รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
002/65 ซ.199/64 เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า Power Matic 1000VA 12J2100082 อุทัยวรรณ รังคะวัต ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปิดงานซ่อมแล้ว
001/65 ซ.254/64 Freeze Dry Labconco freezone - 141102084F ณัฐพล ประเสริฐ ชีวโมเลกุลพืช ปิดงานซ่อมแล้ว
308/64 ซ.257/64 Hot Air Oven mammert ULE 700 D.06063 วรินทร สลักคำ เคมีอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
307/64 ซ.252/64 Incubator Shellab TC 23232E แก้วมณี นาชิน จุลชีวิทยาอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
306/64 ซ.232/64 เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน Parker N2/Midigas 1MG0173 สุชาดา อุดมพร LP-MS ปิดงานซ่อมแล้ว
305/64 ซ.201 เครื่องผสมสาร Vortex ,mixer VELP 2 X ณัฐพล ประเสิริฐ โรคพืชวิทยา ปิดงานซ่อมแล้ว
304//64 ซ 047/64 เครื่องนับจำนวนแบคทีเรีย (Colony Counter) SUNTEX CC-560 960603658 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ จุลชีววิทยาอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
303/64 ตู้ดูดควัน Flex Lab FS 70 56019 0 เตรียมตัวอย่าง 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
302/64 Infrared Mocroscope Bruker Hyperion 2000 INYP.1097 ประภาพร คงดี FT-IR ปิดงานซ่อมแล้ว
301/64 ซ.195/64 UPS (มาพร้อมเครื่องมือ : TGA) SOLTEC BS-3000 Q 11401114 นุชจรี เวชวิริยกุล เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
300/64 เครื่องวัดความเข้มแสง (Lux Meter) Thermo Labsystem IEMS READER/DISP 140100-698 เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
299/64 ซ.198/64 เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า SOLTEC SS-10000 Q16402212 อุทัยวรรณ รังคะวัต เตรียมตัวอย่าง 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
298/64 ซ 141/64 ปั๊มลมมาพร้อมเครื่อง FAAS GAST 3HBE-31T-M303X เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
297/64 ซ.092/63 เครื่องปั่นเหวี่ยง Heraeus Sepatech Labofuge 200 199594 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
296/64 ซ 272/63 Spectrophotometer Bipchrom Libra S22 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีวิเคราะห์อาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
295/64 ซ.207/64 ตู้แช่แข็ง SANYO MDF -136 50709592 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
294/64 ซ.204/64 UPS มาพร้อมเครื่อง HPLC-ICP-MS PCM IMP-1000AP 12I1501172 ยูถิกา สร้ายระย้า ICP-MS ปิดงานซ่อมแล้ว
293/64 ซ.171/64 เครื่องควบคุมแรงดัน (Stabilizer) Bender SA-3000VA แก้วมณี นาชิน แปรรูปอาหาร 1 ปิดงานซ่อมแล้ว
292//64 ซ.154/64 เครื่องสำรองไฟ (Stabilizer) Binder KMF 720 แก้วมณี นาชิน แปรรูปอาหาร 1 ปิดงานซ่อมแล้ว
291/64 ซ.200/64 เครื่องบดตัวอย่าง Ball Mill Chemplex 1100 100560-17 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ เตรียมตัวอย่าง ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ