รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:770/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
เลข ฝสป.:770/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา:535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์ช่วยการสัญญาณชีพและความดัน
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู รหัส : B6020798
งบประมาณ:9600 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:5/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:22/10/2563
รวมระยะเวลา:2 เดือน 17 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายฑนวัฒน์ โคตรชมภู โทรศัพท์ : 083-2363586
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F11812
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:3D Printer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:10/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ