รายละเอียดข้อมูลโครงงาน(คง.1)

เลขหนังสือรับ:789/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
เลข ฝสป.:789/2563 ลงวันที่ 25/9/2563
ประเภท คง.:1
ชื่อวิชา:โครงงานวิศวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี
รหัสวิชา:531391
จำนวนหน่วยกิต:3 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน:การรีไซเคิลน้ำยาลอกนิกเกิลที่ใช่งานแล้วโดยการผลิตเป็นโลหะนิกเกิลด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
สาขาวิชา: สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สงบ คำค้า
รายชื่อนักศึกษา:
1. นายวัชรพล สายบุญสา รหัส : B6009229
2. นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ รหัส : B6017132
3. , , รหัส : , ,
งบประมาณ:4800 บาท
เลขสมุดประจำตัว:
วันที่เริ่มทำโครงงาน:3/8/2563
วันที่สิ้นสุดทำโครงงาน:4/11/2563
รวมระยะเวลา:3 เดือน 1 วัน
นักศึกษาผู้ประสานงาน: นายวัชรพล สายบุยสา โทรศัพท์ : 0995621795
ห้องที่คาดว่าจะใช้:F2106,F10101-5,F10108,F10109-6,F10203-2,F10204-1,F10203
เครื่องมือที่คาดว่าจะใช้:SEM-EDS,ICP-OES,ED-XRF,ICP-MS,WD-XRF,XRD-D2,XRD-D8
คำชี้แจ้งเพิ่มเติม:
วันที่อนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ:29/9/2563
การอนุมัติด้านการเงิน:
สถานะ:เอกสารอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือแล้ว
ย้อนกลับ