รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:393/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 170
วันที่แจ้งซ่อม:16/4/2563
ครุภัณฑ์:เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Auticlave
รหัสครุภัณฑ์:6530-003-02/43/004-320000-03110
ยี่ห้อ:Sanyo
รุ่น:MLS-3020
S/N.:
ผู้แจ้ง:วรินทร สลักดา
ห้องปฏิบัติการ:จุลชีววิทยาอาหาร
อาการเสีย:ก๊อกระบายน้ำทิ้งเสีย ไม่สามารถปิดได้ มีน้ำไหลออกมาตลอด เมื่อเติมน้ำ
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ประสิทธิ์ กุนอก
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:9/7/2563
ปิดงานลงวันที่:7/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว