รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษาคุณสมบัติทางกลและความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอไมด์(PA)กับกากมันสำปะหลัง(CP)
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัตน์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวปิยากร ตราทอง โทรศัพท์ : 0910564288
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวปิยากร ตราทอง รหัส : B5902484
2. นางสาวอรยา สีหงอก รหัส : B5915241
3. นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ รหัส : B5918386
4. นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ รหัส : B5918485
งบประมาณ:9600 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:7/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:3/6/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ผ้าขาวบาง,แผ่นตะแกรงไนล่อน,อลูมิเนียมฟรอยด์ 200 9400 ธนกิจ เอกอุปกรณ์ - เล่มที่ 693 เลขที่ 12 Admin
2 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ กล่องพลาสติก,ผ้าขาวบาง,กะละมัง,ถุงซิบล๊อค 219 9181 ร้านปันสุข 20 plus 0890521863 เล่มที่ 2 เลขที่ 15 Admin
3 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แม็กเย็บกระดาษ,ลูกแม็กเย็บกระดาษ 75 9106 เลิร์น สเตชั่นนารี 0854100555 เล่มที่ 1 เลขที่ 985 Admin
4 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถาดอลูมิเนียม 120 8986 ร้านทรัพย์สมพร (ปลีก-ส่ง) 0655431530 เล่มที่ 16 เลขที่ 10 Admin
5 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ Glycerol 99.5% AR 1Lt. 2850 6136 บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด 044248246,08346 เลขที่ใบกำกับ V163-27090 Admin
6 24/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปลงลวดทองเหลือง,กระดาษชำระ,หน้ากากป้องกันฝุ่น,ถุงมือหนัง,ถุงร้อนใส,ถุงมือยาง 660 5476 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 044-009888 เลขที่ KRTX-20200922-0127 Admin
งบประมาณคงเหลือ 5476 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ