ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
194/2564 1 ผลของการฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมในรูปของอะมิโนเอซิดคีเลตต่อการเจริญเติบโตของผักคะน้า และผักสลัดที่ปลูกภายใต้ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน นางสาวปิยพร ศรีชัย Tel.0957302402 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
193/2564 1 การศึกษาเปรียบเทียบการทำแห้งแบบพ่นฝอยและแบบแช่เยือกแข็งต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของกาแฟ นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี Tel.0928788627 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
192/2564 1 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและเคมีของข้าวที่มีลักษณะต้านทานต่อการเข้าทำลายเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ Tel.0644478899 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
191/2564 1 การทดสอบความสม่ำเสมอของการให้น้ำในระบบน้ำหยดสำหรับครัวเรือน นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Tel.0637679593 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
190/2564 1 Colonization of Bacillus velezensis s141 in rice.cv. Pathum Thani 1 นาย กรกช ระดาไสย Tel.095-2894435 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
189/2564 1 Investigation of nutrient distribution in rice leaves when deficid occurs ณัฐพงศ์ แผ่นแก้ว Tel.0611367730 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
188/2564 1 ผลของความเครียดจากความร้อนในไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าและไก่ลูกผสมพื้นเมืองระดับสายเลือด 50% ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ค่าชีวเคมี และอุณหภูมิร่างกาย นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด Tel.094-6163095 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
187/2564 1 โครงงานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการควบคุม นายชยพล โล่ห์คำ Tel.0953652149 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
184/2564 1 เครื่องชงนมผง นายเจษฎา เพ็ดขุนทด Tel.0953508203 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
183/2564 1 การหาปริมาณสารหนูในรำข้าว นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์ Tel.0611077196 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
182/2564 1 การออกแบบและสร้างระบบนำทางสำหรับหุ่นยนต์เดินเป็นเส้นตรง คมชาญ รามฤทธิ์ Tel.0981282380 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
181/2564 1 วงจรอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ นางสาวโสพิกา อินฝั้น Tel.0652676710 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
180/2564 1 การศึกษาวิธีการผลิตน้ำหมักข้าวกล้องงอกผสมผลไม้ท้องถิ่น นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Tel.0610384147 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
179/2564 1 การพัฒนาเครื่องปลูกซ่อมตออ้อย นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Tel.0934897216 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
178/2564 1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างหัวมันเทศด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง นายอนันตชัย มั่งคั่ง Tel.0917349255 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
177/2564 1 การศึกษาปิมาณน้ำที่มีผลต่อความสามารถในการระเหยสูงสุดของชุดการศึกษาการกลั่นน้ำเค็มควบคุมอุณหภูมิ รักเกียรติ สังข์ทอง Tel.0948424942 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
176/2564 1 การออกแบบลวดลายวงจรด้วยรังสี UV นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Tel.0628953799 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
175/2564 1 การออกแบบสร้างระบบต้นแบบห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ นายธนพล เพาะบุญ Tel.0925285204 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
174/2564 1 ควบคุมการสร้างออกซิเจนในน้ำผ่านแอปพลิเคชัน นางสาวสุธิภรณ์ คำสิทธิ์ Tel.0898597830 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
173/2564 1 เครื่องชั่งน้ำหนักไก่อัตโนมัติ นายไชยา การสอน Tel.0800861562 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ