รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:779/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
เลข ฝสป.:779/2563 ลงวันที่ 11/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมการผลิต
รหัสวิชา:535402
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:เครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน
สาขาวิชา: วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาววรางคณา การพาณิชย์ รหัส : B5905959
2. นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน รหัส : B5913640
3. นายสรอรรถ ถิ่นก้อง รหัส : B5919710
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:9/10/2563
รวมระยะเวลา:1 เดือน 6 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาววรางคณา การพาณิชย์ โทรศัพท์ : 0989633732
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F1101 F6102
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องเชื่อม เครื่องตัด เครื่องเจาะ
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ