รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:771/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
เลข ฝสป.:771/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาคุณสมบัติทางกลและความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอไมด์(PA)กับกากมันสำปะหลัง(CP)
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัตน์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวปิยากร ตราทอง รหัส : B5902484
2. นางสาวอรยา สีหงอก รหัส : B5915241
3. นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์ รหัส : B5918386
4. นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์ รหัส : B5918485
งบประมาณ:9600 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:7/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:3/6/2563
รวมระยะเวลา:10 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวปิยากร ตราทอง โทรศัพท์ : 0910564288
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109,F4110,F4111,F2106,F3104,F10101-10,F10101-5,F2201,F2106
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:twin screw extruder,single screw,internal mixer,DSC,TGA,SEM,impact testing,ตู้อบลมร้อน, เครื่องบดเส้นใย,Heat Distortion temperature tester,Universal testing machine,MFI,Capillary Rheometer,ตู้อบสูญญากาศ,เครื่องเขย่าตะเเกรงร่อน,เครื่องบดเม็ดพลาสติก
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:อนุมัติโครงงานและการจัดซื้อวัสดุตามขั้นตอนใหม่
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:10/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ