ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
56/2562 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (ธาตุและไอออน) นางสาวสมฤดี สกุลรัตน์ Tel.0848309244 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
55/2562 2 Biocomposite from PLA and Natural fiber นางสาวอาภาภรณ์ เทียมสินสังวร Tel.0818725138 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
54/2562 2 Physical properties improvement of tapioca starch based hydrogel นายจิรเดช ศรีงาม Tel.08-5939-7172 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
53/2562 3 การใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer's yeast) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลานิล นางสาวธาราทิพย์ พิทักษ์สงค์ Tel.0972285782 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
52/2562 1 เเบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการนำตัวดูดซับออกเป็นจังหวะในการลดค่าสีของน้ำเชื่อม นางสาวธัญญารตัน์ สังวาลวิชัยโรจน์ Tel.0909479686 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
51/2562 2 การศึกษาการดูดซับแบบแบตช์และแบบคอลัมน์ดูดซับแบบพัลส์ในการกำจัดเมลานอยดินโดยใช้ถ่านกัมมันต์ไม้เสม็ดขาว นางสาวบังอร อินทร์สูงเนิน Tel.0821413624 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
50/2562 2 ผลกระทบของการสึกหรอของเครื่องมือตัดและความหยาบผิวของกระบวนการตัดเฉือนเมทัลคอมโพสิต อมรินทร์ ชาญปริยวาทีวงศ์ Tel.0833666378 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
49/2562 2 การใช้ประโยชน์จากของเสียสับปะรดเพื่อนำไปเป็นวัสดุดูดซับราคาถูกสำหรับกำจัดสี นางสาวพัชรีพร โสระสิงห์ Tel.098-149-1192 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
48/2562 2 Preparation of potassium on SBA-15 with lanthanum-aluminium oxide and application as catalyst for biodiesel production นางสาวนพวรรณ บุญเทียม Tel.0859267366 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
47/2562 2 Synthesis and Analysis of Manganese Bismuth (MnBi) permanent magnetic เสถียรพงศ์ งามสมฤทธิ์ Tel.0946268699 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
45/2562 2 ผลของเหล็กประจุศูนย์ต่อการเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากกากแป้งมันสำปะหลัง สำหรับการทดลองแบบต่อเนื่อง นางสาวธันย์ชนก พรดอน Tel.0806301164 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
44/2562 1 การออกแบบ ก่อสร้าง และติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ณ พื้นที่ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น นางสาวณัฐญา แก้วดวงดี Tel.095-4670132 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
43/2562 2 Iron-added Nickel cobalt sulfide on Nickel foam as electrode for high-performance supercapacitor นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง Tel.0837357167 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
42/2562 2 Electronic and photocatalytic properties of tellurium-containing pyrochlore oxides นายอนุรักษ์ แวหะยี Tel.0884426759 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
41/2562 3 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของกลูโคสไซรับ ดร.ปีติกมล คงสมัย Tel.0957130223 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
40/2562 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะและการดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชของเบนโทไนท์และเบนโทไนท์ดัดแปร นางชุติมา เปลื้องกลาง Tel.081-0632909 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
39/2562 2 Biological activities of Chitosan oligosaccharides toward cosmeceutical innovation simchhainoy@gmail.com Tel.0946969677 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
38/2562 3 การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียเพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ำปลาในบ่อหมักแบบดั้งเดิมของโรงงาน นางสาวเจนจิรา กราวกระโทก Tel.0990926556 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
37/2562 1 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถ้วยโยเกิร์ต ฟาร์ม มทส. นางสาว นิติกร ด้วงทอง Tel.0861259815 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
36/2562 2 การพัฒนาการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลังที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์โดยใช้วิธีทางเคมีกายภาพ นางสาวศิริพร สอนสมบูรณ์สุข Tel.0844296369 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ