ข้อมูลโครงงาน

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
789/2563 1 การรีไซเคิลน้ำยาลอกนิกเกิลที่ใช่งานแล้วโดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิลด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า นายวัชรพล สายบุยสา Tel.0995621795 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
788/2563 1 ผลิตภัณฑ์กันกระแทกที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพืชผักผลไม้สด นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ Tel.0611458292 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
787/2563 1 การศึกษาสมบัติคอมโพสิทของพอลิแลคติกแอซิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเกล็ดปลานิล นายนนทวัชร เปรมจิตร์ Tel.0933197864 เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ Detail รายละเอียดค่าใช้จ่าย
786/2563 1 การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว โดยมีนิกเกิลและโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบ นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Tel.0921451409 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
785/2563 1 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมล็ดหมดในเครื่องหยอดเมล็ด นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Tel.0613155932 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
784/2563 1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในฤดูแล้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายศิลปชาติ พึ่งป่า Tel.0947490173 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
783/2563 1 ทดสอบวัดสมรรถนะของรถไฮบริดและระบบติดตามรถ นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ Tel.092-5341062 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
782/2563 1 การปรับปรุงสมบัติความยืดหยุ่นของ PLA โดยใช้สารตัวเติมธรรมชาติ นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร Tel.0836703178 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
781/2563 1 การศึกษาการเพิ่มความแข็งแรงของของซีเมนต์โดยการผสมซิลิกาที่สกัดได้จากผงแครอทโดยวิธีการอบที่อุณหภูมิสูง นางสาวพิชญ์สินี วงศ์มั่นกิจการ Tel.0804622010 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
780/2563 1 การศึกษากระบวนการขึ้นรูปใบพัดของเครื่องบินบังคับวิทยุ นางสาวประกายดาว ภักดีนอก Tel.0916868683 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
779/2563 1 เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน นางสาววรางคณา การพาณิชย์ Tel.0989633732 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
778/2563 1 การปรับปรุงคุณสมบัติเต้านมเทียมจากยางพารา นางสาวปริญญา ลือกลาง Tel.0800091424 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
777/2563 1 วัสดุคอมโพสิทยางเอ็นบีอาร์และเกล็ดปลา นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง Tel.0929757235 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
776/2563 1 การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์โดยการผสมซิลิกาที่สกัดได้จากแครอทโดยวิธีการแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ นางสาวศุทธินี ตื้อคำ Tel.0824516977 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
775/2563 1 การขึ้นรูปแผ่นบรรจุภัณฑ์จากพอลิเเลคติกเเอซิดด้วยกระบวนการอัดรีด นายยุทธชัย วรรณทอง Tel.0934232073 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
774/2563 1 การเตรียมเเละศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์จากกากมันสำปะหลัง นายธวัชชัย จวงตะขบ Tel.0989721405 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
773/2563 1 คลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบการจัดการแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ Tel.0857469891 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
772/2563 1 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พอลิเเล็กติคแอซิด (Forming of polylactic acid packagings) นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส Tel.0610296070 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
771/2563 1 การศึกษาคุณสมบัติทางกลและความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอไมด์(PA)กับกากมันสำปะหลัง(CP) นางสาวปิยากร ตราทอง Tel.0910564288 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
770/2563 1 การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์ช่วยการสัญญาณชีพและความดัน นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู Tel.083-2363586 เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว Detail เอกสารประกอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย
*กรณีเอกสารที่ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินแล้ว ต้องมารับเอกสารที่ฝ่ายสนับสนุนฯ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เช่น ปีงบประมาณ 2557 ต้องมารับก่อน 30 กันยายน 2557
  • เอกสารใหม่ : เอกสารใหม่
  • เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
  • เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
  • ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา
  • เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) : เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน)(เฉพาะ คง.1)
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 (ภาคการศึกษาที่ 2/2554)
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ