ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
491/2562 3 ผลของการเติมกรดซัลฟิวริกต่อระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น นายศักรินทร์ พงษ์ศักดิ์ Tel.0928597851 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
490/2562 1 การเปรียบเทียบเส้นใยนาโนสามชนิดที่ผสมเคอร์คิวมินเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย นางสาววรรษวรรณ เปรมพินิจ Tel.0833649936 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
489/2562 2 การศึกษาการดูดซับพาราเซตามอลโดยถ่านกัมมันต์ชนิด N-Doped จากกะลามะพร้าว นางสาวยุพาวรรณ มณีวงค์ Tel.0973206548 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
488/2562 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา Tel.0836687553 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
487/2562 2 การเผาไหม้เเบบไร้อากาศในสภาวะทีเหมาะสมของน้ำมันยีสสำหรับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ นาย พงศธร ภูพิศุทธิ์ Tel.0645539654 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
486/2562 2 ๊Ultrafined grain 316L stainless steel นางสาวพิมพ์ศิริ รัตนโสภา Tel.0910144545 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
485/2562 3 การมีฤทธิ์ต้านอุมูลอิสระของโปรตีนที่แยกได้จากพืชและจุลชีพ รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี Tel.0898479090 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
484/2562 1 ศึกษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้ามหอมมะลิ 105 จากการใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟในการควบคุมมอดข้าว นางสาวสุบงกช เผยขุนทด Tel.0956019317 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
483/2562 2 การดัดแปลงพันธุกรรมของสบู่ดำเพื่อต้านทานแมลง นางสาว ประศมา บุญญานันท์ Tel.0645199654 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
482/2562 1 การตรวจสอบปริมาณสารออกฤทธิ์์ของกรดไฮยารูลอนิกและสารอัลลันโทอินในวุ้นของเห็นเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทยและจีนในระยะดอกตูมโดยวิธีHPLC นางสาวปรารถนา มาพร Tel.0908598359 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
481/2562 1 ระบบเปิดปิดน้ำและแสงสว่างอัตโนมัติของฟาร์มเป็ดในครัวเรือน นายศตวรรษ กิตพยัคฆ์ Tel.0827557653 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
480/2562 2 Shape Memory Performance of PLA นางสาววาสนา นนกระโทก Tel.0986129737 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
479/2562 2 Fabrication of 3D nanostructure of Mg-based allots for hydrogen storage application by oblique angle deposition technique นางสาวโสภิดา เที่ยงวิริยะ Tel.0844740101 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
478/2562 1 บทบาทของนิวโรเพปไทด์วายในสมองส่วนไฮโปทาลามัสในพฤติกรรมการฟักไข่ของไก่พื้นเมืองไทย นางสาวศุภนิดา วรแก่นทราย Tel.0885845155 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
477/2562 3 การดัดแปรขยะผ้าเป็นตัวดูดซับทางเคมีเพื่อกำจัดโลหะหนัก นางสาววีร์สุดา ไวว่อง Tel.0833692513 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
476/2562 2 ผลของเหล็กประจุศูนย์ต่อการเพิ่มการผลิตก๊าซมีเทนจากกากแป้งมันสำปะหลังในถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ นางสาวธันย์ Tel.0806301164 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
475/2562 2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการละลายเนื้อหินด้วยกรดของหินปูนยุคเพอร์เมียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใช้กรดไฮดรอคลอริก นายวรชิต นาคพงษ์ Tel.0800959664 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
474/2562 1 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีแอปาไทต์โดยการเกิดปฏิกิริยาสถานะของแข็งและการตกตะกอน นางสาวมนิสา กองสอน Tel.0872143326 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
473/2562 1 ประสิทธิผลของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า จังหวัดนครราชสีมา นางสาวมนต์นภา บัวเสือ Tel.0917842898 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
472/2562 2 Seasonal Methane Flux from a Natural Wetland in Nakhon Ratchasima นายปรีชา พันธ์มูล Tel.0908070907 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ