ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
534/2563 1 ผลของการเสริมวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และปริมาณคลอเลสเตอรอล นางสาววีรดา มีทิพย์ Tel.0856350883 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
533/2563 1 การสกัดระดับไมโครลิตรและการตรวจวัดเคมีไฟฟ้าเพื่ิอการติดตามปริมาณเซโรโตนิน อธิ เชษฐสุรกุล Tel.0957875141 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
532/2563 1 การปรับปรุงเต้านมเทียบจากยางพาราสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นาย ภานุวัฒน์ ปัญญาทรง Tel.0850064629 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
531/2563 1 การย้อมเส้นไหมด้วยสารสกัดธรรมชาติจากใบสัก นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ Tel.0935427896 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
530/2563 1 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมสีผ้าไหมจากใบสัก นางสาวนันทินี ดีบุญ Tel.0929263093 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
529/2563 1 The production of dye powder from teak (Tectona grandis Linn.) leaves extract using spray drying method นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ Tel.0655059859 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
528/2563 1 การพัฒนาเทอร์โบชาร์จเจอร์จากเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกเกรด304 ปรัชญา กาวิชัยเป็ง Tel.0934265604 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
527/2563 1 การปรับปรุงเชื้อ Corynebacterium glutamicum PP80 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิสูง นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร Tel.0807290777 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
526/2563 2 การดูดซับพาราเซตามอลบนถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าว ยุพาวรรณ มณีวงค์ Tel.0652258288 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
525/2563 3 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช นางสาวปานประดับ สินปรุ Tel.0883557256 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
524/2563 2 Selection and optimization of biomass production from microalgae consortia using biogas effluent wastewater for the potential use in biodiesel generation 0625403203 Tel. เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
523/2563 3 Glass-ceramic sealant for SOFC น้ำทิพย์ กิ่งน้อย Tel.0632179479 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
522/2563 3 การควบคุมแมลงศัตรูข้าวเปลือกและวิเคราะห์คุณภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ นางสาวประนัดดา นะราแก้ว Tel.091-0178222 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
521/2563 1 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ และปรับปรุงสถานีงานของกลุ่มอาชีพถักทอวิกผม หมู่บ้านตะแบก ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ Tel.08-1351-9315 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
520/2563 1 พฤติกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัมผัสตะกั่วในกลุ่มพนักงานโรงพิมพ์ นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน Tel.0649494451 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
519/2563 1 การศึกษาความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นางสาวภัทรลดา จักรชัย Tel.0986106099 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
518/2563 1 การประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงสภาพการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกพริก นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม Tel.0912715920 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
517/2563 1 การศึกษาผลจากการใช้งานเเผ่นรองยืนลดความเมื่อยล้าของพนักงาน แคชเชียร์ขณะยืนปฏิบัติงาน นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง Tel.089-5786177 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
516/2563 1 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการปรับปรุงสถานีงานของผู้ประกอบอาชีพขายส้มตำแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ Tel.0903768901 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
515/2563 1 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขในการทำหน้ากากอนามัยเเบบผ้า กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางสาวกรชวัล เข็มทอง Tel.06-1056-4261 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ