ระบบจัดการ Safetycard : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Username :    Password :     

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา
วันที่ออกบัตร
วันที่บัตรหมดอายุ
1
นายปิยทัศน์ แซ่อึ้ง
0623626971 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4 กรกฏาคม 2562 4 กรกฏาคม 2566
2
4
3
นายเดชมงคล แก้วสุวรรณ์
M6110208 ฟิสิกส์ประยุกต์ 4 กรกฏาคม 2562 4 กรกฏาคม 2566
4
นางสาวฉัตรทิพย์ สุนทรารักษ์
D6110277 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 4 กรกฏาคม 2562 4 กรกฏาคม 2566
5
นายอรรภพล ศรีประดิษฐ์
D5810086 ฟิสิกส์ 9 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2564
6
นางสาวอรพิน จันตะแสง
D6110253 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
7
นางสาวกวินทรา คงคา
M6110635 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2566
8
นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์
M6113247 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
9
นางสาวธราภรณ์ โคตรสมบัติ
m6113070 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
10
นางสาวนิสาชล พงษ์กล้าหาญ
M6113087 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
11
นายศิรสิทธิ์ กำแพงเศรษฐ
M6112523 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
12
นายนพวิทย์ อิทธิธนันต์ชัย
M6110864 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
13
นางสาวโคมฉาย ไทยยิ่ง
D6110291 CIVIL ENGINEERING 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
14
นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง
M6112462 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
15
นางสาวศิริเพ็ญ รัตนสมบูรณ์ชัย
M6112585 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
16
นายภัทรพงศ์ นิจอภัย
D5910069 สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2564
17
นางสาววีร์สุดา ไวว่อง
M6110673 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2566
18
9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
19
9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2566
20
4
21
นางสาวกีรติกา โพธิ์ชัย
B5620906 วิศวกรรมเคมี 3 พ.ย. 2559 3 พ.ย. 2563
22
นางสาวภัทรวดี พิมานแมน
B5715473 วิศวกรรมเคมี 9 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2564
23
นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา
B5710614 วิศวกรรมเคมี 9 มี.ค. 2560 9 มี.ค. 2564
24
นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ
B5703081 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
25
นายกฤษณะ เกิดมี
B5826391 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
26
นายเกียรติสกุล กาญจนาภา
B5823178 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
27
นายทิชากร แสงเขียว
B5716456 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
28
นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์
B5825820 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
29
นายเอกพล รัตตัญญู
B5715862 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
30
นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี
B5613168 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 15 มีนาคม 2561 15 มีนาคม 2565
31
ศักดินันท์ แนวสุภาพ
M5910359 สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 มีนาคม 2562 7 มีนาคม 2566
32
นางสาวสิริพร สุขนาแซง
D6010164 สาขาวิชาสรีรวิทยา 7 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2566
33
นางสาวสิริพร สุขนาแซง
D6010164 สาขาวิชาสรีรวิทยา 7 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2566
34
6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
35
6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
36
นายวัชรากร เศษวงษ์
D6010287 สาขาวิชาเคมี 5 กรกฎาคม 2561 5 กรกฎาคม 2565
37
นายปองพล ธีระชวาลวงศ์
M6110970 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8 พฤศจิกายน 2561 8 พฤศจิกายน 2565
38
10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
39
นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
M6110963 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
40
นายปัญญพงศ์ ไพศาลพันธุ์
M6110123 สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
41
นายชาญวิชญ์ พาอาจ
M6110130 สาขาวิชาฟิสิกส์ 6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
42
นายนราธิป นราดุลย์
M6111625 สาขาวิชาชีวเคมี 6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
43
นางสาวสินีนาฏ ตุลยธำรงกิจ
M6110932 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 6 ธันวาคม 2561 6 ธันวาคม 2565
44
นางสาวผกามาส เกาะเหมือน
M6112479 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
45
นายอมรพล บุญยิ่ง
M6112493 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
46
นางสาวนิศารัตน์ ไขนอก
1300100120780 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
47
นายทัซศนนท์ ชาลีวงษ์
M6111472 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
48
นายกรกรินทร์ ศิริเถียร
M6110734 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
49
จินตหรา ปัดชาสี
562065 สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2566
50
นายรัฐพล บุญเรือง
B5818853 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 20 กรกฎาคม 2560 20 กรกฎาคม 2564

Total 1279 Record : 26 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>


Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214