ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ข้อมูล คง.ทั้งหมด
เลขที่รับ เรื่อง สถานะ สำหรับเจ้าหน้าที่
P512/2567
การประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเพชร
-
P511/2567
Detection of touch DNA on shoelaces
-
P510/2567
Detection of touch DNA on synthetic ropes
-
P509/2567
Detection of touch DNA on natural ropes
-
P508/2567
Detection of touch DNA on natural ropes
-
P507/2567
Temperature adaptation of Streptomyces growth in a laboratory study.
-
P506/2567
Volatile organic compounds detection from bacteria contamination in meat products utilizing smartphone
-
P505/2567
Prediction model for classifying bacterial contamination in meat
-
P504/2567
The Isolation of Actinomycetes from Mulberry Root Microbiome: Uncovering Natural Antagonists for Plant Pathogens
-
P503/2567
Exploring Actinomycetes from Chinese Morning Glory Rhizosphere: Potential Biocontrol Agents against Drug-Resistant Pathogens.
-
P502/2567
The potential of endophytic actinomycetes isolated from Buahinia purpurae leaves to impede the growth of bacteria resistance to drugs.
-
P501/2567
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรสูงอายุที่เลี้ยงโคนม
-
P500/2567
การศึกษาคุณลักษณะของอนุภาคและจุลชีพที่แขวนลอยในอากาศภายในเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P496/2567
การศึกษากระบวนการผลิตไวน์กะเพรา
-
P495/2567
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสเชื้อจุลชีพของพนักงานในศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานจากกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
-
P494/2567
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของบุคลากรในสำนักงานประจำสำนักวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P493/2567
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในสถานสงเคราะห์และที่อยู่ในชุมชน
-
P491/2567
การศึกษาปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อเชื้อจุลชีพบนพื้นผิวภายในรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะของมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
-
P488/2567
การศึกษาความเครียดจากการทํางานของพนักงานทําความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้วิธีการประเมินที่แตกต่างกัน
-
P485/2567
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดอบรมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่ทำงานที่บ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้าน บ้านบึงแสนสุข ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-
P483/2567
การศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาด ที่ถูกยับยั้งการบวมตัวโดยน้ำโคลนฐานน้ำผสมผงใบยาสูบ
-
P482/2567
การศึกษาปริมาณเชื้อจุลชีพในห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมี กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P480/2567
การศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศภายในอาคารผู้ป่วยนอก กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
-
P477/2567
การจัดทำแนวทางการลดความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
-
P475/2567
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P474/2567
การประเมินระดับความร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตขนาดกลางเเห่งหนึ่ง
-
P471/2567
การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของผู้เข้าใช้บริการห้อง Learning Space ชั้น 1 และชั้น 5 อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P468/2567
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสารทำความสะอาดภายในห้องสำนักงาน กรณีศึกษา : ห้องสำนักงานสาขาวิชา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P465/2567
การประเมินภาระงานของกล้ามเนื้อและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาทางด้านการยศาสตร์ใน การทำความสะอาดมูลโคเนื้อของเกษตรกร กรณีศึกษา : หมู่บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P463/2567
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเรื่องแสงสว่างในการอ่านหนังสือ ของนักศึกษาที่หอพักนักศึกษา
-
P462/2567
การจัดทำแผนป้องกันและเผชิญการก่อเหตุร้ายแรง ต้นแบบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม
-
P461/2567
การศึกษาลักษณะของอนุภาคที่เกิดจากเตาเผาขยะติดเชื้อและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P459/2567
การปรับปรุงสถานีงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ ในกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
-
P458/2567
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานสูงอายุ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา
-
P457/2567
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการเกิดภาวะไตเรื้อรังของกลุ่มเกษตรกรที่สัมผัสความร้อนขณะทำงานกลางแจ้ง กรณีศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
-
P454/2567
การทดสอบการต้านมะเร็งตับของสารสกัดหยาบจากหมวกดอกเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย(Dictyophora sp.)
-
P453/2567
ลำดับชั้นหินและศิลาวรรณา ในพื้นที่บ้านทรัพย์สว่าง ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
-
P449/2567
Flow behavior data of polyoletins
-
P448/2567
Coating Spray From Polyvinylalcohol(PVA) and Zinc oxide(ZnO)
-
P447/2567
สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินคาร์บอเนต กลุ่มหินสระบุรี บริเวณเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-
P446/2567
Production of Amino Acid from Molasses by Fermentation
-
P445/2567
การกัดกร่อนของเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
-
P444/2567
การสกัดใบสาบเสือและใบดาวเรือง สำหรับการควบคุมแมลงวัน
-
P443/2567
การศึกษาประสิทธิภาพไบโอชาร์ (Biochar) เเต่ละชนิดในการดูดซับสีฟอกย้อม
-
P441/2567
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ
-
P440/2567
การสำรวจธรณีวิทยาใต้พื้นผิวบริเวณบ่อดินลูกรังไชยมงคลด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า
-
P438/2567
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์นาโน
-
P437/2567
การศึกษาการชะละลายสังกะสีออกไซด์ด้วยกรดซัลฟิวริค เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์อนุภาคสังกะสีออกไซด์์นาโน
-
P436/2567
ปริมาณการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการใช้ยานพาหนะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P435/2567
การศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพจากชานอ้อยและเปลือกกุ้ง
-
P434/2567
การวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยวิธี SWOT Analysis
-
P432/2567
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงจัดการขยะเเบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P431/2567
ศักยภาพในการสกัดน้ำมันจากสาหร่าย Scenedesmus sp. ที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย
-
P430/2567
การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P428/2567
การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) โดยใช้หินเป็นตัวกลาง
-
P427/2567
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่สวนป่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P426/2567
ระบบตรวจสอบย้อนกลับขนุนโดยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
-
P425/2567
การหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศโดยใช้กากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับเศษผักและกากไขมัน
-
P424/2567
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ประโยชน์อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P423/2567
ผลของสเปกตรัมของแสงLEDต่อการขยายพันธู์กัญชงด้วยการชักนำจากแคลลัส
-
P422/2567
ประสิทธิภาพการยั้บยั้งการกัดกร่อนของยาแอสไพรินที่มีต่อเหล็กกล้า AISI 1045 ที่สัมผัสสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดนน้ำหนัก
-
P421/2567
ผลของยาแอสไพรินต่อการยับยั้งการกัดกร่อน-กัดเซาะของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
-
P418/2567
Computational Fluid Dynamics Simulation of a Crystallizer การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในเครื่องตกผลึก
-
P417/2567
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไข่น้ำ
-
P416/2567
การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากพืชเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli
-
P414/2567
Design of a smart system for component management in a storage area.
-
P413/2567
Synthesis of graphene nanosheet from waste plastics for thermoelectric application
-
P412/2567
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการบ่งประเภท
-
P411/2567
ผลของยาแอสไพรินต่อการยับยั้งการกัดกร่อน
-
P407/2567
Design of Sorting Washer M5 system
-
P404/2567
การใช้สนามไฟฟาสถิตแรงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะคุณภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในอะโวคาโดพันธุ์เเฮส (Persea americana Mill. cv. Hass)
-
P403/2567
การบำบัดไนโตรเจนในน้ำทิ้งจากบ่อเกรอะด้วยระบบบึงประดิษฐ์
-
P401/2567
ผลของฮอร์โมนต่อการขยายพันธุ์มันสำปะหลัง (Manihot esculenta (L.) Crantz) สายพันธุ์ KU50
-
P400/2567
การขึ้นรูปวัสดุกราฟีนสำหรับใช้เป็นวัสดุป้องกันรังสีเอกซเรย์ชนิดน้ำหนักเบา
-
P398/2567
Solvent Extraction of Centella Asiatica for Skin
-
P397/2567
การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยงานจราจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P394/2567
Crystallization kinetics of amino acid
-
P392/2567
ผลของกระบวนการทำลายผนังเซลล์ไข่ผำต่อความสามารถในการสกัดโปรตีน
-
P391/2567
การศีกษาเปรียบเทียบค่าความพรุนของหินทรายหมวดหินโคกกรวด ด้วยเทคนิคการย้อมสีและการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดค่าความพรุน
-
P390/2567
การศีกษาเปรียบเทียบค่าความพรุนของหินทรายหมวดหินภูพาน ด้วยเทคนิคการย้อมสีและการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดค่าความพรุน
-
P389/2567
Automatic Wire Cutting System Design Project
-
P388/2567
การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบโปรยกรอง(Trickling filter)โดยใช้หินเป็นตัวกลาง
-
P385/2567
Polymorphism and crystallization of amino acid
-
P381/2567
Design And Build a Prototype Vehicle for Transportation. Automation In Industrial Plants
-
P379/2567
PROJECT IMPROVE THE QUALITY OF INSPECTION OF BOSS ROTOT WORKPIECES WITH AUTOMATIC MACHINES
-
P378/2567
การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยระบบโปรยกรอง(Trickling filter)โดยใช้หินเป็นตัวกลาง
-
P377/2567
Design of Cutting Tool Management System Project
-
P372/2567
MODELING AND DEVELOPMENT OF A SMALL ROLLING CONTACT FATIGUE TESTING MACHINE FOR WHEEL/RAIL MATERIALS.
-
P370/2567
Design of Screw Counting and Weighing Machine
-
P368/2567
การผลิตถ่านกัมมันต์จากของเสียอุตสาหกรรมโดยวิธีออกซิเดชั่นรวมกับวิธีแอคติเวชั่น (OTA) ใช้ในการดูดซับสีย้อม
-
P367/2567
Design of Quality Inspection Machine for Golf Grips
-
P366/2567
การออกแบบใบพัดอากาศยานไร้คนขับแบบไฮบริด
-
P365/2567
การศึกษาการสกัดสารแทนนินจากพืชเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli
-
P364/2567
Hydrogen generation from Photocatalytic reaction
-
P363/2567
Creating the leading edge of human powered aviation
-
P362/2567
Design of control and monitoring work in process system
-
P361/2567
การประยุกต์ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
-
P360/2567
Design of automatic arrange machine for paper tubes
-
P357/2567
DESIGN OF THE SMART SYSTEM FOR PRODUCT SORTING IN DELIVERY
-
P354/2567
เวลา อุณหภูมิและสารเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่อคาร์บูไรซิ่งของเหล็กกล้าAISI 1020
-
P352/2567
เครื่องคั่วกาแฟอัตโนมัติแหล่งพลังงานความร้อนจากฮีตเตอร์ไฟฟ้า
-
P351/2567
การปรับปรุงระบบระบายน้ำแข็งโดยสารทำความเย็นความดันสูงสำหรับตู้เย็นในครัวเรือน
-
P347/2567
Design of an automatic inspection and sorting system for plastic sheets in the extrusion process
-
P344/2567
ผลของอุณหภูมิการอบแม่พิมพ์โลหะต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียว
-
P343/2567
ผลของซิลิกอนต่อโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อเหนียวที่หล่อในเเม่พิมพ์โลหะ
-
P342/2567
อิทธิพลของไททาเนียมต่ออัตราการสึกหรอในเหล็กหล่อเทา
-
P341/2567
Electricity generation from wastewater treatment using microbial fuel cell
-
P339/2567
Design of Automated Loading and Unloading System for Injection Molding Machines
-
P338/2567
DESIGN OF AUTOMATIC BUTTON COUNTING AND PACKING MACHINE
-
P335/2567
Porous Carbon from Plastic Waste for High-Performance Supercapacitor
-
P334/2567
Flow behavior data of polyoleins
-
P332/2567
การศึกษาคุณลักษณะดินแดง บริเวณบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
-
P329/2567
Design of an automatic inspection and sorting system for plastic sheets in the extrusion process
-
P328/2567
Intensification of DME process simulation from syngas and sustainable assessment and safety analysis
-
P327/2567
อิทธิพลของการอบอ่อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟซํ้าหลายครั้ง
-
P326/2567
Synthesis and modification of metal-free carbon nanotube/hard carbon derived from Azolla as anode materials for sodium-ion batteries
-
P324/2567
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงลูกสูบอิสระกำเนิดไฟฟ้า
-
P323/2567
การศึกษาคุณลักษณะดินแดง บริเวณบ้านหนองกลอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
-
P322/2567
ประสิทธิภาพการยับยั้งการกัดกร่อนของยาแอสไพรินที่มีต่อเหล็กกล้า AISI 1045 ที่สัมผัสสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
-
P321/2567
comparison of lubricity of fatty acid methyl ester and fatty acid ethyl ester in bio-hydrogenated diesel
-
P320/2567
Transesterification of Nonedible Vegetable Oil and Ethanol for Biodiesel Production
-
P319/2567
Effect of Lubricity of Microemulsion Based Biofuel in Bio–Hydrogenated Diesel
-
P318/2567
การกัดกร่อนของเหล็กชุบเคลือบสังกะสีในสารละลาย​โซเดียม​คลอไรด์​
-
P317/2567
Removal of heavy metal ions(Lead(II), Mercury(II)) from wastewater in a continuous fixed bed column
-
P316/2567
Adsorption of CO₂/Ch₄ mixtures in metal organic frameworks (MIL-100, MIL-101)
-
P314/2567
อิทธิพลของการชุบแข็งและอบคืนไฟซ้ำของเหล็กกล้า AISI 4140 ต่อขนาดเกรนออสเตรไนต์และสมบัติเชิงกล
-
P313/2567
CO2 Capture in a Fixed Bed Adsorption Column From the Exhaust Gas of Biomass Post-combustion
-
P312/2567
การทดสอบประสิทธิภาพของสารควบคุมความมันที่ใช้ผสมในครีมรองพื้น
-
P310/2567
ผลของยาแอสไพรินต่อการยับยั้งการกัดกร่อน – กัดเซาะของเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
-
P304/2567
การพัฒนาตัวของกุมภลักษณ์บริเวณตาดร้อยรู ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
-
P302/2567
Lubricity of Bio-Hydrogenated Diesel using Amphipathic Molecules
-
P300/2567
การยับยั้งการบวมตัวของหินดินดานในน้ำโคลนขุดเจาะฐานน้ำผสมกรดอะมิโนโพลีกลูตามิคและสารละลายโพลีไซล็อกเซน
-
P299/2567
การศึกษาสารช่วยย้อมสีสำหรับการใช้ดินด่านเกวียนเป็นสารย้อมสี
-
P297/2567
การกลั่นและคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลจากยางพาราโดยวิธีการไพโรไลซิส
-
P284/2567
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลเหล็กกล้า SCM440 ด้วยการออสเทมเปอร์ริ่งที่อุณภูมิต่ำ
-
P283/2567
คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของหินดินดานหมวดหินห้วยหินลาดที่ถูกยับยั้งการบวมตัวโดยน้ำโคลนฐานน้ำที่ผสมผงใบสาบเสือ
-
P282/2567
คุณสมบัติของสบู่ผสมเกลือหินมหาสารคามในการช่วยผลัดเซลล์ผิว
-
P281/2567
เครื่องอบเนื้อสัตว์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
-
P280/2567
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ
-
P279/2567
การศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์มวลเบาโดยใช้กะลาปาล์มเป็นส่วนผสม
-
P278/2567
คุณสมบัติในการรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
-
P275/2567
Comparative study of rhodium recovery from plating solution via Cementation, Chemical Reaction and Electrowinning
-
P273/2567
การกู้คืนเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ (น้ำยาสร้างภาพและน้ำยาคงสภาพ)
-
P272/2567
Debinding of Ti-6Al-4V Metal Injection Moulding Parts
-
P270/2567
การสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างเพอรอฟสไกต์จากของเสียอุตสาหกรรมรีดเหล็กร้อนและการรีไซเคิลกรดเกลือเสื่อมสภาพ
-
P269/2567
Study on reducing the filtration lost of horizontal drilling mud mixed with pineapple leaf powder
-
P268/2567
การศึกษาสารช่วยย้อมสีสำหรับการใช้หินโคลนหมวดหินโครกกรวดเป็นสารย้อมสี
-
P267/2567
การเปรียบเทียบโครงสร้างเชิงเส้นจากข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข โดยใช้โปรแกรม PCI Geomatica และ Hough transfrom ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
-
P266/2567
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโพรงถ้ำกับแนวโครงสร้างเชิงเส้นและธรณีวิทยาภาคเหนือ
-
P264/2567
การศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิดโพรงถ้ำกับแนวโครงสร้างเชิงเส้นและธรณีวิทยาภาคตะวันตกและภาคใต้
-
P263/2567
การศึกษาเทียบคุณสมบัติซิลิกาฟูมและเถ้าลอยต่อซีเมนต์ประเภทจี
-
P262/2567
การศึกษาความเเข็งเเรงของซีเมนต์ผสมวัสดุมวลจากลูกรัง
-
P261/2567
การศึกษาผลกระทบต่อการละลายด้วยกรดในการเป็นวัสดุค้ำยันรอยแตกของทรายในแหล่งทราย ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
-
P260/2567
การศึกษาความเป็นไปได้ของเปลือกสับปะรดในการเป็นวัสดุผสม LCM
-
P258/2567
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้ำ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P255/2567
การศึกษาประสิทธิภาพการช่วยลดการบวมตัวของหินดินดาน โดยใช้น้ําโคลนฐานของน้ํามันที่มีส่วนผสม ต่างๆ
-
P252/2567
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารอิมัลซิไฟเออร์ในน้ำโคลนขุดเจาะที่ใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลายหลัก
-
P251/2567
การเพิ่มประสิทธิภาพความหนืดและลดการซึมผ่านของน้ำโคลนโดยการใช้ไซเลี่ยมฮัสค์
-
P250/2567
การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําโคลนขุดเจาะโดยการใช้กลีเซอรีนเป็นสารเติมแต่ง
-
P249/2567
Preparation of poly (Acrylic Acid-co-Acryamide)
-
P246/2567
การสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากวัสดุธรรมชาติ
-
P243/2567
การออกแบบโรตารี่พร้อมกับเครื่องโรยข้าว
-
P242/2567
Seasoning powder produced from thai herbs
-
P241/2567
Recycle Melamine formaldehyde foam for microencapsulation of phase change materials in thermal energy storage project
-
P239/2567
วิเคราะห์จุดกลับรถบริเวณแยกหนองปรู เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค
-
P238/2567
การศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง แฟลช เอ็กซ์เพรสของกลุ่มแม่ค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook
-
P237/2567
การศึกษาปรับปรุงตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบสินค้า
-
P236/2567
Nanoscale patterning of Metal oxide thin films for quantum effect enhanced devices
-
P235/2567
lactic acid from pulp
-
P234/2567
อัตราส่วนฝ้ายเหลือทิ้งต่อถ่านหินที่เหมาะสมสำหรับการทำเชื้อเพลิงแข็ง
-
P233/2567
Herbal pain relief patch using polylactic acid(PLA) fiber
-
P230/2567
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ทาง TikTok Shop ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P229/2567
Polymorphism and crystallization of amino acid
-
P225/2567
Upcycling waste Poly(ethylene terephthalate),PET from water bottle into Polymer Electrolyte
-
P223/2567
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุรนารีเทคโนโลยี
-
P222/2567
การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าโดยหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนพอใจวัสดุ 2019
-
P221/2567
การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการนำส่งยาที่มีมูลค่าสูงภายในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
-
P220/2567
ออกแบบกลไกปั๊มแคปซูลปลูกต้นไม้
-
P219/2567
การลดปริมาณเหล็ก แมงกานีส และความกระด้างของน้ำบาดาลด้วยวิธีการเติมสารเคมี
-
P218/2567
ระบบควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า VOTOL EM 100
-
P216/2567
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
-
P213/2567
Surapodo เครื่องวัดขนาดเท้าและเเรงกดทับด้วยเซนเซอแบบอาเรย์
-
P209/2567
การศึกษาคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่รอบเหมืองเกลือ ในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P208/2567
Herbal pain relief patch using polylactic acid (PLA) fiber
-
P206/2567
การจัดการช่องจราจรพิเศษสำหรับรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ถนนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P205/2567
Recycled Ethylene from degradation plastic bag by Photocatalytic reaction
-
P204/2567
Recycled ethylene from degradation plastic bag by photocatalytic reaction
-
P203/2567
Solvent Extraction of Centella Asiatica for Skin
-
P200/2567
การทดสอบคุณสมบัติทางกลและการย่อยสลายของแคปซูลต้นไม้
-
P199/2567
QA mastermide ระบบบันทึกข้อมูลการทดสอบสินค้า ด้วย Python Gui
-
P198/2567
คุณลักษณะตะกอนลมหอบ บริเวณบ้านบะเสียว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
-
P197/2567
Real Time Income
-
P195/2567
ผลของกระบวนการอบอ่อนต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิโพรไพลีนคอมโพสิท
-
P194/2567
ผลของการอบอ่อนด้วยความร้อนต่อสมบัติทางกลและทางความร้อนของคอมโพสิตชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-คอมโพสิต
-
P193/2567
การศึกษาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุทางการเกษตร
-
P192/2567
Transfection improvement of fish cell lines by using CpG ODN-linked carbon dots
-
P191/2567
Positively metal-doped carbon dots for DNA delivery in bacterial tranformation and transfecction of fish cell lines
-
P190/2567
การขึ้นรูปอนุภาคแกรนูล Li-Zeolite ด้วย spray dryer
-
P189/2567
Raspberry Pi and IoT Integration for Manufacturing Process Spec Control
-
P186/2567
การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการนำส่งยาที่มีมูลค่าสูงภายในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
-
P185/2567
Control Room System
-
P184/2567
cassette detection
-
P181/2567
การขึ้นรูปอนุภาคแกรนูล Li-Zeolite ด้วย spray dryer
-
P178/2567
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกลักษณะความขมของแตงกวา parthenocarpic
-
P177/2567
Application of Blood pressure measurement
-
P176/2567
Blood pressure measurement
-
P174/2567
เครื่องหาสารบ่งชี้โรคมะเร็ง
-
P173/2567
ผลของแสงต่อคุณภาพของไมโครกรีน Effect of light on the quality of Microgreens
-
P172/2567
การส่งถ่ายยีนด้วย Agrobacterium และการชักนำให้เกิดแคลลัสจากใบกัญชง
-
P171/2567
อิทธิพลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของดอกมาร์‍กา‍เร็ต (Effect of Gibberellins growth and yield of marguerite)
-
P169/2567
การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์แทนที่ด้วยวัสดุมวลรวมจากดินด่านเกวียน
-
P168/2567
การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์แทนที่ด้วยวัสดุมวลรวมจากดินลูกรัง
-
P167/2567
การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพริกพันธุ์ ่หัวเรือ ่ ด้วยวิธีการเร่งอายุ
-
P163/2567
เครื่องอบพริกด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำความร้อน
-
P162/2567
Toward Sustainable Modified Activated Carbon For Post-Combustion Carbon Capture by Life Cycle Assessment and Process Simulation
-
P161/2567
Autonomous mobile robot(AMR)
-
P160/2567
การลดกลิ่นของหนังวัวโครเมียมจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์
-
P159/2567
แผ่นยางรองครกจากอิลาสโตเมอร์ผสมเส้นใยไนลอนอวนแหที่ใช้งานแล้ว
-
P158/2567
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาในการทอดสุญญากาศต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของฟักทอง
-
P157/2567
เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสำหรับคงค่าอุณหภูมิของรำข้าว
-
P156/2567
2.4 GHz Circular Polarized Cross Yagi-Uda Antenna
-
P155/2567
Synthesis of hard carbon derived from bio-waste as anode materials for sodium-ion batteries
-
P152/2567
การขึ้นรูปอนุภาคแกรนูล Li-A Zeolite ด้วย spray dryer
-
P151/2567
การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักสุรนิเวศ 19, 20, 21 และ 22
-
P150/2567
การออกแบบและพัฒนาควอดไบค์ไฟฟ้า(Design and development All-Terrain Electric vehicle)
-
P149/2567
เครื่องจ่ายปลั๊กไฟห้องสมุด
-
P148/2567
เครื่องล้างหัวมันสำปะหลังด้วยคลื่นความถี่สูง
-
P147/2567
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กความถี่สูง
-
P146/2567
การศึกษาผลของการจัดเรียงโมดูลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
-
P145/2567
การศึกษาแร่ดินเหนียวเพื่อใช้เป็นสารช่วยติดสีกับผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ
-
P144/2567
ผลของการเติมอินนูลินต่อคุณภาพของผงโยเกิร์ตที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวฉีดอัลตราโซนิค
-
P142/2567
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ PCA3 ของมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยไบโอเซ็นเซอร์ชนิดควิตซ์คริสตัลไมโครบาลานซ์
-
P141/2567
ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยน้ำหล่อเย็น
-
P140/2567
การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการนำส่งยาที่มีมูลค่าสูงภายในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
-
P139/2567
ระบบตรวจจับและนับการกระพริบตา
-
P138/2567
การพัฒนาแป้งฟลาวมันสำปะหลังปลอดกลูเตนเพื่อใช้สำหรับแป้งชุบทอด (Development of cassava flour free gluten for Deep fried batter)
-
P137/2567
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับแบบเฮลิคอปเตอร์
-
P136/2567
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงแนวดิ่งสำหรับการบินฝึกหัด
-
P135/2567
เครื่องช่วยย่อยขยะใบไม้
-
P134/2567
เทคโนโลยีไลดาร์ช่วยวิเคราะห์คาร์บอนเครดิต
-
P130/2567
การคาดการณ์การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากสัญญาณการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
-
P129/2567
การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัดและระยะคลอไรด์แทรกซึมของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ในพื้นที่ดินเค็มอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P128/2567
การศึกษาการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน Study on Phulae Pineapple Drying with a Hot-air Dryer
-
P127/2567
เครื่องตัดหญ้ากึ่งอัตโนมัติ
-
P126/2567
CO2 Meter Attached With Wristband
-
P124/2567
การควบคุมวงจรแปรผันแบบ Buck ด้วยเทคนิค PWM (Buck variable circuit control with PWM technique)
-
P123/2567
Railway Challenge
-
P122/2567
Detection of the Prostate Cancer Biomarker PCA3 with Surface Acoustic Wave Biosensors.
-
P121/2567
เครื่องช่วยฝึกเดินแบบพยุงน้ำหนักบางส่วน
-
P119/2567
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลการใช้บริการรถ SUT SMART TRANSIT
-
P118/2567
การศึกษาคุณลักษณะของตะกอนลมหอบ บริเวณบ่อดินภูเขาทอง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
P117/2567
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจดจำทะเบียนรถ ตรวจนับและบันทึกรถเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
-
P116/2567
การพัฒนาระบบการให้อาหารไก่เนื้อในโรงเรือน
-
P114/2567
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อใช้ในงานขึ้นรูปแบบประติมากรรม
-
P113/2567
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อใช้ในงานขึ้นรูปแบบหล่อ
-
P112/2567
การพัฒนาดินด่านเกวียนเพื่อผลิตดินแขวนลอยอนุภาคนาโน
-
P111/2567
ผลของการเติมพอลิเดกซ์โทรสต่อคุณภาพของโยเกิร์ตผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้หัวฉีดพ่นละอองแบบอัลตราโซนิก
-
P109/2567
AC TRACK CIRCUIT HIGH FREQUENCY
-
P102/2567
การตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกด้วยวิธี SD
-
P101/2567
ซีเมนต์ทนเค็ม
-
P100/2567
หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์
-
P99/2567
ศึกษาคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ที่ผสมด้วย Bentonite
-
P98/2567
การกำจัดแอ่งน้ำโคลนของแหล่งเจาะน้ำมันโดยการนำมาทำเป็นอิฐมอญ
-
P97/2567
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
-
P96/2567
ระบบติดตามผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยี GPS
-
P95/2567
แบบจำลองโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ
-
P94/2567
การออกแบบระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ที่ให้เหมาะสำหรับระบบแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียนรวมโดยใช้AI(Ariticial Intelligence) ประมวลผล
-
P91/2567
Molecular Simulation and Experimental Studies of Polymer Electrolytes for Energy Storage Materials
-
P89/2567
การประมาณค่าตัวแปรในวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์
-
P88/2567
การเพิ่มคุณภาพของโรงสีข้าวชุมชน
-
P87/2567
การบำบัดน้ำโคลนขุดเจาะโดยการใช้ผงเปลืกลำไยเป็นสารเติมแต่ง
-
P86/2567
การควบคุมวงจรแปรผันแบบ Buck ด้วยเทคนิค PWM Buck variable circuit control with PWM technique
-
P84/2567
ชุดสาธิตระบบควบคุมปั๊มน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในถังพักน้ำ
-
P82/2567
อิทธิพลของความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ต่อการเปลี่ยนแปลงแคลเซียมไอออนในน้ำกระด้างชั่วคราวและถาวร ต่อผลผลิตและคุณสมบัติของ Fats Oils and Grease (FOGs)
-
P81/2567
การหาสภาวะการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมะเม่า
-
P80/2567
ระบบรดน้ำต้นไม้และน้ำหมักชีวภาพอัตโนมัติผ่านทางมือถือโดยใช้ Arduino และแอพพลิเคชัน Blynk
-
P79/2567
การตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ
-
P76/2567
ประสิทธิภาพการยับยั้งการบวมตัวของหินดินดานโดยใช้น้ำโคลนฐานน้ำมันดีเซลเกรดดี
-
P75/2567
การศึกษาคุณสมบัติการรับแรงอัดและระยะคลอไรด์แทรกซึมของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยจากเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ในพื้นที่ดินเค็มอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P73/2567
การศึกษาผลของการเติมอินนูลินต่อคุณภาพของผงโยเกิร์ตที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย
-
P72/2567
Dc Track Circuit
-
P71/2567
ผลของการเติมพอลิเดกซ์โทรสต่อคุณภาพของโยเกิร์ตผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้หัวฉีดพ่นละอองแบบอัลตราโซนิก
-
P70/2567
ปลั๊กอัจฉริยะสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของอีวีสกู๊ตเตอร์
-
P69/2567
การศึกษาผลของอุณหภูมิและลักษณะบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของน้ำจิ้มสุกี้ระหว่างการเก็บรักษา
-
P66/2567
ผลของการเติมอินนูลินต่อคุณภาพของผงโยเกิร์ตที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวฉีดอัลตราโซนิค
-
P65/2567
ราวตากผ้าอบลมร้อน ( Hot air-drying rack)
-
P64/2567
คุณสมบัติด้านวิทยากระแสของหมึกโปรตีนถั่วเหลือง สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ
-
P63/2567
เครื่องวัดคุณภาพอากาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
-
P62/2567
การศึกษาปัจจัยของ HPMC
-
P61/2567
Smart Home
-
P59/2567
ผลของโปรตีนถั่วเขียวและพรีไบโอติก(น้ำผึ้งและอินูลิน) ในนมเปรี้ยวจากน้ำนมข้าวหอมมะลิ
-
P58/2567
การระบุตำแหน่งรถไฟด้วย RFID
-
P57/2567
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษดินเผาและขี้เลื่อย
-
P56/2567
การศึกษาระบบกักเก็บพลังงานในการหาค่าเหมาะสมเพื่อปรับปรุงค่าไฟฟ้าของหอพักสุรนิเวศ 5 ที่อยู่ในระบบโครงข่ายของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Genetic Algorithm
-
P55/2567
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-
P54/2567
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-
P53/2567
การเปลี่ยนแปลงสถานะออกซิเดชันของแมกนีเซียมและโครงสร้างของโดโลไมต์ กลุ่มหินสระบุรีที่กระจายตัวด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช
-
P52/2567
การผลิตเกลือจากผักเบี้ยทะเล
-
P51/2567
AC track circuit
-
P50/2567
การใช้ Sensor สำหรับรถจักรยานไฟฟ้า
-
P49/2567
การผลิตเกลือจากผักเบี้ยทะเล
-
P48/2567
เครื่องสเเกนเเลกเหรียญอัตโนมัติ
-
P47/2567
การศึกษาและออกแบบฟิล์มบางรับแสงเพื่อเพิ่มการดูดกลืนแสงบนเซลล์แสงอาทิตย์
-
P46/2567
ชุดควบคุมวงเปิดของวงจรแปลงผันแบบบัคผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
-
P45/2567
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ที่อาศัย TCA785
-
P44/2567
วัสดุสังเคราะห์โครงสร้างเพอรอฟสไกต์ชนิดแลนทานัมไอรอนออกไซด์จากของเสียอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส
-
P43/2567
ระบบนับรถบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
-
P41/2567
การสกัดและศึกษาสมบัติของคอลลาเจนที่สกัดได้จากหัวไก่
-
P40/2567
การศึกษาประสิทธิภาพของแกลบดิบเป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลน
-
P39/2567
การศึกษาความเป็นไปได้ในการละลายตะกอนไหลกลับจากกระบวนการการขับดันด้วยน้ำโดยวิธีการละลายด้วยกรด
-
P38/2567
การศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุผสมกาบหมากกับทะลายปาล์ม ในการใช้เป็นวัสดุลดการสูญเสียน้ำโคลน
-
P37/2567
การศึกษาความเป็นไปได้ในการละลายตะกอนไหลกลับจากกระบวนการการขับดันด้วยน้ำโดยวิธีการละลายด้วยกรด
-
P36/2567
การศึกษาการกระจายตัวของคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
-
P35/2567
การศึกษาผลกระทบจากการใช้สารโซเดียมซิลิเกตเพื่อลดการสูญเสียน้ำของซีเมนต์ประเภท จี
-
P34/2567
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ เพื่อหาความต่อเนื่องของชั้นหิน ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
-
P33/2567
การเปรียบเทียบศักยภาพน้ำโคลนโดยการใช้เปลือกไข่และเปลือกหอยเป็นสารเติมแต่ง
-
P32/2567
การศึกษาคุณสมบัติคอนกรีตเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา
-
P31/2567
การศึกษาประสิทธิภาพของซังข้าวโพดเป็นสารเติมแต่งในน้ําโคลนเจาะแนวระนาบ
-
P30/2567
การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ เพื่อหาความต่อเนื่องของชั้นหิน ในพื้นที่บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
-
P27/2567
การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของซีเมนต์ประเภทจีภายใต้ความดันที่ต่างกัน
-
P26/2567
การลดการสูญเสียน้ำของซีเมนต์เบาด้วยสารเคมีไฮดรอกซีเอทิล เซลลูโลส
-
P25/2567
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในถั่วงอกและไมโครกรีนของถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่
-
P23/2567
การผลิตเนื้อดินโลหะเงิน(Preparation of silver clay)
-
P22/2567
การตรวจสอบความสม่ำเสมอในพันธุกรรม DNA ของกัญชา
-
P21/2567
ชีวภัณฑ์เชื้อราเมตาไรเซียม (Matarhizium anisophiae) อัดเม็ดต่อการควบคุมหนอนนก
-
P19/2567
อิทธิพลของพันธุ์ การตัดวาง ระยะบ่มต่อการเกิดELSและ/หรือแคลลัสของแตงกวา Parthenocarpic
-
P17/2567
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana ต่ออัตราการรอดชีวิตและการกินของเพลี้ยอ่อน
-
P16/2567
EFFECT OF SPECIFIC GRAVITY ON PROPERTIES OF ENAMEL COATING
-
P15/2567
ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อการเจริญเติบโตของพืช
-
P14/2567
ชุดตัดเหง้ามันสำปะหลัง
-
P13/2567
การศึกษาการอบแห้งสับปะรดภูแลด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศ Study on Phulae Pineapples Drying with a Vacuum Dryer
-
P10/2567
ระบบวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนทางไลน์
-
P9/2567
ผลของสารตัวเติมจากธรรมชาติและพอลิดีแลคติกแอซิดต่อระดับความเป็นผลึกและสมบัติทางกายภาพของพอลิแลคติกแอซิด
-
P8/2567
เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์-เคมีอัตโนมัติ
-
P7/2567
การศึกษาผลของอัตราส่วนการผสมต่อสมบัติของยางผสม ระหว่าง ยางสไตรีนบิวตาไดอีนและยางบิวไทล์
-
P6/2567
การผลิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
-
P5/2567
การออกแบบปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
-
P4/2567
การออกแบบเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับใช้งานบนดินเค็ม
-
P3/2567
การปรับปรุงความเข้ากันได้ของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน
-
P2/2567
การพัฒนาเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจาก แป้งข้าวทับทิมชุมแพ
-
P1/2567
การทดสอบปั้นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเครื่องกวนแนวตั้ง
-
P992/2566
การศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเเละอายุการปักเเจกันของดอกว่านสี่ทิศ
-
P991/2566
การพัฒนาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแป้งข้าว กข ผสมแป้งกล้วย
-
P990/2566
Self-Driving Air Purifier
-
P989/2566
การรีไซเคิลเชิงกลของอวนแหพอลิโพรพิลีน
-
P988/2566
การออกแบบช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2 ความถี่ โดยใช้เทคนิคเรโซเนเตอร์วงแหวนร่วมกับอินเตอร์ดิจิตอล
-
P987/2566
อภิวัสดุหลายความถี่สำหรับการสื่อสารในระบบ LTE และ WiFi
-
P986/2566
สายอากาศอภิวัสดุสองย่านความถี่สำหรับ LTE และ Wi-Fi (Dual band metamaterial antenna for LTE and Wi-Fi)
-
P985/2566
การศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเเละอายุการปักเเจกันของดอกว่านสี่ทิศ
-
P984/2566
การออกเเบบโครงสร้างอาคารปฏิบัติการ F12
-
P982/2566
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่และดินเปรียบเทียบกับบ้านที่สร้างด้วยวัสดุทั่วไป
-
P979/2566
คอนโด L
-
P974/2566
The synthesis of TCF-TPP for mitochondria-targeted fluorescence probe
-
P972/2566
Design and synthesis of benzothiazolium-coumarin-indomethacin for imaging target cell
-
P971/2566
A coumarin-based fluorogenic probe for nitroreductase detection in living cells
-
P970/2566
Precast Lightweight Concrete
-
P969/2566
การออกเเบบระบบระบายน้ำเเละระบบประปาในหมู่บ้านจัดสรร
-
P968/2566
คอนโดมิเนียม Nue Noble Centre Bangna สูง 7 ชั้นมีปล่องลิฟต์
-
P967/2566
คอนโดมิเนียม Aspire Asoke Ratchada สูง 8 ชั้นมีปล่องลิฟต์
-
P966/2566
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับประเมินผลกระทบด้านจราจร
-
P962/2566
การศึกษาผลของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางต่อการแยกไมโครพลาสติกที่แตกต่างกัน
-
P961/2566
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการเปลี่ยนเเปลงเเละเเก้ไขงานก่อสร้าง
-
P959/2566
การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายโลหะหนักจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจอแสดงผลโดยใช้เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค
-
P958/2566
DC-to-DC converter with its snubber
-
P957/2566
ผลของอุณหภูมิและเวลาในการชุบแข็งต่อลักษณะโครงสร้างจุลภาคและสมบัติความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน H13 ที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนไฟ
-
P956/2566
การพัฒนาเครื่องเคลื่อนที่ชิ้นงานด้วยระบบ PLC
-
P953/2566
การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายโลหะหนักจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในจอแสดงผลโดยใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
-
P952/2566
Failure Analysis of Heat Exchanger Tubes
-
P951/2566
การศึกษากระบวนการผลิตไวน์ลำไย
-
P950/2566
การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไวน์ลำไย
-
P949/2566
บรรจุภัณฑ์จากเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชที่สามารถย่อยสลายได้
-
P948/2566
การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำกับลักษณะภูมิประเทศและธรณีโครงสร้าง
-
P944/2566
ออกแบบและพัฒนาโรงอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้
-
P943/2566
การออกแบบอาคารที่พักรับรององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
-
P940/2566
การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างแบบจำลอง อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อการดำเนินงานบำรุงรักษาอาคาร และประมาณต้นทุนในการก่อสร้าง
-
P910/2566
การประยุกต์ใช้ Building Information Modeling เพื่อนำเสนอเทคนิคการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
-
P909/2566
แผ่นปูพื้นยางจากอิสาสโตเมอร์ผสมเส้นใยไนลอนลวนแหที่ใช้งานแล้วสำหรับสถานที่ออกกำลังกายที่ไม่ใช้อุปกรณ์
-
P899/2566
โครงการออกแบบระบบป้องกันดินพังและระบบคํ้ายันสำหรับงานขุดเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดิน6ชั้นที่ก่อสร้างด้วยระบบ top-down โครงการ Siamese Surawong
-
P895/2566
การประมาณปริมาณการจราจรเเละการออกเเบบสัญญาณไฟจราจรจากการสร้างเเบบจำลอง
-
P889/2566
การวิเคราะห์ ออกแบบและสร้างแบบจำลองอาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยโปรแกรม Revit และ Prota Structure
-
P887/2566
Energy saving house with sustainable material selections
-
P885/2566
ออกแบบสาธารณูปโภค ผังจัดสรรรที่ดิน 1 โครงการ
-
P882/2566
การออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของทางรถไฟที่ใช้มวลรวมคอนกรีตรีไซเคิล (Recycled Concrete Aggregate, RCA) เป็นชั้นรองหินโรยทาง
-
P881/2566
วิหารวัดหนองตะโกวา
-
P880/2566
โครงการออกแบบระบบป้องกันดินพังของชั้นใต้ดินของโครงการ Noble BE19
-
P878/2566
Finite element analysis and design of retaining wall for house construction
-
P872/2566
การปรับปรุงสมรรถนะของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC60/70 ด้วยเส้นใยกัญชง
-
P869/2566
การขุดลอกคลองและการออกแบบพนังกั้นน้ำคลองลำพระเพลิง
-
P862/2566
การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ในการจัดทำประมาณราคาของสถานธรรมชัยภูมิ
-
P861/2566
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติจากวัสดุคอมโพสิตพอลิคาโปรแลคโตนผสมด้วยไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับวิศวกรรมเน
-
P860/2566
การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติจากวัสดุคอมโพสิตพอลิคาโปรแลคโตนผสมด้วยเซลล์ลูโลสนาโนไฟเบอร์สำหรับวิศกร
-
P859/2566
การศึกษาการตลาดและกระบวนการผลิตไวน์ผลไม้
-
P858/2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอคอมโพสิทจากพอลิแลคติกและชานอ้อย
-
P857/2566
การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในการผลิตขวด
-
P855/2566
Synthesis and degradation study of bioplastic PLA for medical application
-
P854/2566
Catalysts selection and synthesis of bio-butene from bio-ethanol for co-polymer application
-
P850/2566
การบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลด้วยระบบ Membrane bioreactor
-
P849/2566
Factors Influencing Properties of Thermoplastic Tapioca Starch Films
-
P844/2566
แผ่นปูพื้นยางจากอิลาสโตเมอร์ผสมเส้นใยในลอนอวนแหที่ใช้แล้วสำหรับสถานที่ออกกำลังกายที่ไม่ใช้อุปกรณ์
-
P841/2566
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลด่านเกวียน
-
P840/2566
การศึกษาผลของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางต่อการแยกไมโครพลาสติกที่แตกต่างกัน
-
P839/2566
สายอากาศโมโนโพล 3MHz สำหรับติดตั้งบนรถยนต์
-
P838/2566
Improve packaging bottle washing process
-
P837/2566
การศึกษาประสิทธิภาพของหญ้าเนเปียร์เป็นสารเติมแต่งในน้ำโคลนเจาะแนวระนาบ
-
P836/2566
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาบ้านที่ก่อสร้างด้วยไม้ไผ่และดินเปรียบเทียบกับบ้านที่สร้างจากวัสดุทั่วไป
-
P829/2566
การกำจัดฟีนอลด้วยกระบวนการโอโซน
-
P826/2566
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลด่านเกวียน
-
P825/2566
ระบบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโรงเรือนเห็ดฟาง
-
P824/2566
การศึกษาผลกระทบและการเพิ่มความแข็งของซีเมนต์คลาสจีผสมซิลิกาฟูมและขี้เถ้าแกลบ
-
P823/2566
การตรวจสอบสมรรถนะของเซนเซอร์วัดระยะแบบเลเซอร์สำหรับยานพาหนะในแปลงเกษตร
-
P821/2566
การผลิตผนังกั้นห้องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หญ้า
-
P820/2566
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำสารปรับปรุงดินจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์
-
P819/2566
การผลิตผนังกั้นห้องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หญ้าแฝกและฟางข้าว
-
P817/2566
Atmosheric Consistometer Model
-
P816/2566
การศึกษากระบวนการบำบัดเบื้องต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนส่วนเกินในอุตสาหกรรมกระดาษ
-
P815/2566
การสร้างแผนที่แสดงพื้นที่การเผาไหม้ขนาดใหญ่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
-
P813/2566
สายอากาศโมโนโพลแบบพับได้ 3 MHz สำหรับใช้งานกับวิทยุสื่อสารแบบมือถือ
-
P812/2566
ความเป็นไปได้ในการใช้ผักตบชวาทดเเทนทรายในการผลิตอิฐมวลเบา
-
P806/2566
Prototype of passive robot for wrist rehabilitation
-
P805/2566
EFFECT OF SPECIFIC GRAVITY ON PROPERTIES OF ENAMEL COATING
-
P803/2566
การศึกษาผลกระทบของสัดส่วนกากตะกอนในกระบวนการผลิตกระดาษต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ
-
P802/2566
Effect of 3D Printing Parameters on Physical Properties of Artificial Human Meniscus
-
P801/2566
การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตโดยคลอไรด์ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P796/2566
การศึกษาค่าภาระบรรทุกชลศาสตร์ต่อศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตกระดาษ
-
P795/2566
การศึกษาความเหมาะสมในการนำกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตกระดาษเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ
-
P793/2566
การศึกษาค่าภาระบรรทุกชลศาสตร์ต่อศักยภาพการเกิดก๊าซมีเทนจากน้ำเสียในกระบวนการผลิตกระดาษ
-
P790/2566
การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตโดยคลอไรด์ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P789/2566
การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตโดยคลอไรด์ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
-
P787/2566
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 2
-
P786/2566
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 2
-
P783/2566
การศึกษาการประยุกต์ใช้ผักตบชวา เพื่อทดเเทนการใช้ทราย เเละในการสร้างอิฐมวลเบา
-
P782/2566
Improve packaging bottle washing process
-
P781/2566
Improve packaging bottle washing process
-
P780/2566
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 2
-
P779/2566
Upper Side Lobe Reduction (FM)
-
P778/2566
การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน
-
P777/2566
ารบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน
-
P776/2566
การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน
-
P775/2566
การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมี
-
P773/2566
การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชันทดแทนสมุดวัคซีนสัตว์เลี้ยง
-
P771/2566
การขึ้นรูปวัสดุรูพรุนจากของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ
-
P770/2566
การขึ้นรูปวัสดุจีโอพอลิเมอร์รูพรุนจากของเสียอุตสากรรมโลหะ
-
P769/2566
การนำของเสียจากอุตสาหกรรมโลหะมาใช้พัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์
-
P767/2566
การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันด้วยกระบวนการโอโซนเนชัน
-
P762/2566
การศึกษาโฟมยางธรรมชาติกันกระแทกที่มีฟังก์ชันพิเศษ
-
P761/2566
ศึกษาผลของสารต้านจุลชีพต่อคุณสมบัติของโฟมกันกระแทกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-
P760/2566
SEMI-AUTOMATIC WEIGHT CONTROL POWDER AND GRANULE PACKING MACHINE
-
P759/2566
Automatic ID Tag pumping Simulator
-
P758/2566
การเปรียบวัดและปรับปรุงเครื่องมือในอุโมงค์ลม
-
P757/2566
ออกแบบขาเทียมต้นแบบสำหรับนกกระเรียนด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS ร่วมกับสวนสัตว์ นครราชสีมา
-
P756/2566
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 1
-
P754/2566
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียโรงงานกระดาษ 2
-
P752/2566
การผลิตน้ำมันทางเลือกจากขยะพลาสติกในครัวเรือน
-
P751/2566
การนำของเสียจากอุตสาหกรรมโลหะมาใช้พัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์
-
P750/2566
การขึ้นรูปวัสดุจีโอพอลิเมอร์รูพรุนจากของเสียจากอุตสาหกรรมโลหะ
-
P748/2566
การศึกษาอายุการเก็บรักษามะขามเปียก
-
P747/2566
การศึกษาและวิเคราะห์การชนกระแทกของอากาศยานหลายใบพัด
-
P746/2566
การพัฒนาหมึกนําไฟฟ้าจากกราฟีน เพื่อใช้งานสําหรับสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์
-
P745/2566
การเตรียมวัสดุชีวภาพ Hydroxyapatite/Titanium ระดับอนุภาค
-
P744/2566
การสังเคราะห์ไฮดรอกซิลอะพาไทต์ด้วยวิธี Solid state reaction
-
P741/2566
การประเมินสมรรถนะรถปิกอัพโดยโปรแกรมอดัมคาร์
-
P740/2566
โปรแกรมคัดแยกซองจดหมายและพัสดุตามรหัสไปรษณีย์ด้วยภาษา Python
-
P739/2566
การศึกษาผลของ Li-doped ที่มีผลต่อลักษณะจำเพาะของ Zeolite ที่ได้จากดิน Ball Clay
-
P733/2566
การพัฒนาสีเคลือบเซรามิกจากฝุ่นหินในอุตสาหกรรมซีเมนต์
-
P732/2566
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลด้วยการปรับแต่งเครื่องยนต์
-
P731/2566
ผลของอัตราส่วนการสกัดชะครามกับน้ำต่อคุณภาพของเกลือชะคราม
-
P730/2566
การพัฒนาระบบควบคุมแขนและมือหุ่นยนต์ระยะไกล (Tele-ARM)
-
P729/2566
การบำบัดไมโครพลาสติกด้วยถ่านเปลือกทุเรียน
-
P728/2566
การบำบัดสีย้อมโดยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า
-
P727/2566
การพัฒนาดินเผาด่านเกวียนใช้เป็นเคลือบฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับหลังคาเมทัลชีท
-
P725/2566
การประดิษฐ์เบาะเซ็นเซอร์จากเซ็นเซอร์วัดแรงที่มีส่วนผสมจากคาร์บอนนาโนทิวบ์
-
P723/2566
เคลือบใสเซรามิกโดยการพ่นสีออกไซด์
-
P720/2566
สายอากาศแถวลำดับแบบแพทช์สำหรับตัวทวนสัญญาณ 2.4 GHz
-
P719/2566
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากของเสีย
-
P718/2566
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากของเสีย
-
P716/2566
การศึกษาการประยุกต์ใช้ผักตบชวา เพื่อทดเเทนการใช้ทราย เเละดินเเดงในการสร้างอิฐประสาน
-
P715/2566
Development Of Wing-Box Structure For Human Powered Aircraft
-
P714/2566
การขึ้นรูปวัสดุรูพรุนจากของเสียในอุตสาหกรรมโลหะ
-
P713/2566
ปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมที่เกิดจากการใช้ Methanogenesis bacteria จากระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket
-
P712/2566
การพัฒนาวิธีการผลิตโยเกิร์ตผงโดยใช้เครื่องทำเเห้งเเบบพ่นฝอย
-
P709/2566
การพัฒนาอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพสัญญาณ 5G
-
P708/2566
การลดสัญญาณเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมสำหรับอุปกรณ์หูฟังแพทย์แบบดิจิทัล
-
P707/2566
การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบมาตราฐาน คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
-
P705/2566
Recycle Melamine Formaldehyde for microencapsulation of phase change materials in thermal energy storage
-
P703/2566
การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลสำหรับส่วนหัวและการมองเห็นของหุ่นยนต์
-
P701/2566
EFFECT OF ALCOHOLS AND FEEDSTOCKS FOR BIODIESEL PRODUCTION ON FUEL LUBRICITY
-
P700/2566
การพัฒนาแพล็ตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ตรวจวัดติดตามสถานะของเครื่องจักรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
-
P699/2566
วัสดุมวลรวมที่มีความพรุนตัวผลิตจากดินและของเสียอุตสาหกรรม
-
P698/2566
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการถ่วงสมดุลแบบ 1 ระนาบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมไพทอน
-
P692/2566
OBJECT DETECTION URBAN TRAFFIC ANALYSIS WITH DRONE BY DEEP LEARING
-
P691/2566
Lubricity of oils and their biodiesels
-
P690/2566
การสร้างวัสดุดูดซับเสียงจากของเสีย
-
P689/2566
การผลิตโยเกิร์ตผงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้หัวฉีดพ่นละอองแบบอัลตราโซนิก
-
P687/2566
การศึกษาการลดเถ้าจากชีวมวลจากการใช้ของเหลวที่ได้จากกระบวนการทอร์รีแฟกชัน
-
P686/2566
การศึกษาการลดเถ้าในชีวมวลโดยกระบวนการล้างน้ำและการใช้กรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้
-
P685/2566
Study on yogurt powder production methods using freeze dryer
-
P684/2566
ค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือเมื่อใช้ Methanogenesis bacteria จากระบบ Up-flow Anaerobic Sludge Blank
-
P683/2566
Self-Driving Air Purifier
-
P682/2566
SUT MOTORBIKE PARKING LOTS DETECTION USING MACHINE LEARNING
-
P681/2566
ปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม ที่เกิดจากการใช้ Methanogenesis bacteria จากกระเพาะโคนม
-
P679/2566
การวางแผนบำรุงรักษาด้วย CMMS สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
-
P678/2566
การออกแบบและพัฒนากระบวนการละลายน้ำแข็งของตู้เย็น
-
P677/2566
ศึกษาเคมี และกายภาพของฟาล์วและสตาร์ชจากมะม่วงดิบและสุกพันธุ์ไทย
-
P676/2566
การศึกษาการบำบัดน้ำเสียด้วยบอลอีเอ็ม
-
P675/2566
SUTH Medical Device Tracking Via Land Mobile Service
-
P674/2566
การออกแบบและสร้างแผ่นพื้นอัจฉริยะด้วยการใช้พลังงานร่วมระหว่างเพียโซและโซล่าเซลล์
-
P673/2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพืชอัดเม็ดจากเมล็ดกระบกและลูกเดือย
-
P671/2566
การพัฒนาระบบควบคุมแขนและมือหุ่นยนต์ระยะไกล(Telerobotics)
-
P670/2566
การศึกษาอนุภาคขนาดเล็กที่ได้จาการเผาไหม้น้ำมันชีวภาพสังเคราะห์
-
P669/2566
ระบบตรวจสอบอัคคีภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์
-
P668/2566
ระบบแจ้งเตือนเด็กติดในรถยนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
-
P667/2566
ระบบตรวจจับพฤติกรรมการหกล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์
-
P666/2566
การวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ยกแบตเตอรี่
-
P665/2566
การศึกษาปริมาณก๊าซที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร
-
P663/2566
วิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจนจากวิธีการแยกเยื่อหุ้มเปลือกไข่โดยใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์และกรดอะซิติก
-
P660/2566
การศึกษาคุณลักษณะของแท่งอิเล็กโทรดสำหรับการสื่อสารแบบส่งผ่านพื้นโลก
-
P659/2566
ระบบแสดงตำแหน่งผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุผ่าน Web Application
-
P658/2566
เครื่องบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
-
P657/2566
เครื่องผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
-
P656/2566
สายอากาศโมโนโพล 3 MHz สำหรับติดตั้งกับวิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่
-
P655/2566
การพัฒนาเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อน THERMO ELECTRIC
-
P654/2566
การพัฒนาระบบตรวจสอบผิวสัมผัสของมือหุ่นยนต์เมื่อต้องจับวัตถุต่างชนิด
-
P653/2566
เครื่องตรวจวัดเเละเเจ้งเตือนเเอลกอฮอล์ของผู้ขับรถยนต์
-
P652/2566
Smart Water Level Controller (SWLC)
-
P651/2566
การปรับปรุงฟีดฮอร์นสำหรับ C-Band LNB เพื่อป้องกันการรบกวนจากความถี่ที่ใช้งานย่าน IMT
-
P648/2566
ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะภายในครัว
-
P647/2566
หุ่นยนต์เดินตามเส้นที่สามารถปรับความเร็วได้
-
P645/2566
การพัฒนาระบบรับสัมผัสที่เกิดจากแรงสั่นหลายตำแหน่ง
-
P643/2566
รถขนส่งสินค้าบังคับแบบไร้สาย
-
P642/2566
เครื่องให้อาหารและน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
-
P641/2566
ชุดวัดสัญญาณชีพและวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ
-
P640/2566
การสร้างแบบจำลองและการควบคุมอัตราการไหลของปั๊มสำหรับชุดทดสอบหม้อน้ำรถบัส
-
P638/2566
สายอากาศโมโนโพลย่านความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์
-
P635/2566
ระบบกล้องรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
-
P633/2566
การพัฒนาระบบควบคุมการไหลของอากาศสำหรับการปรับอากาศที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่เคลือบผิวด้วยสารดูดความชื้น
-
P632/2566
สายอากาศโมโนโพล 3 MHz แบบมีทิศทางสำหรับติดตั้งประจำที่
-
P631/2566
ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
-
P629/2566
การสื่อสารในถ้ำด้วยระบบไร้สาย
-
P628/2566
สายอากาศรอบตัวในระนาบเดี่ยว 3 เมกะเฮิร์ตสำหรับสถานีแบบประจำที่
-
P627/2566
การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถแข่ง ELECTRIC FORMULAR STUDENT
-
P626/2566
การออกเเบบเเละปรับปรุงสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง
-
P625/2566
ครื่องช่วยบริหารการเคลื่อนไหวข้อเข่าสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
-
P624/2566
การออกแบบชุดควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
-
P623/2566
การห่อหุ้มลูทีนด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังรูพรุนโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิคที่ความถี่แตกต่างกัน
-
P622/2566
อากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจจับความเร็วรถจักรยานยนต์
-
P621/2566
การพัฒนาชุดต้นแบบของระบบติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับการอบแห้งดอกกัญชา
-
P619/2566
การออกแบบและพัฒนารถควอดไบค์ไฟฟ้า
-
P618/2566
การพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนจุดบอดของรถโดยสารแบบไร้สายระยะที่ 2
-
P617/2566
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องขัดกระทะเนื้อย่างเกาหลี
-
P615/2566
อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยประยุกต์เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
-
P612/2566
การวิเคราะห์และการออกแบบแหนบคอมโพสิต
-
P611/2566
การห่อหุ้มกรดแกลลิกสองชั้นโดยใช้แป้งมันสำปะหลังที่มีรูพรุนลักษณะเหมือนโดนัท และเคลือบต่อด้วยแซนแทนกัมหรือไคโตซาน
-
P610/2566
ชุดทดสอบการควบคุมและแสดงผลระบบเซอร์โวมอเตอร์อุตสาหกรรม
-
P609/2566
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
-
P608/2566
การใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์เกษตร
-
P607/2566
ระบบตรวจจับการใส่หมวกกันน็อคของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
-
P606/2566
ผลของสนามไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงต่อคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการเก็บรักษา
-
P605/2566
Expanding the performance of guar gum and xanthan gum on snacks Fortified with Protein and Fiber
-
P603/2566
การวิเคราะห์ขนาดและกระบวนการออกซิเดชันของฝุ่น PM จากการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
-
P602/2566
การพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปลงถ่าน
-
P601/2566
ไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง
-
P600/2566
โดรนตรวจจับฝุ่น PM2.5
-
P599/2566
การพัฒนาอุโมงค์ลมแบบเปิดสำหรับโดรนขนาดเล็ก
-
P598/2566
การออกแบบและพัฒนารถสามล้อไฟฟ้าพลังงานร่วม
-
P597/2566
การออกแบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อภารกิจเฝ้าระวังและสนับสนุนภารกิจระงับไฟป่า
-
P596/2566
ศึกษาการกัดกร่อนในคอนกรีตเสริมเหล็กแบบวัฏจักรในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 15 และ 70 กรัม/ลิตร
-
P594/2566
ผลของการหมักแป้งด้วยเชื้อ Lactiplantibacillus plantarum ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวจ้าว
-
P593/2566
การศึกษาระบบทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงสัตว์
-
P591/2566
การพัฒนาระบบรับสัมผัสที่เกิดจากความร้อนเเละความเย็นหลายตำเเหน่ง
-
P590/2566
ระบบเบรกของ LINE MAN LIFT
-
P589/2566
การวิเคราะห์และออกแบบล้อจากวัสดุคอมโพสิต
-
P588/2566
การออกแบบและพัฒนาเครื่องลดความชื้นอากาศด้วยซิลิกาเจลแบบทำงานต่อเนื่อง
-
P587/2566
ระบบขับเคลื่อนของ LINE MAN LIFT
-
P584/2566
ศึกษาการกัดกร่อนในคอนกรีตเสริมเหล็กแบบวัฏจักรด้วยโซเดียมคลอไรด์ 35 และ 50 กรัม/ลิตร
-
P582/2566
Coupled high-low temperature hydride system for thermochemical heat storage of MgH2 and TiFe-based alloy.
-
P581/2566
Development of Box Wing Structure for Human Powered Aircraft
-
P579/2566
การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับไมโครพลาสติกจากฝุ่นของประชากรในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
P577/2566
การศึกษาการประยุกต์ใช้ผักตบชวา เพื่อทดเเทนการใช้ทราย เเละดินเเดงในการสร้างอิฐประสาน
-
P576/2566
สภาวะการทำให้แห้งที่เหมาะสมของสารสกัดกระชายขาว
-
P575/2566
การศึกษาผลิตวัสดุระเหยน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืดพลังงานแสงอาทิตย์
-
P574/2566
ผลของการหมักแป้งด้วยเชื้อ Lactiplantibacillus plantarum ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวจ้าว
-
P572/2566
การบำบัดสารอินทรีย์คาร์บอนละลายน้ำด้วยเทคโนโลยีเรซินแลกเปลี่ยนประจุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก
-
P568/2566
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอร์ติญ่าชิปจากโอการาหมักด้วยหัวเชื้อเทมเป้
-
P567/2566
การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบอินดักชั่นเปรียบเทียบกับไมโครเวฟและศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์
-
P565/2566
การศึกษาการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นฉนวนกันความร้อน
-
P564/2566
การศึกษาการประยุกต์ใช้ผักตบชวา เพื่อทดเเทนการใช้ทราย เเละดินเเดงในการสร้างอิฐประสาน
-
P563/2566
การผลิตผนังกั้นห้องจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
-
P562/2566
การผลิตวัสดุก่อสร้างจากของเหลือใช้ทางการเกษตร
-
P557/2566
Fabrication and Characterization of Hemp/Polylactic acid (PLA) Composite for Application of Automotive Bioplastics
-
P549/2566
การตรวจสอบความสม่ำเสมอในพันธุกรรม DNA ของกัญชา
-
P548/2566
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
-

 

     

เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดเรียบร้อยุแล้ว
 : ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว