รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:772/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
เลข ฝสป.:772/2563 ลงวันที่ 9/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พอลิเเล็กติคแอซิด (Forming of polylactic acid packagings)
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส รหัส : B6003890
2. นางสาวศิริพร สวนจะบก รหัส : B6016890
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:30/6/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:31/7/2564
รวมระยะเวลา:14 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส โทรศัพท์ : 0610296070
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109,F4110,F5202,F2106,F10101
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง,เครื่อง HDT/VICAT,เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด,เครื่องดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์,เครื่องทดสอบแรงดึง,เครื่องบด,เครื่อง Internal mixer,เครื่อง single screw extruder
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ