 นายพีรวุฒิ รัตนวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
91
B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
92
M6203429 นางสาวSreylak Moeurng Food Technology
93
B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
94
B6018320 นายKiatsuradech Tansuwan Geotechnology
95
B6125455 นางสาวPatra Yahuadong Food tech
96
B6000578 นางสาวศิลานุช สว่างศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
97
B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
98
B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
99
B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
100
B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
101
XXXXXXX นางสาวจิราพร ชุมพล สถาบันวิจัยและพัฒนา
102
D6200800 นายอรรถสิทธิ์ เวียวคำ วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
103
B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
104
B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
105
B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
106
B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
107
XXXXXXX นางสาวอุทุมพร งิ้วพรหม สาขาวิชาชีวเคมี
108
B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
109
D6200732 นางสาวNant Phawe Ei San Biochemistry
110
XXXXXXX นายManiganda Santhi Biochemistry
111
D5740413 นางสาวอาภาภรณ์ เทียมสินสังวร สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
112
B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
113
D6200633 นายMr. Htun Htun Win School of Biotechnology
114
B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
115
XXXXXXX นางสาววาสนา วงค์งาม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
116
M6200114 นายศรัณย์ เพชรมาก สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
117
D6200817 Mr.Eko Suyanto Biochemistry
118
B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท ,เทคโนโลยีอาหาร
119
B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
120
B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
121
B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
122
M6200138 นางสาวพุธิตา หลักใหล สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
123
B6125523 นายWongsagon Samatchai สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
124
M6200107 นายอภิสิทธิ์ ทรงเเสง สาขาวิชาเทคโนโลยีชึวภาพ
125
M6201654 Miss Tarnee Phimphong Biotechnology
126
M6300121 นายชยานันท์ สิงห์โตทอง เทคโนโลยีชีวภาพ
127
M6110802 นายชูธง กงแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
128
B6001506 นายอรรคพล พรรณา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
129
B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
130
B6001247 นายเจษฎา ชุมพล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
131
B5910915 นางสาวเยาวพร ภู่ระหงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
132
B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
133
B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
134
B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
135
B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214