ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
352/2563 1 เครื่องปอกกล้วยอัตโนมัติ นายชัยณัฐพล นิสยันต์ Tel.0896190202 เอกสารใหม่ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
351/2563 2 Antimicrobial food packaging moe ei ei zin Tel.0829263326 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
350/2563 1 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ นายวัชรพงษ์ ชมภูวงค์ Tel.084-833-3961 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
349/2563 3 การสำรวจมลสารทางอากาศ การจำแนกแหล่งกำเนิดของฝุ่น กรณีศึกษาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ น.ส.สิริพร วงณี Tel.0621849297 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
348/2563 2 Electrospun bone graft by three-dimentional electrospinning นางสาวอัจฉรา ชินกร Tel.0804429337 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
347/2563 1 การพัฒนากลไกการสับหัวมันสำปะหลัง นางสาวชารียา โยชน์ Tel.0901066348 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
346/2563 1 ศึกษาการสกัดกรดกลูตามิกจากใบไชยาโดยใช้วิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย นายฐปณัฐ สุดใจ Tel.0643426780 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
345/2563 1 ผลของการให้แสง LED ต่อการแสดงออกของผักกาดพันธุ์ใบแดง นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์ Tel.0902544828 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
344/2563 1 จักรยานไฟฟ้า นางสาวกมลลักษณ์ สุขเกษม Tel.0914709873 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
343/2563 2 Investigation of Acylated Anthocyanin and Serine Carboxypeptidase-like (SCPL) in Black Rice istiftakhun Nikmah Tel.0984794602 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
342/2563 1 การศึกษาหินตะกอนสีแดงยุคควอเทอร์นารีบริเวณบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายภานุรุจ ศรีน้อย Tel.0935178006 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
341/2563 1 การออกแบบกลไกอัตโนมัติของรถเก็บขยะ นาย อรรณพ บัวชุม Tel.0861430833 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
340/2563 1 การออกแบบระบบควบคุมรถเก็บขยะอัตโนมัติ นาย ยุทธนา น้อยโคกสูง Tel.0827116041 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
339/2563 2 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา CuO/ZnO@N-Doped Carbon nanotube สำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเมทานอลในถังปฏิกรณ์แบบกะและเบดนิ่ง นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร Tel.0632365526 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
338/2563 1 สามล้อมอเตอร์ นายปฏิภาณ จันทร์กอโต Tel.0620405285 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
337/2563 1 Study of background elimination in digital holography using contrast function นางสาว สุวัจนี ทวีคูณ Tel.0984536273 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
336/2563 3 น้ำผึ้งมะนาวผงชงดื่ม นางสาวกนกกานต์ รับไพรี Tel.0973346884 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
335/2563 1 การทำแก้วจากขวดรีไซเคิล นางสาวประภัสสร คำนึง Tel.0945419075 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
334/2563 1 การผลิตหมึกซิลิคอนจากแผ่นซิลิคอนแสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่สำหรับฟิล์มบางซิลิคอนดอท นายกีรติ ติคำลำ Tel.0833859149 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
333/2563 3 การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ขนาดจุลภาคในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล ผศ.ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ Tel.083-3745757 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ