การดำเนินงานติดตามเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงาน TQA


เกณฑ์เพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ปีที่ดำเนินการ

   
2567
          โครงร่างองค์กร
   1. ลักษณะองค์กร  
   2. สภาวการณ์ขององค์กร  
          หมวดและหัวข้อต่างๆ
คะแนน
          หมวดที่ 1 การนำองค์กร
   1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
   1.2 การกับกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
          หมวด 2 กลยุทธ์
   2.1 การจัดทำกลยุทธ์
   2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
          หมวด 3 ลูกค้า
   3.1 เสียงของลูกค้า
   3.2 ความผูกพันของลูกค้า
          หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
   4.1 การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
   4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
          หมวด 5 บุคลากร
   5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
   5.2 ความผูกพันของบุคลากร
          หมวด 6 การปฏิบัติ
   6.1 กระบวนการทำงาน
   6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
          หมวด 7 ผลลัพธ์
   7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
   7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
   7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
   7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร
   7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินการตลาด