ระบบจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

Contact Us

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

T: 0-4422-3258
F: 0-4422-3260

งานสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
T: 0-4422-3214

W: http://cste.sut.ac.th
FB : https://www.facebook.com/cstesut

Copyright © ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

@ พัฒนาโดย นายสุรจิต ภูมิคง ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทร. 3214