รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การขึ้นรูปแผ่นบรรจุภัณฑ์จากพอลิเเลคติกเเอซิดด้วยกระบวนการอัดรีด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายยุทธชัย วรรณทอง โทรศัพท์ : 0934232073
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายวีรพงษ์ วงชารี รหัส : B5904501
2. นายยุทธชัย วรรณทอง รหัส : B5908462
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:20/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:20/7/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปรงทองเหลือง 181 4619 ไทวัสดุ 044002400 NMAIF20090018087 panya
2 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปรงทองเหลือง 181 4438 ไทวัสดุ 044002400 NMAIF20090018085 panya
3 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปรงทองเหลือง 144 4294 ไทวัสดุ 044002400 NMAIF20090018084 panya
งบประมาณคงเหลือ 4294 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ