รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน
สาขาวิชา: วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต รหัสวิชา :535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาววรางคณา การพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0989633732
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาววรางคณา การพาณิชย์ รหัส : B5905959
2. นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน รหัส : B5913640
3. นายสรอรรถ ถิ่นก้อง รหัส : B5919710
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:9/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 22/9/2563 การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เหล็กตัวซี,เพลา, 5949 3651 บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด 0994698980,0660 ORVM63090092 panya
2 22/9/2563 การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เหล็กแผ่นเรียบ,เหล็กกล่อง,เพลา 5029 -1378 บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด 0994698980 ORVM63090088 panya
งบประมาณคงเหลือ -1378 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ