รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในฤดูแล้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา: สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อวิชา:โครงงาน (senior project) รหัสวิชา :104390
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุมเขียว
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายศิลปชาติ พึ่งป่า โทรศัพท์ : 0947490173
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายศิลปชาติ พึ่งป่า รหัส : ฺ6119690
2. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:2400 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:3/11/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 ชีววิทยา เอทิล แอลกอฮอล์, กระดาษทิชชู 2350 50 บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์ จำกัด 0947490173 v163-27216 Admin
งบประมาณคงเหลือ 50 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ