รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว โดยมีนิกเกิลและโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี รหัสวิชา :532391
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สงบ คำค้อ
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายชัยพัฒน์ ชอบค้า โทรศัพท์ : 0921451409
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายชัยพัฒน์ ชอบค้า รหัส : B6004538
2. นายณัฐพล ระดมสุข รหัส : B6005450
3. นายศุภกฤต เค้ามิม รหัส : B6005542
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:11/11/2562
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:11/3/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 EM SEM 6010LV 7200 0 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร 3193 ฝวคE(1)231/63 239086
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ