ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
14/2563 1 ผลของการให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ นางสาวปริณดา คงยิ่งหาญ Tel.0614906972 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
13/2563 3 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเเอคติเวเต็ดสลัดจ์เพื่อบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์จากสลัดจ์ส่วนเกิน ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก Tel.3915 หรือ 0881497826 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
12/2563 1 การศึกษาผลของการเติมสตาร์ชต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโยเกิร์ตชนิดกวน นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล Tel.0853384879 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
11/2563 3 การพัฒนาเครื่องลดความชื้นข้าวแบบไฮบริดจ์ประสิทธิภาพสูงโดยอาศัยการใช้ความร้อนควบคลื่นความถี่วิทยุ คลื่นไมโครเวฟและการเหนี่ยวนำความร้อน (การตรวจสอบคุณสมบัติข้าวที่ผ่านการแปรรูป) นายพิธิวัฒน์ ช่างบรรดิษฐ Tel.0820774910 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
10/2563 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวพิมพ์รภัส ธวัชกุลธนดิลก Tel.0834150871 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
9/2563 2 การเสริมความแข็งแรงแก้วไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการโซลเจลด้วยเส้นใยธรรมชาติ นายรวี ดั่งวิริยะกุล Tel.083-0543482 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
8/2563 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายธนพล จันดาเขียว Tel.063-4519536 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
7/2563 2 การศึกษาการรีไซเคิลกากตะกอนที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบโดยนำมาผลิตเป็นทองแดงบริสุทธิ์ นางสาวณัฐธิชา มาอุด Tel.0986545514 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
6/2563 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดหยาบจากเพกาและผักเชียงดา นางสาวเบญจวรรณ ดุนขุนทด Tel.0833823172 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
5/2563 2 Preparation of porous alumina supported metal catalyst and application on esterification of lactic acid with 1-butanol นายสันติสุข หาสิน Tel.0902385369 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
4/2563 1 การอบแห้งแบบพ่นฝอย(Spray Drying) นายพีรพล เหมือนเตย Tel.061-1386795 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3/2563 1 การศึกษาผลของการปรับปรุงสภาพพื้นผิวด้วยไซเลนของผืนผ้าเคฟลาร์ต่อความแข็งแรงการยืดติดและสมบัติทางกลของวัสดุอีพอกซีคอมพอสิทเสริมแรงด้วยผ้าเคฟลาร์ นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล Tel.0619429886 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2/2563 2 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุทีใช้แกนกัญชงเป็นวัสดุเสริมแรงในฝ้า เพดาน นางสาวพรรณิภา ปราสาทสูง Tel.0621203930 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
1/2563 1 เครื่องคัดแยกเหรียญรุ่น 2 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี Tel.0649951451 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
899/2562 1 การพัฒนากลไกการทำความสะอาดและปอกเปลือกมันสำปะหลัง นายณัฐวรท ชนะภักดิ์ Tel.0998908809 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
898/2562 1 หุ่นยนต์คาร์ทีเซียนสำหรับปิดจุกหลอดทดลอง นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์ Tel.0955151644 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
897/2562 1 การทำเชื้อเพลิงอัดแท่งกากของเสียจากกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู่ นางสาววาสนา มวลมุลตรี Tel.0935461795 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
896/2562 2 Stone mastic asphalt mixing with coconut fibers CHIN Chandy Tel.0617055638 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
895/2562 1 การทดลองระบบเพาะเลี้ยงไข่น้ำแนวตั้ง นางสาวนันทนา จันทะภา Tel.0961300989 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
894/2562 1 การออกแบบชุดแยกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในครัวเรือน นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย Tel.0651176723 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ