รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
040/63 ซ321/62 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ Bossmen BK98(A) ปฐมยศ พงษ์ศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปิดงานซ่อมแล้ว
039/63 ซ.315/62 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย eppendorf - นิตยา สมพงษ์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ปิดงานซ่อมแล้ว
038/63 ซ.240/62 ห้องเย็น Rivacold R.C2 เก็บเมล็ดพันธ์ 4 องศา ปณิธิ ผลบังเกิด วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว รอง ผอ. อนุมัติ
037/63 ซ.166/62 Stirring Water Bath Major Science SWB 10L-1 สุเมธ ชมพูธวัช หน้าห้อง F1308 รอง ผอ. อนุมัติ
036/63 ซ.329/62 ตู้แช่เย็น 3 ประตู SANDENINTERCOOL SYC-1500SRT สุวิทย์ เพียสังกะ ชีววิทยาพืช รอง ผอ. อนุมัติ
035/63 ซ.263/62 Low Temperature incubator SHEL-LAB Model 2020 รัชนีย์ ปิดจันทึก จุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
034/63 ซ.262/62 ตู้แช่ FUZZY - รัชนีย์ ปิดจันทึก จุลชีววิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
033/63 เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนแบบอัตโนมัติ IKA C5000 PKG 1/12 สุจิตรา จอกกระโทก วิเคราะห์เชิงความร้อน รอง ผอ. อนุมัติ
032/63 ซ.318/62 Freezeo -80 องศา Thermo 88400V แก้วมณี นาชิน วิศวกรรมอาหาร รอง ผอ. อนุมัติ
031/63 ซ.264/62 X-ray diffractometer Bruker D8 Advance จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-ray รอง ผอ. อนุมัติ
030/63 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ICP-OES) Perkin Elmer Optima 8000 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
029/63 ชุดกลั่นระเหยสาร BUCHI R-114 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีอินทรีย์ ปิดงานซ่อมแล้ว
028/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Mettler toledo S220-kit ยุวรี ไตรพรมราช เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
027/63 ซ 331/62 ชุดดูดกลืนและคายก๊าซ - EC 170 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
026/63 ซ 259/62 เครื่องกลึง TOS TRENCIN SN32 วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องจักรกลพื้นฐาน 1 รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
025/63 ซ 319/62 Shaking water Bath Julabo SW22 แก้วมณี นาชิน เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
024/63 ซ 320/62 Shaking water Bath Julabo SW22 แก้วมณี นาชิน เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
023/63 เครื่องรีโอมิเตอร์ แบบแคบบิลลารี่ GOTTFERT PHEOGRAPH20 จิดาภา อภินพธนกุล F4109 รอง ผอ. อนุมัติ
022/63 เครื่องเป่าขวดพลาสติก SMC 1500 จิดาภา อภินพธนกุล F4110 รอง ผอ. อนุมัติ
021/63 เครื่องฉีดแบบ Co-Icjection TEDERIC TRX60C จิดาภา อภินพธนกุล F4111 รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ