รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:786/2563 ลงวันที่ 24/9/2563
เลข ฝสป.:786/2563 ลงวันที่ 24/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา:532391
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาพฤติกรรมการชะละลายสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้งานแล้ว โดยมีนิกเกิลและโมลิบดีนัมเป็นองค์ประกอบ
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สงบ คำค้อ
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายชัยพัฒน์ ชอบค้า รหัส : B6004538
2. นายณัฐพล ระดมสุข รหัส : B6005450
3. นายศุภกฤต เค้ามิม รหัส : B6005542
4. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:7200 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:11/11/2562
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:11/3/2563
รวมระยะเวลา:4 เดือน 0 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายชัยพัฒน์ ชอบค้า โทรศัพท์ : 0921451409
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F6121,F6115,F6120,F10101-5,F10204-9,F10109-6,F10109-7,F10108,F6128,F5202,F2106
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:เตามัฟเฟิล,SEM-EDS,ICP-OES,EXDRF,WDXRF,XRD,Hot plate,เตาอบไล่ความชื้น,OES,TGA,DSC,กล้องจุลทรรศน์,ตู้ดูดควัน,เครื่องกวนสาร,ปั๊มลม,DC Power supply,Volt meter,PH meter.Microwave(F10),ICP-MS,ICP-AAS,เตาเผา,UTM,เครื่องวัดความแข็ง
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:ไม่ขอเบิกเงินในการจัดซื้อวัสดุ แต่ขอใช้งบประมาณเป็นค่าใช้เครื่องมือ
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:25/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ