ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
51/2561 2 Adsorption Characteristic of Granular Cold Water Swelling Starch achmatsarifudin@gmail.com Tel.0627957950 เอกสารใหม่ Detail
50/2561 2 structural and physicochemical properties of granular rice starch modified by physical and enzymatic methods เทวิกา กีรติบูรณะ Tel.085-4516237 เอกสารใหม่ Detail
49/2561 3 การผลิตเพปไทด์ที่มีสมบัติต้านออกซิเดชันจากเลือดไก่ นาย ณัฐดนัย ไชยสุข Tel.0834628474 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
48/2561 2 Synthesis, characterization, and electrochemical properties of activated carbon from biomass สุภาวี ชัยสิทธิ์ Tel.0883760907 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
47/2561 2 การพัฒนากลาสไอโอโนเมอร์เพื่อการทันตกรรม นางสาวอรณิช ทองศรี Tel.0880807564 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
46/2561 2 การศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์โครงสร้าง Local back passivation จากลวดลายของฟิล์ม BSG ด้วยสารละลายโบรอน นางสาวกมลชนก เมฆหมอก Tel.0847065315 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
45/2561 2 Removal of paraquat and pirimiphos-methyl by adsorption and red dye by photodegradation นายเฉลิมพันธ์ เขียวคำอ้าย Tel.087-1977795, 044-223 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
44/2561 3 การผลิตและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเครื่องดื่มน้ำตาลโตนดชนิดสเตอริไลส์ นางขวัญนภา อัสวภูมิ Tel.0918355792 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
43/2561 3 การผลิตและลักษณะคุณสมบัติของอนุภาคไมโครนาโนไฟโบรอินสำหรับห่อหุ้มสารอาหาร นางสาวปิยรัฐ ยศคำลือ Tel.0994755382 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail
42/2561 2 การขึ้นรูป Zeolite SUZ-4 Catalyst สำหรับเปลี่ยน ethanol เป็น diethyl ether นางสาวภารตี สุขธรณ์ Tel.0876304948 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
41/2561 2 Dielectric and electrochemical properties of TNTs loaded with Ag nanoparticles ขวัญตา ศิวะวงศ์เกษม Tel.0873142931 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
40/2561 2 คุณสมบัติการยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ของแลคโตบาซิลลัสซับสปีชีร์ซึ่งแยกจากกากมันสำปะหลัง นางสาวสดุดี เส็งแสงทอง Tel.0892534981 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
39/2561 2 การประยุกต์ระบบลดอุณหภูมิอากาศแบบระเหยน้ำในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ นายศักรินทร์ ปาปะเก Tel.0880725212 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
38/2561 3 ผลกระทบของน้ำมันละหุ่งต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ หมายถมกลาง Tel.08-9035-5644 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
37/2561 2 Fabrication, structure, and electrochemical properties of MnM1-xCo2O4 (M= Ni,Cu, and Zn) Nanosructures นางสาวอรอุมา กาฬหว้า Tel.0614491562 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
36/2561 3 Fabrication, structure, and properties of Bi-based materials นางสาวเบญจพร ยศบุรุษ Tel.0814731620 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
35/2561 3 การศึกษาตัวยับยั้งเอนไซม์บีต้า-เอ็น-อะซีติลกลูโคซามินิเดสจากแบคทีเรียใช้ไคติน Vibrio harveyi ดร. ปิยณัฐ หมี่กระโทก Tel.044-223954, 09355498 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
34/2561 2 Antioxidant activities of glycated tilapia muscle protein hydrolysates (GTMPHs) after simulated in vitro gastrointestinal (GI) digestion Mr. Zhang Xiaogang Tel.0910593087 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
33/2561 2 Synthesis, characterization, and electrochemical properties of Ni(OH)2-based nanostructures นางสาวทองสุข สีชุมแสง Tel.0902642196 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
32/2561 2 hydrolysis lip and protein from rice bran powder Dr.Tiraporn Juyusen Tel.0992318510 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบ
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติด้านการเงิน(เฉพาะ คง.1)
  • เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว : เอกสารอนุมัติด้านการเงินแล้ว(เฉพาะ คง.1)
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ