ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
165/2563 1 การออกแบบและสร้างแบบจำลอง ระบบบังคับเลี้ยว 4ล้อ นาย จิรวัฒน์ พยาวงค์ Tel.0986359675 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
164/2563 1 ผลของอัตราส่วนระหว่างโซเดียมซิลิเกตต่อซิลิกาที่มีผลต่อการเซ็ตตัวและการไหลตัวของซิลิเกตเจล นางสาวปทิตตา หงษ์ขาวปูน Tel.0947296411 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
163/2563 1 ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนปราศจากการกัดเซาะ (C0) และการกัดกร่อนที่มีการกัดเซาะร่วม (CE) ของเหล้กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติคเกรด 420 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Tel.0611839258 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
162/2563 1 นวัตกรรมเครื่องฉีดพ่นส่ารเคมีแบบรถเข็น เพื่อลดอาการเมื่อยล้าของพนักงานไร่องุ่น ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ Tel.09-2082-9393 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
161/2563 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากเปลือกฝักข้าวโพด นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Tel.0800107389 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
160/2563 2 Synthesis of silver nanoparticle from Streptomyces sp. Aliyatur Rosyidah Tel.0800190370 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
159/2563 1 เครื่องสับย่อยหญ้า นายณัฐพล อุทรักษ์ Tel.061-3602762 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
158/2563 1 การออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Tel.0968728640 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
157/2563 1 ผลของซิลิกาในโซเดียมซิลิเกตและเเคลเซียมที่มีผลต่อการเซตตัวและการไหลตัวของซิลิเกตเจล นางสาวสุดารัตน์ แซ่ม้า Tel.0999038758 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
156/2563 1 การวิเคราะห์โครงสร้างและเฟสของเหล็กกล้าไร้สนิมผลิตจากกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงที่ผ่านการเผาผนึกด้วยปฎิกิริยา นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Tel.0645259175 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
155/2563 1 รถเข็นชิ้นงานปรับระดับ นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม Tel.0610241412 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
154/2563 1 การเกิดอนุภาคสารประกอบที่มีไทเทเนียม ในเหล็กหล่อเทาผสมไทเทเนียม นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Tel.0935071900 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
153/2563 1 อิทธิพลของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพริก นางสาวกฤตพร ไชยชมพู Tel.0941387104 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
152/2563 3 Synthesis and characterization of aza-BODIPYs with tunable wavelength นางสาวโสภิตา รัตโนภาส Tel.096-8919633 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
151/2563 1 การสังเคราะห์โซเดียมซิลิเกตจากธรรมชาติ นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์ Tel.0934895157 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
150/2563 1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลจากโคลนพุในบ้านหนองกุงน้อย อำเภอโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา นางสาวอารีรัตน์ แซ่ลิ้ม Tel.0817259951 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
149/2563 1 การนำทราบแบบหล่อที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตแอดดิทีฟกลับมาใช้ใหม่ด้วยคลื่นไมโครเวฟ นายปัณณวิชญ์ อุทธา Tel.0997650010 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
148/2563 1 การออกแบบกราฟการเผาสำหรับเตาฟืนเซรามิก นางสาวพาณิภัค สายเส็ง Tel.0814442505 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
147/2563 1 เครื่องคัดแยกขยะด้วยเทคนิคการอ่านฉลากบนบรรจุภัณฑ์ นางสาวสุชาวดี สวามิ Tel.0926848181 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
146/2563 1 นมเทียมจากยางพาราสำหรับทางการแพทย์ นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล Tel.0837283096 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ