ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
541/2561 1 การออกแบบเครื่องกรอกน้ำตาลกึ่งอัตโนมัติ นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ Tel.097-2056174 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
540/2561 1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำมันไพโรไลซิสเพื่อเป็นสารเติมแต่งลดการบวมของหินดินดานสำหรับน้ำโคลนขุดเจาะ นางสาวณัฐภิญญา นาคะวงค์ Tel.0901818700 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
539/2561 1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เมือกเมล็ดแมงลัดในการเป็นวัสดุลดการสูญเสียน้ำโคลนในการขุดเจาะ นาย กรกรินทร์ ศิริเถียร Tel.0872597971 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
538/2561 1 การโคลนยีนแอลฟา-อะไมเลสจากBacillus amyloliquefaciences TISTR1516และBacillus licheniformis TISTR1045 นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนสระน้อย Tel.082-1450227 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
537/2561 1 การศึกษาการแสดงออกของเอนไซม์กลูโคอะไมเลสจากยีสต์ Debaryomyces occidentalis ในแบคทีเรีย Escherichia coli นางสาวกัณฑ์กวี ศาสน์สันติธรรม Tel.0853059224 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
536/2561 1 การสังเคราะห์และการตรวจสอบคุณสมบัติของอนุภาคนาโนที่ผลิตจากเชื้อราสายที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม นางสาวสายน้ำทิพย์ รังดิษฐ Tel.0898625750 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
535/2561 1 การศึกษาความสามารถของเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นในการสร้างสารและปล่อยออกมาเพื่อยับยั้ง hemolysin ที่สร้างจากเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus ณัฐชยา ภักดีศิริวงษ์ Tel.0610295229 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
534/2561 1 Well Path And Mud Weight Windows Calculator For Education นายปฏิภาณ แสงศิริ Tel.083-4698743 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
533/2561 1 การพัฒนาระบบระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ภายในโรงเรือน นายปวีณ กรณปกรณ์ Tel.0911503899 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
532/2561 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นวัสดุเพิ่มความหนืดของน้ำโคลนขุดเจาะ นายธารเทพ ชมสาคร Tel.09-8268-1352 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
531/2561 2 Preparation and characterization of silica from sugarcane bagasse ash for use in natural rubber composite อนุพงศ์ บุญมี Tel.0940737383 เอกสารใหม่ Detail
530/2561 1 การพัฒนาระบบกำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ภายในโรงเรือนเกษตร นายณภัทร เชื้อศรีสกุล Tel.0962629989 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
529/2561 1 ศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำโคลนผสมน้ำมันพืชใช้แล้วต่อการลดการบวมของหินดินดาน นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา Tel.0957384832 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
528/2561 3 การศึกษาตัวยับยั้งเอนไซม์บีต้า-เอ็น-อะซีติลกลูโคซามินิเดสจากแบคทีเรียใช้ไคติน Vibrio harveyi ดร. ปิยณัฐ หมี่กระโทก Tel.044-223954, 09355498 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
527/2561 1 การศึกษาศักยภาพของแมกนีเซียมคลอไรด์ในการลดการบวมของหินดินดาน นายวุฒิชัย ไหวดี Tel.0853056251 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
526/2561 2 การปรับปรุงสมบัตรของแมกนีเซียมไฮไดรด์ที่ใช้เป็นวัสดุในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยใช้วิธีบรรจุระดับนาโนเมตรในวัสดุรูพรุน นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี Tel.0989507857 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
525/2561 2 การศึกษาการชะละลายโลหะหนักของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษเมลามีนรีไซเคิล นางสาวชัชพิมุข พรหมโชติ Tel.0829485598 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
524/2561 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนท์ นายพุฒิเมธ ทองตัน Tel.0892804700 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
523/2561 2 Preparation of porous alumina supported metal catalysts and application on esterification of lactic acid with 1-butabol นายสันติสุข หาสิน Tel.0902385369 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
522/2561 3 Insect characterisation of edible insects Laura Nguon Tel.0829892136 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ