E-Meeting Report

   
admin
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ
ครั้งที่
วันที่/สถานที่
หัวข้อการประชุม
รายงานการประชุม
หนังสือเชิญประชุม
2/2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562


ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

   รายงานการประชุม


  
SHE
ครั้งที่
วันที่/สถานที่
หัวข้อการประชุม
รายงานการประชุม
หนังสือเชิญประชุม
2/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562


ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสาท สืบค้า ชั้น 5 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์

    คณะทำงานกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2

วาระที่ 1
-
-

1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562


ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสาท สืบค้า ชั้น 5 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์

   คณะทำงานกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 รายงานอุบัติเหตุประจำปีเดือนธันวาคม
วาระที่ 1.2 รายงานสารเคมีคงเหลือประจำเดือนธันวาคม
วาระที่ 1.3 รายงานข้อมูลของเสียสารเคมีประจำเดือนธันวาคม
วาระที่ 1.4 การจัดสรรสถานที่พักสารเคมีชั่วคราว
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1 รายงานจำนวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วาระที่ 3.2 รายงานผังอาคาร และ เลขห้อง อาคารต่างๆภายในศูนย์เครื่องมือฯ
วาระที่ 3.3 การสำรวจป้ายความปลอดภัย ป้ายห้องและการกำหนดพื้นที่เฉพาะอุปกรณ์ฉุกเฉิน
วาระที่ 3.4 การสำรวจหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนฯ ภายในศูนย์เครื่องมือฯ
วาระที่ 3.5 รายงานผลการสำรวจป้ายทางออก ของอาคารเครื่องมือ 4,5,6 ที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิศวกรรมโยธา (เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 -
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1 -

  
คณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่
วันที่/สถานที่
หัวข้อการประชุม
รายงานการประชุม
หนังสือเชิญประชุม
3/2540

วันที่ 27 มิถุนายน 2540


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2541

วันที่ 18 ธันวาคม 2541


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2542

วันที่ 29 ธันวาคม 2542


ณ ห้องประชุมสื่อสารทางไกล ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

   รายงานการประชุม

-

3/2545

วันที่ 30 กันยายน 2545


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2546

วันที่ 30 เมษายน 2546


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2547

วันที่ 27 พฤษภาคม 2547


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2548

วันที่ 19 กรกฎาคม 2548


ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร

   รายงานการประชุม

-

3/2551

วันที่ 30 ตุลาคม 2551


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2539

วันที่ 3 ธันวาคม 2539


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

2/2550

วันที่ 27 สิงหาคม 2550


ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

   รายงานการประชุม

-

2/2548

วันที่ 4 พฤษภาคม 2548


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

3/2552

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552


ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร

   รายงานการประชุม

-

4/2540

วันที่ 23 ธันวาคม 2540


ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร

   รายงานการประชุม

-

4/2545

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

4/2546

วันที่ 19 สิงหาคม 2546


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

4/2547

วันที่ 4 สิงหาคม 2547


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

5/2546

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

5/2547

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2547


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

2/2547

วันที่ 22 มีนาคม 2547


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

2/2546

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546


ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องมือ 1

   รายงานการประชุม

-

  


CSTE SUT @ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214