การดำเนินงานติดตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงาน TQA


เกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ปีที่ดำเนินการ

   
2561
          โครงร่างองค์กร
   1. ลักษณะองค์กร  
   2. สภาวการณ์ขององค์กร  
          หมวดและหัวข้อต่างๆ
คะแนน
          หมวดที่ 1 การนำองค์กร
110
   1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
60
   1.2 การกับกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
50
          หมวด 2 กลยุทธ์
95
   2.1 การจัดทำกลยุทธ์
45
   2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
50
          หมวด 3 ลูกค้า
95
   3.1 เสียงของลูกค้า
45
     คำสั่งศควท.ที่13/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   เอกสารแนบ 13-60.PDF
0
     คำสั่งศควท.ที่18/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มเติม

   เอกสารแนบ 18-60.PDF
0
   3.2 ความผูกพันของลูกค้า
50
          หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
100
   4.1 การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
55
   4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
45
          หมวด 5 บุคลากร
100
   5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
45
   5.2 ความผูกพันของบุคลากร
55
          หมวด 6 การปฏิบัติ
100
   6.1 กระบวนการทำงาน
55
   6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
45
          หมวด 7 ผลลัพธ์
400
   7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
120
   7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
75
   7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
75
   7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร
65
   7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินการตลาด
65