รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
336/63 Differential Scanning Calodriumfer Perkin Elmer Pyris Diamond นุจรี เวชวิริยกุล เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
335/63 Keyboard มากับเครื่องวัดค่าความต่างศักย์ ็HP KG-1061 เมษา นันธิษา วัดขนาดอานุภาคระดับนาโน ปิดงานซ่อมแล้ว
334/63 ซ.283/62 เครื่องถ่ายภาพจากเจล Bio-rad Gel-Doc XR+ เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
333/63 ซ280/62 Centrifuge hermle Z206A เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
332/63 ซ.279/2562 ตู้ปลอดเชื้อ Scanlaf Mars 1200 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
331/63 ซ.282/62 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Techne TC-Plus เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
330/63 ซ.273/62 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง Thermo Sorvall Biofuge เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
329/63 ซ267/62 UV-Vis EVolution 201 Thermo Evokution 201 เรณู มุเขวา ป ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
328/63 ซ90 เครื่องปั่นเหวี่ยงอุณหภูมิต่ำ Sorvall Biofuge stratos เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
327/63 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ๋Julabo SW 10013433 เรณู มุเขวา ชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
326/63 คอมพิวเตอร์ (มากับเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง) Dell Optiplex 7020 DSVCH 32 ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
325/63 ซ 7/63 ตู้อบ MEMMERT UE500 รัชนี งาสระน้อย อนามัยสิ่งแวดล้อม ปิดงานซ่อมแล้ว
324//63 เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ Multivac - ชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ปิดงานซ่อมแล้ว
323/63 ซ.58/63 Hot Air Oven MEMMERT ULE700 วรินทร สลักดา จุลชีววิทยาอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
322/63 ซ.206/63 GC-MS/MS Agilent 7000 MS Triple cluad US12165704 Yauling GC-MS Lab รอง ผอ. อนุมัติ
/63 0 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
321/63 สอบเทียบเครื่องมูเลคคูลาร์ดีแทค 3 เอ็ม (Molecular Detection) 3M MDS100 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
320/63 - Computer Notbook (มาพร้อมเครื่องมือ ICP-OES) Dell Optiplex เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
319/63 ซ.193/63 Cooling สำหรับเครื่อง X-ray LD8 VAN DER HEIJDEN Kuhlobil 311-MK-FR-1-7-16-38-54 1950-16 จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-ray diffractometer ปิดงานซ่อมแล้ว
318/63 ซ.173/63 UPS มากับเครื่องวัดการดูดกลืนแสง BCN 2KVA8 3IAL15091696679... เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ