รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:777/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
เลข ฝสป.:777/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:วัสดุคอมโพสิทยางเอ็นบีอาร์และเกล็ดปลา
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวสายฟ้า กระแสกุล รหัส : B6012274
2. นางสาวภาวิดา มูลจันทร์ รหัส : B6016883
3. นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง รหัส : B6024369
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:21/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:25/6/2564
รวมระยะเวลา:9 เดือน 4 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง โทรศัพท์ : 0929757235
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109,F4110,F4111,F5201,F2106,F5202,F6120,F10101-5,F10101-6
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องทดสอบเเรงดึง,เครื่องมือวัดความแข็งของยาง,เครื่องวัดความหนืดยางเเบบมูนนี,เครื่องบดผสมยางเเบบสองลูกกลิ้ง,เครื่องอัดขึ้นรูป,เครื่องวัดความหนาของยาง,DSC,TGA,UV-Visible spectrophotometer,SEM,TEM
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ