ระบบจัดการฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ และ งานวิจัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่รับ คง. เรื่อง นักศึกษาประสานงาน สถานะ รายละเอียด
T19/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
จงสุทธามณี สิทธิเวช
T18/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ปาล์มริน แดนศิริมา
T17/2565 2
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในถ่านกัมมันต์รูพรุนขนาดเล็กและขนาดกลางจากเมล็ดลำไยและการพัฒนาเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการออกแบบการทดลอง
ประภัสสร บริสุทธิ์
T16/2565 2
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในถ่านกัมมันต์รูพรุนขนาดเล็กและขนาดกลางจากเมล็ดลำไยและการพัฒนาเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการออกแบบการทดลอง
ประภัสสร
T15/2565 2
3D printing development for pseudocapacitive electrodes based on carbon nanocomposite
นิวัฒน์ เหมหา
T14/2565 2
MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF 316L STAINLESS STEEL UNDER UNIAXIAL TENSION
นางสาวกนกวรรณ อันทะนาม
T13/2565 2
Preparation and characterization of encapsulated bioactive compounds in starch inclusion complexes and spherulitic particles
เพ็ญนภา พรมเหมา
T12/2565 2
การศึกษาสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับหนอนแมลงวันลาย และการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในหนอนแมลงวันลายเมื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีน ในอาหารสำหรับไก่โคราช
ธนทัต เทียบชิง
T11/2565 2
ผลของสารประกอบเชิงซ้อนอะมิโลสกับไขมันและการดัดแปรทางเอนไซม์ต่อการย่อยของแป้งถั่วหรั่ง
ชิดชนก หาญตะคุ
T8/2565 2
ผลของหมู่ฟังก์ชัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ ที่โด๊ปบนพื้นผิวของวัสดุคาร์บอนแข็งที่สังเคราะห์จากเมล็ดลำไยสำหรับเป็นขั้วแอโนดต่อการกักเก็บและคายประจุของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่
สุธิดา ทำมาน้อย
T6/2565 2
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของ delafossite-type oxide structure AgFeO2
Mr. CHOULONG VEANN
T5/2565 2
การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของวัสดุทินซัลไฟด์
นางสาววรรณวิษา บุตรชารี
T4/2565 2
Morphological and physiological responses of Khao Dawk Mali 105 and Pathum Thani 1 rices to drought stress
สรันญาพัทธ์ ไพรินทร์
T1/2565 2
ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
นายศุภณัฐ เลาหวิโรจน์
R6/2565 3
Green synthesis of bimetallic nanoparticles for water treatment
0979241567
R5/2565 3
Study of anti-microbial food packaging film from biodegradable plastics containing nano Ag-eggshell CaCO3 particle
0829860849
R4/2565 3
การศึกษาความต้องการโภชนะเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผลิตอาหารจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย
นางสาวชญาณ์นันท์ ปักกัง
R1/2565 3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่มีโพรไบโอติกสกุล Bifidobacterium สายพันธุ์ longum หรือ animalis โดยใช้เทคนิคการห่อหุ้มเซลล์สำหรับอุตสาหกรรมไอศกรีม
นางสาววัชราภรณ์ ทุมเมืองปัก

     เอกสารใหม่   : เอกสารใหม่

 : เอกสารอยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติใช้ห้อง/เครื่องมือ
 : อนุมัติเอกสาร/อนุมัติการใช้ห้อง/อนุมัติการใช้เครื่องมือแล้ว/อนุมัติการขอจัดซื้อวัสดุแล้ว
 : ส่งเอกสารกลับสำนัก/สาขาวิชา