รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:785/2563 ลงวันที่ 23/9/2563
เลข ฝสป.:785/2563 ลงวันที่ 23/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
รหัสวิชา:521413
จำนวนหน่วยกิต:2 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมล็ดหมดในเครื่องหยอดเมล็ด
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.สามารถ บุญอาจ
รายชื่อนักศึกษา:
1. นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร รหัส : B5908820
2. นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ รหัส : B5910281
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:3200 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:7/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:23/10/2563
รวมระยะเวลา:2 เดือน 16 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 0613155932
ห้องที่คาดว่าจะใช้:ไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:ไม่ได้ใช้เครื่องมือ
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ใช้ประกอบการเบิกเงินทำโครงงาน
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:25/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ