รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายโครงงาน(คง.1)

เลขสมุดประจำตัว:
ชื่อโครงงาน:การรีไซเคิลน้ำยาลอกนิกเกิลที่ใช่งานแล้วโดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิลด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี รหัสวิชา :531391
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สงบ คำค้า
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายวัชรพล สายบุยสา โทรศัพท์ : 0995621795
รายชื่อนักศึกษา: 1. นายวัชรพล สายบุญสา รหัส : B6009229
2. นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ รหัส : B6017132
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/11/2563
บันทึกค่าใช้จ่าย
ลำดับที่ ว.ด.ป. ห้องปฏิบัติการ รายการ ค่าใช้จ่าย คงเหลือ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ หมายเหตุ บันทึกโดย
1 30/9/2563 EM SEM 6010LV 4800 0 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร 3193 ฝวคE(1)230/63 239086
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
รายละเอียด คง. ย้อนกลับ