ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     เอกสารรอขออนุมัติการใช้ห้อง

เลขที่รับ เรื่อง สถานะ สำหรับเจ้าหน้าที่

 

     

เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดเรียบร้อยุแล้ว
 : ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว