รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:782/2563 ลงวันที่ 18/9/2563
เลข ฝสป.:782/2563 ลงวันที่ 18/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การปรับปรุงสมบัติความยืดหยุ่นของ PLA โดยใช้สารตัวเติมธรรมชาติ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ปราณี ชุมสำโรง
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวกาญจานา ไปได้ รหัส : B5908950
2. นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร รหัส : B5918379
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:14/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:7/6/2564
รวมระยะเวลา:10 เดือน 7 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร โทรศัพท์ : 0836703178
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4109,F4110,F4111
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องทดสอบการดึง,เครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูปและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อน,internal mixer
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ไม่ขอเบิกเงินจัดซื้อวัสดุการทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:21/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ