ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
289/2561 2 การขึ้นรูป Zeolite SUZ-4 Catalyst สำหรับเปลี่ยน ethanol เป็น diethyl ether นางสาวภารตี สุขธรณ์ Tel.0876304948 เอกสารใหม่ Detail
288/2561 2 คุณสมบัติการยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ของแลคโตบาซิลลัสซับสปีชีร์ซึ่งแยกจากกากมันสำปะหลัง นางสาวสดุดี เส็งแสงทอง Tel.0892534981 เอกสารใหม่ Detail
290/2561 2 Development of Functionalized Organic Nanoparticles for Cancer Diagnosis and Therapy กิตติพันธ์ ศิวะวรรณพงศ์ Tel.0877577871 เอกสารใหม่ Detail
287/2561 1 วงจรอินเวอร์เตอร์เฮชบริดจ์ชนิด PWM ขั้วเดียว นายประเสริฐศักดิ์ พรมมา Tel.0918270995 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
286/2561 3 การศึกษาและการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากการทำเหมือง(Leonardite)ในการดูดซับยาปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง นางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์ Tel.082-1490614 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
285/2561 2 ผลของระบบการเลี้ยงแบบอินทรีย์ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางชีวเคมีในเนื้อและคุณภาพเนื้อในไก่โคราช นางสาวเปรมกมล ทองดวง Tel.0971920753 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
284/2561 1 การทดสอบระบบไฟฟ้ารั่วไหลในรถ Formula E ต้นแบบ นางสาวนิพาดา สวัสดี Tel.0801692101 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
283/2561 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกยีสต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการหมักในกระเพาะรูเมน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม นายกรุง วิลาชัย Tel.081-5461537 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
282/2561 2 การพัฒนากลาสไอโอโนเมอร์เพื่อการทันตกรรม นางสาวอรณิช ทองศรี Tel.0880807564 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
281/2561 2 ผลกระทบของตัวแปรในการเชื่อมพอกเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด316Lโดยกระบวนการเชื่อมโลหะแก๊สปกคลุม(GMAW) นายเอกราช ซุ่นสั้น Tel.0844737127 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
280/2561 1 รถ Formula E ต้นแบบ นางสาววรางค์รัตน์ เอี่ยมรัตน์ Tel.0888424434 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
279/2561 1 Internet of Things(IOT) นายคณาธิป โรจนวรหิรญ Tel.08 8581 1274 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
278/2561 1 การทำเซ็นเซอร์ในรองเท้าและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น นายศราวุธ เปลี่ยนขุนทด Tel.0991682551 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
277/2561 1 ผลของจำนวนรอบการรีไซเคิลต่อการไหลและสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงกับพอลิแลคติกแอซิด นางสาวศุภธิดา นาถมทอง Tel.0902812777 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
276/2561 1 มอเตอร์เหนี่ยวนำ 6 เฟส นางสาวนิสราพร วรพงษ์นวกุล Tel.0960833954 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
275/2561 3 การศึกษาสารพันธุกรรมของเชื้อ H.pylori อ.ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์ Tel.0991699265 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
274/2561 2 Synthesis of natural rubber based toughening agents for poly(lactic acid) นางสาวสาวิตรี ศรีสุวรรณ์ Tel.0818725139 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
273/2561 1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์นมของฟาร์มมทส. นางสาวสุพิชชา ประจำ Tel.0918341120 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
272/2561 1 ยานสำรวจใต้น้ำ นายวทัญญู พิมรัตน์ Tel.0847826787 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
271/2561 1 ยานสำรวจใต้น้ำ นางสาวเสาวภา บุญต่อ Tel.0994693900 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ