รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:774/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
เลข ฝสป.:774/2563 ลงวันที่ 10/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การเตรียมเเละศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์จากกากมันสำปะหลัง
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายธวัชชัย จวงตะขบ รหัส : B5911660
2. นายกัณพล อภัยไธสง รหัส : B6016920
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:4/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/10/2563
รวมระยะเวลา:1 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายธวัชชัย จวงตะขบ โทรศัพท์ : 0989721405
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F5201,F10101-5,F2106,F10101-2
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:ตู้อบให้ความร้อน, เครื่อง TGA, เครื่องบดละเอียด, เครื่อง TEM, เครื่อง homogenizer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ