ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
35/2564 1 Automatic dimsom steamer นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Tel.0902974466 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
34/2564 1 อุปกรณ์วัดค่าสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ นางสาวศรัณยา มาลาสินธฺุ์ Tel.0631573712 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
33/2564 1 เครื่องบรรจุน้ำยาหม่อง นายเจษฎา ชุมพล Tel.0958368234 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
32/2564 1 เครื่องติดเทป นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Tel.0981463033 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
31/2564 1 การพัฒนาระบบวัดและบันทึกข้อมูลสำหรับระบบปรับอากาศแบบไฮบริดระหว่างเครื่องทำความเย็นแบบน้ำ ระเหยกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน นายธนายุทธ ประทุมแพง Tel.0902454840 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
30/2564 1 การพัฒนาระบบวัดและบันทึกข้อมูลสำหรับระบบปรับอากาศแบบไฮบริดระหว่างเครื่องทำความเย็นแบบน้ำ ระเหยกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน นายธนายุทธ ประทุมแพง Tel.0902454840 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
29/2564 1 ระบบตรวจสอบและควบคุมความชื้นในดิน นายธวัชชัย ลีลาด Tel.0991256897 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
28/2564 1 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างแป้งมันฝรั่งกับโปรตีนนมในมันฝรั่งบดกึ่งสำเร็จรูป นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ Tel.0823730187 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
27/2564 1 การเกิดพอลิเมอร์ไรเชชั่นของกรดแลคติกด้วยความร้อน นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง Tel.0902678682 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
26/2564 1 การผลิตและวิเคราะห์สมบัติของถ่านกัมมันต์จากผลไม้เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นและเป็นของตกแต่งบ้าน นางสาวสุวนันท์ ภักดี Tel.0610284674 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
25/2564 1 การผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพอัจฉริยะที่ใช้แป้งมันสำปะหลังกับดอกอัญชันสกัดโดยกระบวนการอัดขึ้นรูป นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี Tel.0931242826 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
24/2564 1 ผลของการใช้โปรตีนเลือดไก่ไฮโดรไลเซตร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนม นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ Tel.0844173272 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
23/2564 1 ประสิทธิภาพของรังสียูวีในการยับยั้งเชื้อ L. amylovorus โดยวัดจากการลดคลอเลสเตอรอล การทำงานของเอนไซม์ BSH และการยับยั้งเชื้อก่อโรค นางสาว ปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์ Tel.0935938997 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
22/2564 1 Effect of pre-treatment on oil absorption and quality aspects of banana chip น.ส. กุลนิษฐ์ ธิเขียว Tel.095-6124392 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
21/2564 1 ศึกษาการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และนาตามัยซินต่อก่ีเจริญของเชื้อราในระหว่างการเก็บรักษาเกล็ดข้าวโพด นางสาวรัชนีกร กาฬภักดี Tel.0972520064 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
20/2564 1 Effectof konjec glucomannan and carrageenan on textural properties of vegan fist tofu น.ส จันทร์ฉาย ดวงจันทร์โชติ Tel.0865749904 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
19/2564 1 Encapsulation of crude potassium extract from Morinda Citrifolia (Noni) for Popping Boba product development by ionic gelation method นางสาวมนรณี เจียมอนิวรรต Tel.095-9497263 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
18/2564 1 การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจาก Arthrospira platensis ที่สกัดด้วยวิธี Ultrasound และ Alkaline extraction นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง Tel.0903597173 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
17/2564 1 ผลของวิธีการผลิตต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเกลือชะคราม น.ส.วิไลลักษณ์ นามใหม่ Tel.0887092029 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16/2564 1 Effect of Electrostatic Fields Assisted Freezing on Physical Characteristics of Chicken Breast น.ส.ศรีสุดา จันทโชติ Tel.0908787671 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ