รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:780/2563 ลงวันที่ 15/9/2563
เลข ฝสป.:780/2563 ลงวันที่ 15/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมอากาศยาน
รหัสวิชา:537476
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษากระบวนการขึ้นรูปใบพัดของเครื่องบินบังคับวิทยุ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว รหัส : B6025175
2. นางสาวประกายดาว ภักดีนอก รหัส : B6025830
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:6400 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:16/10/2563
รวมระยะเวลา:2 เดือน 13 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวประกายดาว ภักดีนอก โทรศัพท์ : 0916868683
ห้องที่คาดว่าจะใช้:โรงประลอง,F5101,F5104
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องทดสอบแรงดึง,เครื่องทดสอแรงดัด,เครื่องปริ้น 3D,เครื่อง CNC ,เครื่องกลึง
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:17/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ