รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การศึกษาสมบัติคอมโพสิทของพอลิแลคติกแอซิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเกล็ดปลานิล
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รหัสวิชา :528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายนนทวัชร เปรมจิตร์ โทรศัพท์ : 0933197864
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายนนทวัชร เปรมจิตร์ รหัส : B6137502
2. นายภาสกร แบบพิมาย รหัส : B5901845
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:9/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:29/1/2564
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
งบประมาณคงเหลือ 4800 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ