รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:390/2563 ลงวันที่ 6/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 1/63
วันที่แจ้งซ่อม:30/9/2562
ครุภัณฑ์:Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
รหัสครุภัณฑ์:6530-003-02/44/008-320000-03110
ยี่ห้อ:Hirayama
รุ่น:HA 300
S/N.:128790
ผู้แจ้ง:วรินทร สลักดา
ห้องปฏิบัติการ:0
อาการเสีย:วาล์วน้ำทิ้งเครื่อง Autoclave เสีย ไม่สามารถปิดได้ ทำให้มีน้ำไหลออกจากเครื่อง
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ชัยรัตน์ ปฏิทิน
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:25/5/2563
ปิดงานลงวันที่:6/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว