new h

อ่านเพิ่มเติม


เรื่อง อบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำภาคศึกษาที่ 1/2557

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่อง ด้วยฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ได้จัดทำแผนการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีประจำปีการ ศึกษา 2557 สามารถดูได้ที่ http://cste.sut.ac.th/2014/ จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องทำงานวิจัย ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ลงทะเบียนโครงงาน และปัญหาพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 หรืองานอื่นใดที่ต้องเข้าใช้ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ฯ หรืองานอื่นใดที่ต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง ของฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ จะต้องสมัครเข้าอบรมตามแผนการอบรมความปลอดภัยฯ ดังกล่าว

1-57Annoucement
โดยภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะเปิดทำการรับสมัครในวันที่ 4 มีนาคม ถึง 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น.เท่านั้น ณ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา อาคารเครื่องมือ 1 โทรศัพท์ 3215, 3263
ซึ่งติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://cste.sut.ac.th/
ขอบคุณคะ


 

Calendar 2557


Hit Counter provided by
technology news