รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การเตรียมเเละศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์จากกากมันสำปะหลัง
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายธวัชชัย จวงตะขบ โทรศัพท์ : 0989721405
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายธวัชชัย จวงตะขบ รหัส : B5911660
2. นายกัณพล อภัยไธสง รหัส : B6016920
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:4/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถาดเหลี่ยม+ตะแกรง 27x36 ซม. สเตนเลส , ถุงมือหนัง หนา ทนความร้อน 14'' น้ำตาล , หน้ากากกรองคาร์บอน 3M 5 ชิ้น , กรรไกรอเนกประสงค์ SOLO 955 8.3'' , ถุงมือยางไนไตรอเนกประสงค์ PALAGON L. 1492 3308 HomePro 1284 197268 panya
2 28/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ Snap off Knife (คัดเตอร์) 178 3130 บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด - 0000000156 panya
3 30/9/2563 EM SEM Auriga 3150 -20 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร 3193   239086
งบประมาณคงเหลือ -20 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ