ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
787/2560 1 หุ่นยนต์สำรวจที่มีกลไกการเคลื่อนที่แบบ Rocker Bogie นายธนวัฒน์ พัฒนโสภณกุล Tel.0885347590 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
786/2560 1 Automatic time นางสาวเบญจวรรณ ทิพย์เนตร Tel.0887140802 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
785/2560 2 Enhanced specific capacitance of activated carbon by BiFeO3 thin film prepared by RF magnetron sputtering นายพีรวัฒน์ เลาะหะนะ Tel.081-9556694 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
784/2560 1 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซล 1 กระบอกสูบ นายวิชาญณรงค์ วงศ์บับพา Tel.0854634106 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
783/2560 1 ระแนง exercise and streching นางสาวฐิตา ปาหิต Tel.0929732544 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
782/2560 1 การออกแบบแม่พิมพ์และกระบวนการติดตั้งแม่พิมพ์ นางสาวรัญญา เกตุงาม Tel.0881918389 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
781/2560 1 การออกแบบข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย (ส่วนกระดูกต้นขา) นางสาวขวัญชนก หมั่นสกุล Tel.083-1859528 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
780/2560 1 การออกแบบข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย (ส่วนกระดูกหน้าแข้ง) นายวราวุธ เกตุเอียด Tel.095-6166119 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
779/2560 2 dielectric and electrochemical properties of Titanate nanotube loaded with Ag Nanoparticles ขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม Tel.0873142931 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
778/2560 1 Sensor 2-Minute Steps Test เกวลิน เทพบุรี Tel.0896295087 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
777/2560 1 การออกกำลังกายด้วยสปริง(Spring Exercise) นางสาวจันจรา พลีดี Tel.0940458112 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
776/2560 1 การออกแบบโครงสร้างอากาศยานหลายใบพัดใช้ในการพ่นสาร นางสาวชยาภรณ์ ลาภขุนทด Tel.0615583505 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
775/2560 1 Clippers นางสาวชลนิสา อาลัยกลาง Tel.0970080796 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
774/2560 1 V-arm extension นางสาวจิราพร ถัดจอหอ Tel.0887217381 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
773/2560 1 การพัฒนาเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กสำหรับเชื้อเพลิง RDF นายสิริชัย ดวงเดือน Tel.0907687093 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
772/2560 2 Biocomposites from poly(lactic acid) and natural fiber นางสาวอาภาภรณ์ เทียมสินสังวร Tel.0818725138 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
771/2560 1 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงบางลูกสูบเดียวเเละเเรงอัดสูง นางสาวจุฑามาศ เตี้ยเตี๊ยะ Tel.0902906060 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
770/2560 1 อุปกรณ์ทดสอบโช๊คอัพ เพื่อหาค่านิจสปริงและสัมประสิทธ์การหน่วง นายจักรกฤษ โสกุล Tel.0881218895 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
769/2560 1 ระบบติดตามรถพยาบาล นายปณพล สังสุวรรณ Tel.081-2668991 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
768/2560 1 เรืออัตโนมัติสำหรับบรรทุกเครื่องจำกัดลูกน้ำยุง นางสาวสุขธิดา วาตรีบุญเรือง Tel.0878639598 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ