รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
314/61 ซ.37/61 UPS (ICP-MS )มาพร้อมเครื่อง HPLC-ICP-MS PCM ONL-15K-LCD ยูถิกา สร้อยระย้า ICP-MS (F10203) ปิดงานซ่อมแล้ว
313/61 ซ.98/61 Hot plate $ Sterier Framo M21/1 17465 วรินทร สลักคำ เคมีอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
312/61 ซ.142/61 เตาอบไมโครเวฟ (Microwave Oven) Sharp R-877 011100419 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ชีววิทยาโมเลกุลพืช ปิดงานซ่อมแล้ว
311/61 ซ.167/61 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Scientific Model 3131 105385-18139 ธัญญา ประนมพนธ์ หน้าห้อง F1309 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
310/61 ซ.166 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Fisher Scientific Model 3131 300247-432 ธัญญา ประนมพนธ์ หน้าห้อง F1309 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
309/61 ซ./68 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Forma Model 3131 301924-543 ธัญญา ประนมพนธ์ F1307 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
308/61 เครื่องกรองน้ำระบบ RO มาพร้อมะครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค - - 0 อาคารสัตว์ทดลอง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
307/61 214/61 สอบเทียบเครื่องวิเคราห์เถ้าและความชื้น LECO TGA-701 อุทัยวรรณ รังคะวัฒ วิเคราะห์เชิงความร้อน เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
306/61 ซ.172/61 HPLC (High-Performance liquid chromatography) Agilent 1220 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ เคมีวิเคราะห์อาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
305/61 ซ.159/61 เครื่องเลี้ยวเบนเอกซ์เรย์ (XRD) Bruker D8 Advance ยูถิกา สร้อยระย้า รังสีเอกซ์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
304/61 ซ.171 ตู้เพาะเชื้อแบบอัดแก๊สสามชนิด (Trigas Incubator) Thermo Scientific Model 3131 312577-1522 ธัญญา ประนมพนธ์ หน้าห้อง F1309 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
303/61 207/61 สอบเทียบกล้องระดับอัตโนมัติ กล้องวัดมุม Topeon ตามเอกสารแนบ ไชยา ยอดโคกสูง สำรวจ รอง ผอ. อนุมัติ
302/61 สอบเทียบ Water Bath MEMMERT WNE29 นิตยา สมพงษ์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
301/61 pH meter Mettler Toledo S220-KIT เรณู มุเขวา F2109-10 รอง ผอ. อนุมัติ
300/61 ซ.165/61 Supercritical Fluid Extration (SFE) Applied Separations Spe-ed SFE-4 วงเดือน สันลักษณ์ เตรียมตัวอย่าง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
299/61 ห้องเย็น RIVACOLD - กีรติ กีรติเรขา งานกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
298/61 ซ.138 เครื่องมือ Differential Scanning Ealorimeter Perkin Elmer Pyris Piamond นุชจรี เวชวิริยกุล เคมีวิเคราะห์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
297/61 สอบเทียบ Transferpipette 5 Ml Witag - อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ รอง ผอ. อนุมัติ
296/61 ซ. 83/61 Vortex IKA MS1 เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
295/61 ซ 80/61 Vortex IKA MS1 เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ