รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:776/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
เลข ฝสป.:776/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
รหัสวิชา:534401
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาความแข็งแรงของซีเมนต์โดยการผสมซิลิกาที่สกัดได้จากแครอทโดยวิธีการแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์
สาขาวิชา: สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวศุทธินี ตื้อคำ รหัส : Bฺ580472
2. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:2400 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/11/2563
รวมระยะเวลา:3 เดือน 1 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวศุทธินี ตื้อคำ โทรศัพท์ : 0824516977
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F7122, F4102-3, F5107, F1010-11, F10108, F10204-1, F10109-7, F6144
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:Gas Permeameter poroslmeter,compressive strength tester,SEM,XRD,XRF,เครื่องอบ,เครื่องผสมซีเมนต์,เครื่องบดตัวอย่าง
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ