รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:ทดสอบวัดสมรรถนะของรถไฮบริดและระบบติดตามรถ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล รหัสวิชา :536408
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ โทรศัพท์ : 092-5341062
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ รหัส : B6021177
2. นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง รหัส : B6017514
3. นายปัญญวัฒน์ ลามคำ รหัส : B6017590
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:16/10/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 28/9/2563 วิศวกรรมยานยนต์ CRTO13ทรานดิวเซอร์วัดกระแสTHST21WD1094,Voltage Sensor Module PZEM-017,Esp 8266 D1,สายไฟ,สายจั๊ม,gps Module,Air Card,สายmicro USB,บอร์ด MCU Arduino 9158 442 แสวงอะไหล่ โทรทัศน์ เครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่) 044267600,04425 เล่มที่ 069 No.3437 panya
2 28/9/2563 วิศวกรรมยานยนต์ เบาะ 500 -58 สันเบาะเคหะ 0872547684 เล่มที่1 เลขที่24 panya
งบประมาณคงเหลือ -58 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ