ข้อมูลเอกสารที่ส่งคืนสำนัก/สาขา

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
743/2563 1 การพัฒนาเครื่องค้นหูกในขั้นตอนการทำเครือไหม นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Tel.0973161435 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
527/2563 1 การปรับปรุงเชื้อ Corynebacterium glutamicum PP80 เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิสูง นางสาวเจนจุรี มหิทธิกร Tel.0807290777 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
505/2563 3 วิเคราะห์​และปรับแต่งเครื่องปั่นไฟขนาด​ 5 กิโลวัตต์​ สำหรับใช้น้ำมันไพโรไลซิส ว่าที่​ร้อยตรี​สมเกียรติ​ หมาย​ถม​กลาง​ Tel.0890355644 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
361/2563 3 Biogas from coolant น.ส.ธันย์ชนก พรดอน Tel.0889163549 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
225/2562 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายคมสันต์ บุญใหม่ Tel.0848316118 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
85/2562 1 เครื่องแยกพริกหวาน นายกุศล ประเสริฐกุล Tel.0623935415 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
908/2561 2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักตะกอนส่วนเกิน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในระบบกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน นางสาวฉัตรลดา เพียซ้าย Tel.0827556734 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
190/2559 1 ผลของหญ้างวงช้างต่อการหดตัวและการเข้าอู่ของมดลูก นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร Tel.0878716376 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
153/2559 1 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมแสงสว่างเพื่อให้ความอบอุ่นแก่การปศุสัตว์ นายกฤตยชญ์ กิ่งนอก Tel.092-2733879 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
152/2559 1 เครื่องวัดระดับความเร็วไม้กอลืฟแบบดิจิตอล นายทิวากร ชมะโม Tel.095-7577761 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
139/2559 1 เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง นายอนันตพล ปานกุล Tel.085-4190154 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
129/2559 2 การเตรียมอะลูมินาเมมเบรนโดยใช้วิธีโชลเจลสำหรับการแยกแล็กโทสออกจากน้ำนม น.ส.นันทนา ทองดี Tel.086-2355001 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
81/2559 1 การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของอนุภาคขนาดนาโนของ A-MnO2 เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรดในตัวเก็บประจุยิ่งยวด นายชยุตม์ ศักดิ์วัฒนเวคิน Tel.088-0819570 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
569/2558 2 ผลของสารสกัดสมุนไพรที่ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างไขมัน cell line 3t3.l1 น.ส.ธนาภรณ์ เฮงประถม Tel.081-5687438 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
509/2558 1 ออกแบบแท็กอาร์เอฟไอดีสำหรับ เช็คสต็อกของถุงเลือดที่ย่านความถี่ UHF นายสุริยา ศรีทอง Tel.093-6312668 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
439/2558 2 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะผลและเครื่องหมายโมเลกุลในลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป นางสาวธีราพร ทองดีนอก Tel.088-4669706 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
427/2558 3 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางไฟฟ้าภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตของสารเฟอโรอิเล็กทริก นายภาณุพงษ์ ใจบาล Tel.089-2649684 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
385/2558 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายศักดิ์สิทธิ์ พันทวี Tel. ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
340/2558 1 ผลิตภัณฑ์ไอศครีมโยเกิร์ตธัญพืชดัดแปรกลิ่นรส น.ส.ธนันพัชญ์ กุลศรีธนกิตติ์ Tel.093-2614549 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
294/2558 2 เพปไทด์ที่มีสมบัติออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเลือดไก่ น.ส.วาสนา วงค์งาม Tel.087-7230143 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
283/2558 2 การพัฒนาฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดที่มีความเหนียวสูงสำหรับใช้ประโยชน์ด้านบรรจุภัณฑ์ น.ส.สาวิตรี ศรีสุวรรณ์ Tel.081-8725139 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
214/2558 1 การตรวจจับผู้บุกรุกด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ นายชูเกียรติ โชว์ตระกูลทอง Tel.082-8595949 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
210/2558 3 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิง นส.ปิยมาศ ปานทอง Tel. ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
201/2558 1 เครื่องสีข้าวมือหมุนสำหรับครัวเรือน น.ส.เกษร เดชะบุรัมย์ Tel.086-8770547 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
122/2558 3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเบื้องต้น นายกฤษณพงศ์ แก้วบังเกิด Tel.080-6899958 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
96/2558 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.ภัทธิรา สำสาลี Tel.087-8793927 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
95/2558 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.วิยดา แสนนาวา Tel.093-3280501 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
94/2558 2 The synthesis and characterization of metal complexes น.ส.ยุระนันท์ ทาทอง Tel.088-3480413 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
93/2558 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.สุกัญญา มีถม Tel.083-7935190 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
83/2558 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต น.ส.ดวงใจ อารีชาติ Tel.088-0455275 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
79/2558 2 การเตรียมวัสดุรูพรุน MCM-41 และถ่านกัมมันต์เพื่อเป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิิกิริยานิกเกิลสำหรับการสังเคราะห์ n-บิวทานอล นายกฤตนันท์ ดีคำวงค์ Tel.086-8644709 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
5/2558 1 การใช้เครื่องมือ NIR เพื่อการทำนายค่าการย่อยได้และใช้ประโยขน์ได้ของโภชนะในไก่ไข่ น.ส.ฉัตรกมล ถ้ำน้อย Tel.088-4920668 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
410/2557 1 อุปกรณ์เชิงแสงสำหรับการตรวจสอบการมีเชื้อพร้อมฟักของไข่ไก่ น.ส.ปาริชาต วิจารณปัญญา Tel.089-0114165 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
402/2557 1 ชุดวิเคราะห์การสั่นของปีกเครื่องบิน น.ส.พาฝัน ทองดี Tel.087-9116570 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
392/2557 1 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีจากน้ำเชื่อมด้วยระบบ Pulse bed Granular Actived Carbon นายพงศธร ภูพิศุทธิ์ Tel.099-1742966 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
341/2557 1 ปรับปรุงระบบบังคับเลี้ยวรถไฟฟ้า นายกิตติพงษ์ บุญเงิน Tel.084-0396330 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
219/2557 3 การพัฒนาการผลิตพริกและมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้น้ำแบบประหยัด นายภุชพงษ์ พรามจร Tel. ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
212/2557 1 การออกแบบและผลิตชุดลำเลียงโลหะ แผ่นเข้าสู่กระบวนการปั๊มขึ้นรูปแบบ progressive stamping dic นายกชกร มณีวิเศษเจริญ Tel.083-1896844 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
211/2557 1 ศึกษา enk-jet printer สำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ น.ส.กมลสิริ แก้วใหญ่ Tel.087-2410537 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
201/2557 2 ผลของอนุภาคนาโนเงินและซิงค์ออกไซด์ต่อการเจริญและพัฒนาการกบนา น.ส.คำจันทร์ บำรุงนอก Tel.081-544956 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
193/2557 1 เครื่องแยกพลาสติกจากฟลอยด์อลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ นายปิติ นีซัง Tel.087-9307369 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
192/2557 1 วงจรขยายสัญญาณสำหรับระบบโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย นายฐฺิติวัสส์ โสมแสน Tel.088-3475930 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
157/2557 1 เครื่องล้างผักปลอดสารพิษโดยใช้ความถี่สูง นายภาคิน กองก่ำ Tel.090-8300165 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
61/2557 2 การศึกษาการดูดซับมีเทนบนถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วยนิกเกิล นายภุชงค์ ศรีหลิ่ง Tel.087-7764433 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
60/2557 1 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของถั่วเหลือง 95 สายพันธุ์ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดี นายศรัณยพงศ์ บรรจงปรุ Tel.084-4165255 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
56/2557 3 การประยุกต์ใช้งานเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีในการพัฒนาตัวตรวจรู้เชิงแสงสำหรับปริมาณทางชีวเวชศาสตร์ น.ส.สมปอง สุขประสงค์ Tel.089-2847997 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
51/2557 2 ยังไม่เสนอโครงร่าง น.ส.กัลยาณี กาจสันเทียะ Tel.085-4685995 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
50/2557 2 ยังไม่เสนอโครงร่าง น.ส.มัสติกา พิมพ์สุตะ Tel.085-0247831 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
5/2557 2 การใช้ brewer's yeast เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง น.ส.จิราพร พงค์เพชร Tel.090-1819554 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
378/2556 1 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยประชาสัมพันธ์ นายกำพล เกิดผลมาก Tel.089-4050397 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
335/2556 3 การสร้างสายพันธุ์ "ไก่เนื้อโคราช" เพื่อการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 น.ส.บัณฑิตา ทักขนนท์ Tel.089-2816163 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
267/2556 2 ผลของสารantioxidant ต่อคุณภาพน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมืองพันธูเหลืองหางขาว น.ส.สุรีรัตน์ ต่างภักดีวิจิตร Tel.M5430079 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
265/2556 2 วิธีการเพิ่มระดับของไอโซฟลาโวนในน้ำนมโคและผลต่อสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ในโคนม น.ส.บังอร บำรุงพงษ์ Tel.0862485212 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail
247/2556 1 ชุดควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ น.ส.จรรยารักษ์ ป้องป้อม Tel.089-8569299 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
235/2556 3 การประเมินฝีมือช่างเชื่อมงานโยธา (นครราชสีมา) น.ส.รุ่งอรุณ บุญถ่าน Tel.080-7291959 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
233/2556 2 การประมวลผลทางเคมีของรามานสเปคตราเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ข้าวสารพันธุ์หอมมะลิและพันธุ์ปทุมธานี 1 น.ส.ธนรัตน์ ศรีรุ่งเรือง Tel.084-1202977 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
187/2556 2 การผลิตเปปไทด์ที่มีสมบัติยับยั้งเอนไซม์เปลี่ยนรูปแองจิโอเทนซินจากหนังปลาสวายโมง น.ส.มนัสวี ขันธสม Tel.089-7196259 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
184/2556 3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างกล้ามเนื้อของเนื้อไก่เนื้อโคราชเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ น.ส.สุภัตรา โอกระโทก Tel.085-4959430 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
183/2556 2 ผลของกากมันสำปะหลังต่อการย่อยได้ของโภชนะ สมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่และการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ของไก่ไข่ น.ส.ลัดดาวัลย์ หอกกิ่ง Tel.088-7231718 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
149/2556 2 Hydrogen storage น.ส.โสภิดา เที่ยงวิริยะ Tel.084-4740101 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
148/2556 2 Hydrogen storage น.ส.นันท์ธิดา วิเศษ Tel.080-7478308 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
109/2556 1 การศึกษาสปอยเลอร์ชนิดปรับมุมปะทะได้ น.ส.ชมบงกช ศรีนอก Tel.087-9626716 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
90/2556 3 การส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นระบบความต้านทานของมันสำปะหลังให้ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคแอนแทรคโนสด้วยเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์ CaSUT007 นางสาวธัญมน ผิวทอง Tel.087-7580100 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
33/2556 3 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของการบริโภคน้ำประปาชุมชน น.ส.เบญจมาภรณ์ สุขตน Tel.080-7311832 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
26/2556 2 การพัฒนากระบวนการหมักเพื่อผลิตกรดดี-แล็กติกด้วยแบคทีเรียสายพันธุ์ที่คัดเลือก น.ส.อัยรา พันอนุ Tel.085-8251464 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
21/2556 1 สมบัติแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิคอนคาร์ไบด์ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดวัสดุผง น.ส.พัชรี รูปกระโทก Tel.088-3411233 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
383/2555 1 เครื่องคัดแยกน้ำมันจากน้ำหล่อเย็น นายเจนวิช นิลสาย Tel.083-1445757 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
382/2555 1 ระบบระบายความร้อนรถ FORMULA ปี 2012 นายวุฒิพงษ์ เทียนเจริญ Tel.083-4122146 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
365/2555 1 ผลของโบรอนและแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ในทานตะวัน น.ส.ณัฐพร วรธงไชย Tel. ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
322/2555 2 โครงสร้างและสมบัติเทอร์โอเล็กทริกของโคบอลต์ออกไซด์ น.ส.อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ Tel.088-0655903 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
290/2555 3 กลุ่มการจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืช น.ส.ภัสรา กิ่มสำราญ Tel. ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
280/2555 1 ผลของสารเติมแต่งในทรายแบบหล่อชื้นต่อคุณภาพผิวชิ้นงานเหล็กหล่อกรณีเปรียบเทียบระหว่างกิลโซไนต์ โพลิเอทธีลีน ซีโคล น.ส.เสาวณีย์ แก้วจันทร์ Tel.087-9027574 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
244/2555 2 Modeling of lactic acid adsorption isotherm on ion exchange resin น.ส.วรรณวิสา สดใส Tel.080-7231339 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
186/2555 1 การพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น น.ส.อรทัย สุทธโส Tel.085-9193821 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
165/2555 1 การศึกษาผลของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 600 อาศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ความแข็งแรงของทรายแบบหล่อในระบบ น.ส.พิมลวรรณ โพธิ์ดา Tel.083-7654978 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
142/2555 2 ผลของการให้น้ำและการปลูกพืชแซมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตน้ำยางของยางพารา นายประวีณ ขอนบกลาง Tel.083-7481385 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
141/2555 2 ผลของการให้น้ำแบบประหยัด การให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ และวัสดุปรับปรุงดินต่อผลผลิตคุณภาพของมะเขือเทศในดินร่วนทราย น.ส.สุมิตรา จันไทย Tel.085-4148210 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
102/2555 2 ผลของการจัดการธาตุอาหารและน้ำต่อผลผลิต คุณภาพของอ้อย และคุณสมบัติของดินในชุดดินน้ำพอง น.ส.สุมาลี โพธิ์ทอง Tel.081-5643006 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
93/2555 2 Developement of optical chemical sensor for the determination of copper(ii) นายกรเกียงไกร สนัย Tel.085-3074088 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
92/2555 2 การศึกษากระบวนการฟิสิกส์แสงของสีย้อมที่เป็นกลางและประจุบวกที่ถูกกักขังในซีโอไลต์ น.ส.วิไลพร อินสุวรรณ Tel.- ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
61/2555 1 ชุดทดสอบความเค้นผสม นายศุภชัย ดวงผุยทอง Tel.086-2417941 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
7/2555 2 การศึกษาผลของสารตัวเติมจากเปลือกไข่ต่อ HDPE และ PBS นายวนิกร บัวแก้ว Tel.086-6720316 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
4/2555 1 การออกแบบและควบคุมตำแหน่งของแฟลม น.ส.มุกขะรินทร์ เจริญคุณ Tel.080-1655392 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
466/2554 3 การศึกษาคุณสมบัติวัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์เมลามีน(ยกเลิก) น.ส.เมทินี มาให้ Tel.081-6049323 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ
465/2554 3 การศึกษาคุณสมบัติวัสดุผสมระหว่างเมลามีนและผงเหล็ก(ยกเลิก) น.ส.กฤติยา วงค์เลน Tel.087-6069374 ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา Detail เอกสารประกอบ