ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
783/2561 3 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์นมเบต้ามิลค์สำหรับสาร์ทอัพรองรับประเทศไทย 4.0 นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก Tel.0857720761 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
782/2561 1 การออกแบบเพื่อเรียนรู้การทำงานของ Scara robot นางสาวรุ่งอรุณ ชูไธสง Tel.0981650545 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
781/2561 1 การสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์และสร้างหุ่นยนต์ Cartesian Robot นายณัฐพล โนตัน Tel.0640921949 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
780/2561 3 การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในวุ้นระยะไข่ของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย/จีน อ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว Tel.4298/0918250882 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
779/2561 1 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยยกถังน้ำดื่ม 20 ลิตร น.ส.สุกัญญา คงผอม Tel.0923630978 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
778/2561 1 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอมโพสิทของอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งทิลท์โรเตอร์ นางสาว เบญญาภา ไตรภัททิยา Tel.0814795757 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
777/2561 1 การปรับปรุงปีก VTOL aircraft สำหรับแข่งขัน AAVC 2018 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม Tel.0924653095 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
776/2561 1 เครื่องชะล้างสำหรับผลิตไบโอดีเซล นายพัสกร กุรัมย์ Tel.09-7342-4894 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
775/2561 1 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเวลาสำหรับไบโอดีเซล นายศุภชัย ทองหนูแดง Tel.0821524768 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
774/2561 1 การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบชีวไฟฟ้าเคมีในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา Tel.0637658851 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
773/2561 1 การหาค่าสัมประสิทธิ์แม่น้ำลำตะคองเพื่อประยุกต์ใช้ในแบบจำลองคุณภาพน้ำ นางาสาววรรรรดา ธนูสา Tel.0957681064 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
772/2561 1 การศึกษาแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร กรณีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุุรนารี นาสาวปรียาภรณ์ สุริยา Tel.0887176367 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
771/2561 1 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินห้องสมุดสีเขียว กรณศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวศิริวรรณ บุญชุ่ม Tel.0917795106 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
770/2561 1 เครื่องเปลี่ยนยางรถยนต์โดยใช้กลไก นายวชิรากรณ์ เยรัมย์ Tel.0878786800 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
769/2561 1 การใช้เส้นใยก้านข้าวโพดเป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ Tel.0903578973 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
768/2561 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือแกะซีแลนท์สำหรับอากาศยาน นาย ทิวากร โชคเหมาะ Tel.0906056615 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
767/2561 1 เครื่องทำน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยสุญญากาศ นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว Tel.0941655373 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
766/2561 1 Aquaponic system ระบบร่วมของการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชุ่มน้ำประดิษฐ์ นางสาวศจี ศุภศาสตร์วงศ์ Tel.0883635868 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
765/2561 1 ความเข้มข้นของฝุ่นPM10และPM2.5 ภายในโรงเรียนสุรวิวัฒน์และสัดส่วนภายในต่อภายนอกอาคาร นายปณิธาน ดีสนิท Tel.0849092397 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
764/2561 1 การกำจัดสีย้อมด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า นางสาวอรอินทุ์ พนมศักดิ์ Tel.0862568590 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ