ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
293/2562 1 การทดสอบอิลิซิเตอร์ที่มีผลต่อการควบคุมโรค ต่อโรคเน่าดำในมันสำปะหลัง นายสุธี หนุนสุข Tel.0929028164 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
292/2562 1 ผลของอิลิซิเตอร์ต่อการควบคุมโรคใบจุดในมันสำปะหลัง นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก Tel.0943979922 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
291/2562 1 การประเมินประสิทธิภาพอิลิซิเตอร์ เพื่อชักนำความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของมันสำปะหลัง นางสาวศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ Tel.0934696664 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
290/2562 2 การจำลองเชิงกายภาพสำหรับการทรุดตัวของผิวดินที่เกินกว่าจุดวิกฤต นายชโนดม เลิศสุริยะกุล Tel.080-730-7377 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
289/2562 2 Extraction and characterization of collagen type II from chicken trachea นายกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด Tel.08-0689-9958 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
288/2562 2 Pozzolanic reactivity of calcined kaolin นางสาวพรสุดา โกฎค้างพลู Tel.0926965153 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
287/2562 2 วัสดุคอมพอสิตพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเสริมแรงด้วยตะแกรงเหล็กกล้าไร้สนิม นางสาวรสรินทร์ ดือขุนทด Tel.0827470359 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
286/2562 2 การศึกษาการทดสอบข้อจำกัดการเคลื่อนที่ทางกลบนข้อเข่าเทียม นายธนภัทร มุสิกูล Tel.0894657825 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
285/2562 2 study on visible light response and photocatalytic activity of LaTiO2N photocatalyst co-doped with Fe and Cr ions นายหัสนัยน์ เหลืองธนารักษ์ Tel.0925010044 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
284/2562 2 การตอบสนองของข้าว (Oryza sativa) ต่อการใช้อนุภาคนาโนของ HAp เป็นแหล่งปุ๋ยฟอสเฟต นางสาวศิรินภา พงษ์พีระ Tel.0878779150 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
283/2562 2 The effect of hydroxyapatite nanoparticles on rice (oryza sativa L.) calli นางสาวอาภากร พูลโพธิ์กลาง Tel.0610289598 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
282/2562 2 การเตรียมN-TiO2โฟโตคะตะไลติกเพื่อกำจัดสารก่อมะเร็งด้วยกระบวนการโซล-เจล นายอภิรักษ์ สินจังหรีด Tel.0827502088 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
281/2562 2 การสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนไนไตร์ดจากสารตั้งต้นเมลามีนโดยการใช้ความร้อนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ นางสาวดารณี ปิยฉัตรพนม Tel.0970133773 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
280/2562 3 Ozone pretreatment for lignocellulosic material Ms. Nhan Thi Thuc Truong Tel.0935010136 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
279/2562 2 การศึกษาการขึ้นรูปกาบหมากสง นายชยารพ ชูนามชัย Tel.0619654291 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail
278/2562 2 XPS Investigation on Effect of Thermal Annealing on Composition and Phase Transition of LiCoO2 Powders นายอาวดล เขจรรักษ์ Tel.0833392302 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
277/2562 3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลแม่เหล็กดึงดูดสูงที่มีองค์ประกอบของนีโอดีเมียม-เหล็ก-โบรอน จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวจุฑามาศ วงศ์วันศรี Tel.093-4467138 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
276/2562 3 Drying characteristics and quality attributes of by product from crab stick production Dr. Traiphop Phahom Tel.3704, 0810707896 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
275/2562 1 Solar Smart Floor For Lighting Application นายโอฬาร ปลูกกิน Tel.0870982271 เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
274/2562 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการหดและขยายตัวของงานหล่อและศักย์การเกิดกราไฟต์ในเหล็กหล่อเทา นายทวีศักดิ์ คำบัวโคตร Tel.0625144593 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ