รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:778/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
เลข ฝสป.:778/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การปรับปรุงคุณสมบัติเต้านมเทียมจากยางพารา
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวศรุตา วงศ์ชู รหัส : B5911523
2. นางสาวปริญญา ลือกลาง รหัส : B5912667
3. นายปฏิภาณ ชื่นตา รหัส : B5913398
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:2/7/2564
รวมระยะเวลา:12 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวปริญญา ลือกลาง โทรศัพท์ : 0800091424
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109,F4110,F5201-2,F5113,F3104
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องทดสอบความแข็ง,เครื่องชั่งสามตำแหน่ง,ตู้อบลมร้อน,เครื่องผสมอาหาร,เครื่องทดสอบแรงดึง
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ