ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
211/2562 1 ผลของโคเอเจนต่อคุณลักษณะการบ่มและสมบัตทางกายภาพของวัสดุคอมโพสิทยางธรรมชาติอิพอกไซด์ซิลิกา นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง Tel.0956344734 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
210/2562 1 อิทธิพลของสาร Phloroglucinol ที่มีผลต่อการปรับตัวหลังย้ายปลูกของกล้วยไม้ Dendrobium 'Earsakul' นางสาวธนภรณ์ ใจชอบสันเทียะ Tel.0935313557 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
209/2562 1 เซนเซอร์ไร้สายเพื่อการเฝ้าระวังบ่อน้ำและควบคุมเครื่องตีน้ำระบบเชื้อเพลิง นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ Tel.0878759984 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
208/2562 2 การผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกเพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ นายอมรพล บุญยิ่ง Tel.0803325469 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
207/2562 1 ระบบเตือนภัยน้ำท่วมภายในอาคาร นางสาวกมลวรรณ พุดมะลัง Tel.0981691758 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
206/2562 3 การพัฒนาผิววัสดุข้อเข่าเทียมด้วยชั้นเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชรและไทเทเนียมออกไซด์ นายณัฏฐพล พินธิตรารติบดี Tel.090-963-4838 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
205/2562 1 เครื่องให้อาหารสัตว์สี่ขาอัตโนมัติ นายกฤตยชญ์ ปูประโคน Tel.082-1451525 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
204/2562 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวพิมพ์วิภา ท้ายเรืือคำ Tel.0900250693 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
203/2562 3 การให้น้ำแบบเม่นยำ สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด นางสาววัชราพร สายภู่ Tel.0906804649 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
202/2562 3 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบบึงระหานนาด้วยวิธีทางปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นและทางชีวโมเลกุล นางสาวภรณ์พิชชา เพชรดี Tel.0968683337 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
201/2562 1 การยืดอายุการเก็บรักษาผักบุ้งจีนด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส นางสาววรรณวิสาข์ คำภา Tel.0822067571 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
200/2562 1 การออกแบบงานเพื่อลดความเมื่อยล้าของแผนกซักฟอกในโรงพยาบาล นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ Tel.0887050417 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
199/2562 1 การเปรียบเทียบวิธีสกัดดีเอ็นเอ 3 วิธีในมันสำปะหลังพันธุ์ต่างๆ นางสาวพนิดา งิมขุนทด Tel.0973357017 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
198/2562 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ สมบัติศรี Tel.0810480882 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
197/2562 1 คู่มือการใช้เครื่องตัดด้วยเลเซอร์รุ่น B1390 และรุ่น Mercury III นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง Tel.0619273208 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
196/2562 1 ผลของอิลิซิเตอร์ชนิดต่างๆต่อการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวในระดับเรือนทดลอง นางสาว นวรัตน์ ตวงดอน Tel.0927685445 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
195/2562 1 ผลของการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนอ่างห้วยยางด้วยวิธีการ 5 ส และหลักการแบบมีส่วนร่วม (PAR) นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย Tel.0956175437 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
194/2562 1 การทดสอบเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่องด้วยรังสีอินฟาเรด นางสาวชลิดดา เพียมะลัง Tel.0942626457 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
193/2562 1 การประเมินประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบจุดผักสลัด นางสาวกนิลวัลย์ แสนศรี Tel.0629154199 เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
192/2562 1 การศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการรถสองแถวสาธารณะในอำเภอเมืองนครราชสีมา นางสาวชนิสรา อัจฉริยวรกุล Tel.098-284-1905 เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ