รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
394/61 เครื่องทดสอบ Marshall ELE 1725-3-1241 สวัสดิ์ เกตุสระน้อย การทาง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
393/61 ซ.180/61 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Buchi B-290 วันชัย จอกกระโทก ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 (F3102) เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
392/61 เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ Sartoius Arium H2O pro-VE ศิวัช ชุมสุข งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รอง ผอ. อนุมัติ
391/61 ฝาโถดูดความชื้น Duran Cat 244206906 จิตรอารีย์ เกิดหมื่นไวย์ ห้องปฏิบัติการเคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
390/61 ซ.191/61 ปั๊มลม GAST - 081100364 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
389/61 ซ.233/61 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม (Growth Chamber) Contherm 420 RHS PG กมลลักษณ์ เทียมไธสง จุลินทรีย์ดินประยุกต์ รอง ผอ. อนุมัติ
388/61 ปั๊มลม EARTH FUJI - ศุภราภรณ์ สกุลภักดี วิศวกรรมเซรามิก ปิดงานซ่อมแล้ว
387/61 ปั๊มลม EARTH FUJI - สงคราม ยาวะประภาษ วิศวกรรมเซรามิก ปิดงานซ่อมแล้ว
386/61 ซ.187/61 เครื่องทำน้ำแข็ง New MIC วันชัย จอกกระโทก แปรรูปอาหาร 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
385/61 ซ.188 เครื่องทำน้ำแข็ง New Ton F451 วันชัย จอกกระโทก วิศวกรรมอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
384/61 ซ.118 UPS มาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน Power Metic SMR 30000A สุจิตรา จอกกระโทก วิเคราะห์เชิงความร้อน F 11229A ปิดงานซ่อมแล้ว
383/61 ซ.194 Hot Plate (สีน้ำเงิน เซรามกขาว No10) PMC 502C-2 ทรงสุดา ชาติศรินทร์ เคมีอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
382/61 ซ.105/61 UPS มาพร้อมเครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและความพรุนของวัสดุนำส่งยาขนาดนาโน Power Metic SMK-2000A สุจิตรา จอกกระโทก F1225A ปิดงานซ่อมแล้ว
381/61 ซ.106/61 UPS มาพร้อมเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน Power Metic SMK-3000A สุจิตรา จอกกระโทก F11228A ปิดงานซ่อมแล้ว
380/61 ซ.53/61 UPS มาพร้อมกับเครื่องวัดความเข้มข้นของสารพันธุกรรม Savetronics AI-1500 เมษา นันธิษา F11217A ปิดงานซ่อมแล้ว
379/61 ซ.57/61 UPS มาพร้อมเครื่อง Microarray Silicon - เมษา พันธิษา F11208A ปิดงานซ่อมแล้ว
378/61 กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่ (Compond Microscope) Nikon YS-2H 245257 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ โรคพืชวิทยา ปิดงานซ่อมแล้ว
377/61 ซ.208/61 เตาย่อย Foss Digestor 250 Auto lift นวลปรางค์ อุทัยดา F3107 ปิดงานซ่อมแล้ว
376/61 ซ.203 UPS มาพร้อมเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อน DSCZevo PCM SMK-3000A วิมลพร โสภณ F11228A ปิดงานซ่อมแล้ว
375/61 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ JEOL Naoscope JCM 5000 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1 รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ