ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    โครงงานนักศึกษา

เลขที่รับ เรื่อง สถานะ
P512/2567      (21/5/2567)
การประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเพชร
P511/2567      (12/5/2567)
Detection of touch DNA on shoelaces
P510/2567      (11/5/2567)
Detection of touch DNA on synthetic ropes
P509/2567      (11/5/2567)
Detection of touch DNA on natural ropes
P508/2567      (09/5/2567)
Detection of touch DNA on natural ropes
P507/2567      (07/5/2567)
Temperature adaptation of Streptomyces growth in a laboratory study.
P506/2567      (06/5/2567)
Volatile organic compounds detection from bacteria contamination in meat products utilizing smartphone
P505/2567      (02/5/2567)
Prediction model for classifying bacterial contamination in meat
P504/2567      (23/4/2567)
The Isolation of Actinomycetes from Mulberry Root Microbiome: Uncovering Natural Antagonists for Plant Pathogens
P503/2567      (23/4/2567)
Exploring Actinomycetes from Chinese Morning Glory Rhizosphere: Potential Biocontrol Agents against Drug-Resistant Pathogens.
P502/2567      (23/4/2567)
The potential of endophytic actinomycetes isolated from Buahinia purpurae leaves to impede the growth of bacteria resistance to drugs.
P501/2567      (09/4/2567)
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรสูงอายุที่เลี้ยงโคนม
P500/2567      (09/4/2567)
การศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคและจุลชีพที่แขวนลอยในอากาศภายในเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P496/2567      (07/4/2567)
การศึกษากระบวนการผลิตไวน์กะเพรา
P495/2567      (07/4/2567)
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสเชื้อจุลชีพของพนักงานในศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
P494/2567      (06/4/2567)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของบุคลากรในสำนักงานประจำสำนักวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P493/2567      (06/4/2567)
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในสถานสงเคราะห์และที่อยู่ในชุมชน
P491/2567      (05/4/2567)
การศึกษาปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อเชื้อจุลชีพบนพื้นผิวภายในรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะของมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
P488/2567      (05/4/2567)
การศึกษาความเครียดจากการทํางานของพนักงานทําความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน
P485/2567      (05/4/2567)
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดอบรมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่ทำงานที่บ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้าน บ้านบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
P483/2567      (05/4/2567)
การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาด ที่ถูกยับยั้งการบวมตัวโดยน้ำโคลนฐานน้ำผสมผงใบยาสูบ
P482/2567      (05/4/2567)
การศึกษาปริมาณเชื้อจุลชีพในห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P480/2567      (05/4/2567)
การศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศภายในอาคารผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
P477/2567      (05/4/2567)
การจัดทำแนวทางการลดความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
P475/2567      (04/4/2567)
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P474/2567      (04/4/2567)
การประเมินระดับความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดกลางเเห่งหนึ่ง
P471/2567      (04/4/2567)
การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้เข้าใช้บริการห้อง Learning Space ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P468/2567      (03/4/2567)
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารทำความสะอาดภายในห้องสำนักงาน กรณีศึกษา : ห้องสำนักงานสาขาวิชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P465/2567      (03/4/2567)
การประเมินภาระงานของกล้ามเนื้อและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ใน การทำความสะอาดมูลโคเนื้อของเกษตรกร กรณีศึกษา : หมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
P463/2567      (03/4/2567)
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเรื่องแสงสว่างในการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาที่หอพักนักศึกษา
P462/2567      (03/4/2567)
การจัดทำแผนป้องกันและเผชิญการก่อเหตุร้ายแรง ต้นแบบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม
P461/2567      (03/4/2567)
การศึกษาลักษณะของอนุภาคที่เกิดจากเตาเผาขยะติดเชื้อและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P459/2567      (03/4/2567)
การปรับปรุงสถานีงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ ในกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
P458/2567      (03/4/2567)
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานสูงอายุ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
P457/2567      (02/4/2567)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการเกิดภาวะไตเรื้อรังของกลุ่มเกษตรกรที่สัมผัสความร้อนขณะทำงานกลางแจ้ง กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
P454/2567      (29/3/2567)
การทดสอบการต้านมะเร็งตับของสารสกัดหยาบจากหมวกดอกเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย(Dictyophora sp.)
P453/2567      (28/3/2567)
ลำดับชั้นหินและศิลาวรรณา ในพื้นที่บ้านทรัพย์สว่าง ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
P449/2567      (28/3/2567)
Flow behavior data of polyoletins
P448/2567      (27/3/2567)
Coating Spray From Polyvinylalcohol(PVA) and Zinc oxide(ZnO)
P447/2567      (27/3/2567)
สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินคาร์บอเนต กลุ่มหินสระบุรี บริเวณเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
P446/2567      (27/3/2567)
Production of Amino Acid from Molasses by Fermentation
P445/2567      (26/3/2567)
การกัดกร่อนของเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
P444/2567      (26/3/2567)
การสกัดใบสาบเสือและใบดาวเรือง สำหรับการควบคุมแมลงวัน
P443/2567      (26/3/2567)
การศึกษาประสิทธิภาพไบโอชาร์ (Biochar) เเต่ละชนิดในการดูดซับสีฟอกย้อม
P441/2567      (26/3/2567)
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
P440/2567      (26/3/2567)
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
P438/2567      (25/3/2567)
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโน
P437/2567      (25/3/2567)
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดซัลฟิวริค เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์์นาโน
P436/2567      (25/3/2567)
ปริมาณการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการใช้ยานพาหนะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
P435/2567      (25/3/2567)
การศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพจากชานอ้อยและเปลือกกุ้ง
     

เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดเรียบร้อยุแล้ว
 : ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว