new h
The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 พร้อมโชว์ศักยภาพของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำตราสัญลักษณ์ มทส. บนเส้นผมขนาดเล็กที่สุดในโลกเพื่อเป็นที่ระลึกการจัดงาน อธิการบดีเผย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. พร้อมรองรับงานวิจัยระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศ

DSC_8584

วันนี้ (27 มกราคม 2557) เวลา 13.00 น. อาคารเครื่องมือ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (MST31)ในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม


——————————————————————————————————————————-

เรื่อง อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำภาคศึกษาที่ 1/2557

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่อง ด้วยฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ได้จัดทำแผนการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำปีการ ศึกษา 2557 สามารถดูได้ที่ http://cste.sut.ac.th/2014/ จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องทำงานวิจัย ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ลงทะเบียนโครงงาน และปัญหาพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หรืองานอื่นใดที่ต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ฯ หรืองานอื่นใดที่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ของฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ จะต้องสมัครเข้าอบรมตามแผนการอบรมความปลอดภัยฯ ดังกล่าว

1-57Annoucement
โดยภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะเปิดทำการรับสมัครในวันที่ 4 มีนาคม ถึง 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.เท่านั้น ณ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารเครื่องมือ 1 โทรศัพท์ 3215, 3263
ซึ่งติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cste.sut.ac.th/
ขอบคุณคะ

ประกาศผลการสอบการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี

ปีการศึกษา 3-2556

Calendar 2557


Hit Counter provided by
technology news