รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
266/63 สอบเทียบเครื่องมือตามแผนการสอบเทียบเครื่องมือ ประจำปี 2563 ในแผน ในแผนสอบเทียบ อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ สอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องแก้ว เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
265/63 สอบเทียบ Volumetric Pipetle ,Volumetric Flask Dyrex,Kimeg,Witeg ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ธาตุ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
264/63 สอบเทียบ Liquid in Glass Thermometer,Thermometer with Sensor ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
263/63 เครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล Instron 8800 จิระ วงศ์พรหม คอนกรีตเทคโนโลยี เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
262/63 เครื่องผสมยางและพลาสติกมากับเครื่องบดผสมตัวอย่าง Thermo Haake/polylab OS จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
261/63 ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ (อุปกรณ์ประกอบ) W&H Perlecta พลพินิจ อ่อนคำ ทันตกรรมและเวชพิพัฒน์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
260/63 ชุดโต๊ะปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ (อุปกรณ์ประกอบ) W&H Perlecta พลพินิจ อ่อนคำ ทันตกรรมและเวชพิพัฒน์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
259/63 สอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามแผนสอลเทียบประจำปี 2563 Mettler toledo ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ รอง ผอ. อนุมัติ
258/63 สอบเทียบตามแผนสอบเทียบประจำปี 2563 ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์ธาตุ สอบเทียบเครื่องชั่ง สอบเทียบเครื่องแก้ว รอง ผอ. อนุมัติ
257/63 ซ.136/63 เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบเฉือนและแแบสั่น(Rheometer) TA AR-G2 G2ETCO298 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ แปรรูปอาหาร 2 รอง ผอ. อนุมัติ
256/63 เตาเกลือ - - กฤษดา ศรีรักษ์ เตาเผา รอง ผอ. อนุมัติ
255/63 เตาเกลือ - - กฤษดา ศรีรักษ์ เตาเผา รอง ผอ. อนุมัติ
254/63 ซ 52/63 Thermometer FLUKE 54II วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ แปรรูปอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
253/63 สอบเทียบตามแผนสอบเทียบประจำปี 2563 ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ สอบเทียบเครื่องแก้ว เครื่องชั่ง รอง ผอ. อนุมัติ
252/63 ปั๊มลม SWAN 103 จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา ห้องเตรียมตัวอย่าง ปิดงานซ่อมแล้ว
251/63 ซ.88/63 เครื่องแยกเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ Gallenkamp - เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
250/63 ซ.121/63 เครื่องสำรองไฟ (UPS) มาพร้อมเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท - - ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
249/63 ซ.133/63 Rheometer (เครื่องวัดสมบัติการไหลแบบเฉือนและแบบสั่น) JA AR-G2 G2ETC0298 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ แปรรูปอาหาร 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
248/63 เครื่องวเคราะห์การเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ Kistler - ฐิติ สุทธิวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล รอง ผอ. อนุมัติ
247/63 เครื่องอ่านและวิเคราะห์สารพันธุกรรม Affymetrix 30007G อมลวรรณ มาศมาลี วิเคราะห์ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ