ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
468/2563 1 การศึกษาอภิวสัดุสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองความถี่แบบไมโครสตริป นางสาวอรอุมา พยักฆ์ศรี Tel.0807965164 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
467/2563 1 ระบบตรวจเช็คการส่งงานของนักศึกษา Student Assignment Checking System นางสาวสาธินี เพชรหาญ Tel.0824776935 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
466/2563 1 การหาพิกัดตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้ Access Point และไมโครคอนโทรลเบอร์ ESP32 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์ Tel.0947152863 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
465/2563 1 เครื่องถ่ายภาพผิวหนังสำหรับการเรียนการสอน เพื่อศึกษาเส้นเลือด นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ Tel.094-2789191 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
464/2563 1 เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ นาย ศตพล กระแสเทพ Tel.097-2106305 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
463/2563 1 Web Application บันทึกผลผลิตไก่และไข่ผ่านอินเตอร์เน็ต นางสาววิทวัล จำปาหอม Tel.090-2863579 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
462/2563 1 เครื่องไล่ความชื้นดอกดาวเรืองโดยใช้เทคนิคการหมุนปั่นร่วมกับลมร้อน นาย ชนะวัฒน์ สัจจสุวรรณ Tel.098-8244327 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
461/2563 1 การออกแบบระบบเครื่องค้นหาตะกรันในท่อน้ำโดยใช้หลักการคลื่นสะท้อนเสียง นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Tel.064-0840111 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
460/2563 1 การศึกษาผลกระทบของคลื่นสนามไฟฟ้า ต่อการกำจัดหนอนและไข่แมลงวันทองในมะม่วง นางสาววันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ Tel.065-4951966 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
459/2563 1 ออกแบบเครื่องวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ นางสาว นัชชา คำพิจารณ์ Tel.099-4537923 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
458/2563 1 ตู้เพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าแบบเเม่นยำสูง นาย จักรพรรดิ์ แพงสารัตน์ Tel.0940681549 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
457/2563 1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล น.ส.ธนันพร กุลสุวรรณ์ Tel.0615632234 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
456/2563 1 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำจืดจากแหล่งน้ำเค็ม น.ส.พรนัชชา ไกรสุทธา Tel.0958789055 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
455/2563 1 การสำรวจธรณีวิทยาในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธรณี นายธนาธร กุดั่น Tel.0918388631 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
454/2563 1 การสำรวจพื้นที่ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น.ส.สิรินยากรณ์ ใจศรี Tel.0967232458 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
451/2563 1 การฉีดขึ้นรูปผงชิ้นส่วนทางวิศวกรรม นายวิทวัส อินทรนุช Tel.0934686329 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
450/2563 1 การศึกษาปริมาณกรดกลูตามิกและสารต้านอนุมูลอิสระในใบไชยา นายผดุงเกียรติ สาฆะ Tel.0992026202 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
449/2563 3 ซีเมนต์กระดูกความแข็งแรงสูง ดร.สาวิตรี ศรีสุวรรณ์ Tel.0818725139 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
448/2563 1 การเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมระหว่างของประเทศไทยกับอินโดนีเซีย นางสาวโยษิตา มะฮะหมัด Tel.0954175796 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
447/2563 1 การเปรียบเทียบระบบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า นางสาวธัญรดา ลีแสน Tel.0656343425 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ