รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การปรับปรุงสมบัติความยืดหยุ่นของ PLA โดยใช้สารตัวเติมธรรมชาติ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร โทรศัพท์ : 0836703178
รายชื่อนักศึกษา: 1. นางสาวกาญจานา ไปได้ รหัส : B5908950
2. นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร รหัส : B5918379
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:14/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:7/6/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 EM SEM 6010LV 570 4230 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร 3193 ฝวคE(1)232/63 239086
2 22/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถุงมือหนังกันความร้อน,แปรงลวดทองเหลือง 575 3655 เซเว่น โฮม 0973353305 เลขที่25 เล่มที่17 panya
3 22/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ถุงซิป,หน้ากากอนามัย,ถาดสแตนเลส 600 3055 ร้านที่1 0934573747 เลขที่ 27 เล่มที่6/1-63 panya
4 22/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปากกาเคมี,ถุงมือยาง 84 2971 ร้านที่1 0934573747 เลขที่31 เล่มที่6/1-63 panya
5 22/9/2563 วิศวกรรมพอลิเมอร์ sulfuric96%,ถุงมือไนไตรดีสโพส 1348 1623 union science trading 043244858,08195 เลขที่021114 เล่มที่ 63 panya
งบประมาณคงเหลือ 1623 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ