รายละเอียดงานซ่อม

เลขที่รับ ฝสป.:398/2563 ลงวันที่ 7/8/2563
เลขที่ฝ่าย:
เลขที่งานซ่อม:ซ 226/63
วันที่แจ้งซ่อม:15/7/2563
ครุภัณฑ์:กลั่นระเหยแบบสูญญากาศ
รหัสครุภัณฑ์:6630-026-01/41/012-320000-03112
ยี่ห้อ:Buchi
รุ่น:R-124
S/N.:
ผู้แจ้ง:แก้วมณี นาชิน
ห้องปฏิบัติการ:วิศวกรรมอาหาร
อาการเสีย:เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แกนหมุนมีเสียงดัง
หมายเหตุ:
ประชุมฝ่ายเทคนิคครั้งที่:
ลงวันที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ:
ลงวันที่ รอง ผอ. อนุมัติ:
ซ่อมโดย: งานซ่อมกลาง : ประสิทธิ์ กุนอก
ราคา:0
รายงานผลซ่อม ลงวันที่:22/7/2563
ปิดงานลงวันที่:11/8/2563
สถานะ:ปิดงานซ่อมแล้ว