ระบบลงทะเบียนกิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สมัครอบรม

ปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ปีการศึกษา 2565 (กันยายน 2565 )
(6 กันยายน 2565)

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
2
B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
3
B6214524 นายจัตุรภัคดิ์ คุณันญพุฒินนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
4
B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
5
B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
6
B6214081 นายอภิวัฒน์ ชาญวิริยะตั้งสกุ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
7
B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมเทคโนโลยีธรณี
8
B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
9
B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
10
B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
11
B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
12
B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
13
B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
14
B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
15
B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
16
B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
17
B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
18
B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย วิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
19
B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
20
B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น วิศวกรรมปิโตรเลียม
21
B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
22
M6500641 นายชิษณุ ครองยุทธ สาขาวิชาชีวเคมี
23
M6500733 นายศฤงคาร ศรีพรหม สาขาวิชาชีวเคมี
24
B6221089 นายชินโชติ คำอุดม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
25
B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
26
B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
27
B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
28
B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
29
B6213879 นางสาวณัฎฐณิชา มูลศรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
30
B6214548 นางสาวเจนนิต้า แถวไธสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
31
B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
32
B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
33
B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
34
B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
35
B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
36
B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
37
B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
38
B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
39
B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
40
B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
41
B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง สุขส่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
42
B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
43
B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
44
B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
45
B6217006 นายชนดล แปยอ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
46
B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
47
B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
48
B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
49
B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
50
B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
51
B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
52
B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
53
B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลี่ยมและเทคโนโลยีธรณี
54
M6500498 นายศิลปชาติ พึ่งป่า Biology
55
M6500665 นางสาวธวัลยา คำทอง สาขาวิชาชีวเคมี
56
B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
57
B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
58
XXXXXXX นางสาวพรสุดา โกฎค้างพลู สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
59
D6400910 นายอภิรักษ์ สินจังหรีด วิศวกรรมวัสดุ
60
D5910243 นางสาวนงลักษณ์ อยู่แท้กูล สาขาวิชาชีวเคมี
61
B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
62
XXXXXXX นางสาวมนัสนันท์ พัชรหริกานต์ สาขาวิชาเคมี
63
M6400835 นางสาวน้องพลอย พวงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
64
M6400842 นายเจษฎากร ศรีปิยะพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
65
XXXXXXX นางสาวปิยะสิริ เจือกโว้น สาขาวิชาชีวเคมี
66
M6010485 นายประณัย โพธิ์ประสาท สาขาวิชาเคมี
67
B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
68
XXXXXXX นางสาวปิยาภรณ์ สังข์เงิน สาขาวิชาเคมี
69
B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
70
B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
71
B6203405 นายNicholas Dragon สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
72
B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
73
B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
74
B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
75
M6500764 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ สาขาวิชาเคมี
76
M6500672 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ สาขาวิชาชีวเคมี
77
M6500696 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ สาขาวิชาเคมี
78
B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
79
B6200961 นายกุลภัทร ยานะ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
80
B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
81
B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
82
M6500566 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์ Microbiology
83
M6500658 นายตุลยวัต ครุธแก้ว สาขาวิชาเคมี
84
M6500726 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา สาขาวิชาเคมี
85
M6403089 นางสาวพรรณทิภา สวัสดิ์หมื่นไวย สาขาวิชาเคมี
86
D6500511 นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ สาขาวิชาเคมี
87
XXXXXXX นางสาวไพลิน พาสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214