รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:773/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
เลข ฝสป.:773/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา:535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:คลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบการจัดการแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ รหัส : B6021771
2. นายธนวินท์ ทิพยธร รหัส : B6022150
3. นายณัฐวัตร ลำภา รหัส : B6023393
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:1/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:28/9/2563
รวมระยะเวลา:1 เดือน 27 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ โทรศัพท์ : 0857469891
ห้องที่คาดว่าจะใช้:ไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:ไม่ได้ใช้เครื่องมือ
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ