ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
P427/2564 1
ระบบควบคุมความเร็วเครื่องถ่วงสมดุลล้อช่วยแรง
นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ
P426/2564 1
Electrochemical sensor for dopamine detection
นาย ภูรินทร์ สุรโชติมงคล
P425/2564 1
Study on A Pulsed-bed Isothermal Adsorption on Activated Carbon in Pulsed-bed For Decolorization of sugar syrup
ช่อทิพย์ พรหมรักษา
P424/2564 1
ทดสอบการทำงาน
กนกวรรณ เลาหลิดานนท์
P389/2564 1
การจัดทำแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาถ้ำหินปูนในประเทศไทย
พัชริดา คำสอน
P422/2564 1
ขบวนการผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์
นายชุติวัต ทองเสนา
P421/2564 1
การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับควันด้วยอุปกรณ์ Arduino
นายภูวดล พันธ์พุฒ
P420/2564 1
smoking machine
นายรุ่งโรจน์ ทองใย
P419/2564 1
Automatic water filling system controlling test set
นายปวริศร์ วจนะศิริ
P418/2564 1
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีและตรวจสอบสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แนวสำรวจ HY2/3-2563
นาย พชร รื่นรวย
P417/2564 1
ศึกษาผลของรูปแบบการอัดน้ำต่อการเพิ่มการผลิตของแหล่งน้ำมันด้วยการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์
ยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์
P416/2564 1
การเปรียบเทียบระบบการจัดเก็บรายได้ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปยังระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับระบบสัมปทานตลอดอายุของแหล่งผลิตปิโตรเลียม
ขวัญดาว ตันติวราลักษณ์
P415/2564 1
การเปรียบเทียบระบบการจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมระบบสัมประทานและ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแหล่งผลิตขนาดเล็กในประเทศไทย
นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด
P414/2564 1
เครื่องปิดฝายาหม่อง
นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย
P413/2564 1
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์เหลวจากน้ำยางพาราธรรมชาติเป็นสารเติมแต่งสำหรับเอพีไอ ซีเมนต์ คลาสจี
นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ
P412/2564 1
Stability of thin film under lubricating mechanism of microemulsion- based biofuels prepared from corn oil
ปิติวัฒน์ แดงบุบผา
P410/2564 1
การศึกษาประสิทธิภาพการหล่อลื่นและไตรโบโลยีของเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันรำข้าว
นางสาวนฤมล อยู่พินิจ
P408/2564 1
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีและตรวจสอบสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แนวสำรวจ HY4/3-2563
นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย
P405/2564 1
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีเเละตรวจสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เเนวสำรวจ HY-1/3-2563
นาย พัฒนากร มั่งมี
P403/2564 1
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีเเละตรวจสภาพของอ่างเก็บน้ำห่วยยาง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสิมา เเนวสำรวจ HY-3/3-2563
นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ
P402/2564 1
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและตรวจสอบสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลโครกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : แนวสำรวจ HY-5/3-2563
นางสาวณัฐริกา หนูมอ
P398/2564 1
An Arduino-low cost, portable device for measurement of Carbon dioxide composition in biogas
นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ
P396/2564 1
การศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกจากฝักข้าวโพดและซังข้าวโพดในการเป็นวัสดุป้องกันการสูญเสียน้ำโคลนเจาะ สำหรับการขุดเจาะในแนวราบ (Study the Efficiency of Corn husks and Corn Cob as a Lost Circulation Material of Drilling Mud for Horizontal Direction Drilling)
นาย ณัชพล บุญใหญ่
P393/2564 1
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสารโทลูอีนระหว่างแกลบกับเถ้าแกลบ
นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี
P391/2564 1
Microfluidic system for extracting limonene from citrus fruit waste
น.ส.นารินทร์ สระทองพูน
P385/2564 1
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และปรับปรุงงานของพนักงานแผนกซักฟอก ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ
P384/2564 1
การปรับปรุงขั้นตอนการเรียงและขนย้ายอิฐเพื่อลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของกลุ่มอาชีพผลิตอิฐมอญแดง
นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน
P383/2564 1
การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และการปรับปรุงการทำงานของผู้ปฏิบัติงานแกะกระเทียมบ้านเปลาะปลอ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
นางสาวกัลยา ทับทิม
P380/2564 1
Extraction of kaffir lime essential oil using hydrodistillation
นุชรี ศรีแสง
P377/2564 1
การตรวจวัดคุณภาพอากาศและการศึกษาปริมาณและชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปื้อนในอากาศ ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวชลธิชา แสงชนะ
P376/2564 1
Synthesis, characterization, and analytical applications of copper-based metal-organic frameworks
สุกัญญา จันขุนทด
P375/2564 1
การศึกษากระบวนการทำไอศกรีมฟรีสดราย
น.ส.โยษิตา วิจารัตน์
P374/2564 1
STUDY OF FACTORS RELATED TO EMISSION AIR POLLUTION FROM THE USING OF PRINTER
นางสาวอชิรญา มหาหงษ์
P373/2564 1
การศึกษาการลดลงของระดับเสียงจากแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากแกลบและใยมะพร้าว
นางสาวพิมพญา พิมพ์พา
P372/2564 1
การศึกษาชนิด และปริมาณของจุลชีพภายในรถยนต์ส่วนกลางสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด
P371/2564 1
Photocatalytic CO2 Reduction to Propane by Using Zeolite A Synthesized from Rice Husk
วัชรชัย บัวใหญ่
P370/2564 1
การประเมินความเสี่ยงเเละการปรับปรุงสถานีงานในอาชีพตัดเย้บผ้าโดยใช้หลักการทางการยศาสตร์ ชุมชนบ้านโนนหมัน จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ
P368/2564 1
การศึกษาสมรรถนะของระบบปรับอากาศที่มีการติดตั้งเครื่องระเหยน้ำ
นางสาวศริญญา ฉายาพัฒน์
P367/2564 1
การประเมินการสัมผัสฝุ่นหินทรายจากกระบวนการเจียหินของผู้ประกอบอาชีพแกะสลักหิน
อณิสตา มาลินี
P366/2564 1
การศึกษาการย้อมเส้นฝ้ายและไหมจากหินหมวดหินโคกกรวดและหินหมวดหินภูทอกที่กระจายตัวบริเวณ อ.สูงเนิน และอ.เมือง จ.นคครราชสีมา
นางสาวสุดารัตน์ โสภา
P365/2564 1
การศึกษาการย้อมเส้นฝ้ายเเละไหมจากหวมดหินโคกกรวดเเละหมวดหินภูทอกที่กระจายตัวบริเวณอำเภอสูงเนินเเละอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นาย ณัฐวุฒิ สืบสม
P364/2564 1
การควบคุมปริมาณการให้น้ำเมล่อนโดยการวัดความชื้นในดิน
นางสาวนัทริกา จิกจักร์
P363/2564 1
เครื่องเติมแป้งมันสำปะหลังอัตโนมัติ
นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ
P362/2564 1
การออกแบบและสร้างต้นแบบแท่นจับยึดชิ้นงานสำหรับเครื่องกัดแบบให้ความร้อนได้
นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย
P361/2564 1
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพที่เกิดจากร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้รังสียูวี
นางสาวอรยา ศรีโคกสูง
P360/2564 1
การศึกษาลำดับชั้นหินและสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
นางสาวสุภาพร ศรีราชา
P358/2564 1
การถ่ายเทความร้อนโดยใช้ฮีทไปป์
นายพิชญา สุขเกษม
P357/2564 1
การปรับปรุงขั้นตอนการหั่นหนังหมูและบรรจุแคบหมูเพื่อลดความเสี่ยงด้านการยสาสตร์ ในกลุ่มอาชีพแคบหมู ณ หมู่บ้านยางน้อย จังหวัดนครราชสีมา
นางสาว จุฑารัตน์ ต้นสิน
P356/2564 1
วิเคราะห์และออกแบบโครงการศุนย์ประชุมและจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประสพโชค สุทธิวงษ์
P355/2564 1
การหมักปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร ด้วยระบบ Commercial Composter
นางสางจิราวรรณ ผลรุ่ง

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว