รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:วัสดุคอมโพสิทยางเอ็นบีอาร์และเกล็ดปลา
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง โทรศัพท์ : 0929757235
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวสายฟ้า กระแสกุล รหัส : B6012274
2. นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ รหัส : B6016883
3. นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง รหัส : B6024369
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:21/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:25/6/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ sodium hydroxide,ammonium hydroxide,calcium chloride,sodium hydrosulfite,หน้ากากอนามัยมขวดปากกว้างฝาพลาสติก 505 6695 บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด 044-248246 เลขที่ใบกำกับ VI63-27220 panya
2 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถุงซิป 35 6660 สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป 044-2767278 หน้าที1,เลขที่000401015112 panya
3 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถุงมือ 155 6505 บริษัทสถานียา จำกัด 044-295700   panya
4 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ แปลงทองเหลือง 100 6405 ร้านก้าวหน้ารุ่งเรือง 099-473-7111 เล่มที่12,เลขที่6 panya
5 30/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถาดเหลี่มไก่ฟ้า,ถาดเหลี่ยม 259 6146 ร้านทรัพย์สมพร (ปลีก-ส่ง) 065-5431530 เล่มที่5,เลขที่12 panya
งบประมาณคงเหลือ 6146 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ