รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:783/2563 ลงวันที่ 21/9/2563
เลข ฝสป.:783/2563 ลงวันที่ 21/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
รหัสวิชา:536408
จำนวนหน่วยกิต:4 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:ทดสอบวัดสมรรถนะของรถไฮบริดและระบบติดตามรถ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ รหัส : B6021177
2. นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง รหัส : B6017514
3. นายปัญญวัฒน์ ลามคำ รหัส : B6017590
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:9600 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:16/10/2563
รวมระยะเวลา:2 เดือน 14 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ โทรศัพท์ : 092-5341062
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F1101,F6102A,F6104A,F6106A
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เครื่องเชื่อม,เครื่องเจาะ,มัลติมิเตอร์
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:22/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ