ข้อมูลเอกสารที่ส่งคืนสำนัก/สาขา

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
809/2561 1 เครื่องอบแห้งปุ๋ยคอกแบบเส้น นายนัฐกานต์ พูนวิลัย Tel.0973392392 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
731/2561 1 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเทอร์โบเจ็ทขนาดเล็กด้วยชุดอัดอากาศ 2 ชั้น นายคมสัน ชัยประดิษฐ์ Tel.0879472510 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
509/2561 2 Fabrication, structure, and electrochemical properties of MnCo2O4 -Based Nanosructures นางสาวอรอุมา กาฬหว้า Tel.0614491562 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
781/2560 1 การออกแบบข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย (ส่วนกระดูกต้นขา) นางสาวขวัญชนก หมั่นสกุล Tel.083-1859528 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
780/2560 1 การออกแบบข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิควิศวกรรมย้อนรอย (ส่วนกระดูกหน้าแข้ง) นายวราวุธ เกตุเอียด Tel.095-6166119 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
556/2559 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้บริการจากคุณภาพสัญญาณ AIS 4G ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี น.ส.ชญานินทร์ ศรียางค์ Tel.0985842561 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
428/2559 1 การศึกษาสมบัติของคอมโพสิทระหว่างเถ้าแกลบกับยางธรรมชาติ นายสุชิน นิลบรรพต Tel.083-7434257 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
16/2559 2 ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น.ส.สุกัญญา มีถม Tel.083-7935190 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ
350/2558 1 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดระบบปิด นายธนาธิป หาปูทน Tel.082-3159572 เอกสารส่งกลับฝ่าย(การเงิน) Detail เอกสารประกอบ