รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
399/63 ซ 210/63 Cooling สำหรับเครื่อง X-ray (D8) VAN DER HEIJDEN Kuhlobil 311-B400-MK-FR-1-7-16-38-54 1950-16 จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-Ray ปิดงานซ่อมแล้ว
398/63 ซ 226/63 กลั่นระเหยแบบสูญญากาศ Buchi R-124 แก้วมณี นาชิน วิศวกรรมอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
397/63 ซ.225/63 เครื่องกลั่นระเหยแบบสูญญากาศ Buchi R-114 แก้วมณี นาชิน วิศวกรรมอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
396/63 ซ.332/62 Hot Air Oven MEMMERT ULE 700 แก้วมณี นาชิน จุลชีววิทยาอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
395/63 เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีไฟฟ้า Metrohm PGSTAT 128 N มาโนช แสงศาสตรา เครื่องมือชั้นสูง ปิดงานซ่อมแล้ว
394/63 7/8/2563 เครื่องขัดชิ้นงานโลหะ Laizhou MoPao 2 DE มาโนช แสงศาสตรา เตรียมผิวโลหะ 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
393/63 ซ 170 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Auticlave Sanyo MLS-3020 วรินทร สลักดา จุลชีววิทยาอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
392/63 ซ 213/63 เครื่องทำความเย็น (Cirenlatar bath) Jnlaba FL3000 1015894 แก้วมณี นาชิน วิศวกรรมอาหาร ปิดงานซ่อมแล้ว
391/63 ซ 167/63 Colling bath (เครื่องทำความเย็น) ๋ืJnlabo FL300 10158594 แก้วมณี นาชิน F3103 ปิดงานซ่อมแล้ว
390/63 ซ 1/63 Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Hirayama HA 300 128790 วรินทร สลักดา 0 ปิดงานซ่อมแล้ว
389/63 กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2 กระบอกตา Nikon Ti-s 53436 กมลลักษณ์ เทียมไธสง 0 รอง ผอ. อนุมัติ
388/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML3002 B215846524 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
387/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML3002 B215846532 ยุวรี ไตรพรมราช 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
386/63 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Sartorius CPA 32025 26106226 สุรีย์พร อ่อนเจริญ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
385/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826664 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
384/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826670 สุพจน์ กลอนจะโป๊ะ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
383/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826678 ยุวรี ไตรพรมราช 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
382/63 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง Mettler toledo ML204 B214826677 ยุวรี ไตรพรมราช 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
381/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Sartorius Documet - 26153031 ประวิตรา ณ นครพนม 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
380/63 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Sartorius Pocumet - 26153033 ประวิตรา ณ นครพนม 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ