ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
617/2562 2 การศึกษาคุณสมบัติและประเมินฤทธิ์ของสารต้านจุลินทรีย์ที่สร้างโดยเชื้อแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินต่อเชือ้แบคทีเรียดื้อยา นางสาวปัญจมาภรณ์ จันทเสนา Tel.0821381117 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
616/2562 2 การเตรียมN-TiO2โฟโตคะตะไลติกเพื่อกำจัดสารก่อมะเร็งด้วยกระบวนการโซล-เจล นายอภิรักษ์ สินจังหรีด Tel.0827502088 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
615/2562 1 ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นายนพพล โกศล Tel.091-2296095 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
614/2562 2 การผลิตกรดแลคติกจากไซโลสโดยการเร่งปฏิกิริยาด้วยออกไซด์ผสมของอลูมิเนียมกับโลหะอื่น นางสาวชนกภรณ์ โกศรี Tel.0827805856 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
613/2562 2 Preparation of porous alumina supported metal catalyst and application on esterification of lactic acid with 1-butanol นายสันติสุข หาสิน Tel.0902385369 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
612/2562 1 อัตราส่วนผสมของแก๊สปกคลุมงานเชื่อมต่อคุณสมบัติของชิ้นงานเชื่อม นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา Tel.094-4962280 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
611/2562 1 การสร้างเครื่องวัดฝุ่นจากศึกษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบพกพา นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Tel.0982088387 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
610/2562 2 การเตรียมชั้นผิวเซอร์โคเนียมไนไตรด์เซรามิกบนผิวโลหะเซอร์โคเนียมด้วยวิธีการอินซีทรูรีแอคชันสำหรับใช้เป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์ นาย คุณากร จงเจริญวิไล Tel.0885805984 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
609/2562 1 การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจิ้งหรีดบ้าน นางสาวกสิมา จรุงกัน Tel.0621344318 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
608/2562 2 ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก Tel.0834150871 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
607/2562 2 Biocomposite for scaffold นางอภิญญา รักษา Tel.0894343923 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
606/2562 1 การเปรียบเทียบและพัฒนาเฝือกโดยใช้นวัตกรรมเครื่องปริ้น3มิติจากวัสดุPLA นาย ภานุวัฒน์ ปัญญาทรง Tel.0850064629 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
605/2562 1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิแลคติคแอซิดและเส้นใยป่านศรนารายณ์ นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ Tel.0936955549 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
604/2562 1 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษใบไม้ นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช Tel.0854153885 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
603/2562 2 Production and characterization of antimicrobial peptides from chicken plasma Mr.Tianfu Tel.0640394875 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
602/2562 2 utilization of condensed tannin from mangosteen peel in feed of meat goats Mr. Ban Chao Tel.0801561532 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
94/2562 1 การผลิตพอลิเอทิลีนซักซิเนต นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ Tel.099-6406160 เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
601/2562 2 การเตรียมและคุณลักษณะสารประกอบเชิงซ้อนของสตาร์ชและอนุภาคสเฟียรูไลท์ที่กักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ็ญนภา พรมเหมา Tel.0984329827 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
600/2562 2 Effect of Thermal Annealing on the structure and chemical composition นาย อวดล เขจรรักษ์ Tel.0833392302 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
599/2562 1 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ สารสกัดสมุนไพร และซาลิไซลิคแอซิดในการควบคุมโรคใบจุดโหระพา นางสาวอมรรัตน์ สีลารักษ์ Tel.0928249674 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ