รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:394/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:7/8/2563
วันที่แจ้งซ่อม:16/12/2562
ครุภัณฑ์:เครื่องขัดชิ้นงานโลหะ
รหัสครุภัณฑ์:3419-006-07/55/00001-3020000
ยี่ห้อ:Laizhou
รุ่น:MoPao 2 DE
S/N.:
ผู้แจ้ง:มาโนช แสงศาสตรา
ห้องปฏิบัติการ:เตรียมผิวโลหะ 2
อาการเสีย:น้ำรั่วออกมาจากเครื่อง ท่อน้ำแข็งตัน วาร์วน้ำปิดไม่สนิท
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมฝ่าย : มาโนช แสงศาสตรา
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:9/7/2563
ปิดงานลงวันที่:7/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว