รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:787/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
เลข ฝสป.:787/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์
รหัสวิชา:528415
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การศึกษาสมบัติคอมโพสิทของพอลิแลคติกแอซิด พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และเกล็ดปลานิล
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายนนทวัชร เปรมจิตร์ รหัส : B6137502
2. นายภาสกร แบบพิมาย รหัส : B5901845
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:9/9/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:29/1/2564
รวมระยะเวลา:5 เดือน 20 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายนนทวัชร เปรมจิตร์ โทรศัพท์ : 0933197864
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F4105 , F5202,F2110
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:Tensile/DSC/TGA/Internal mixer/Viscometer/Melt for rate/Impact testing/Surface area and porosity analyzer(BET)
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:29/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ