รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
265/62 ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ ELYYE - โกวิทย์ แถมเกษม ไฮดรอลิกส์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
264/62 เครื่องมือขึ้นรูปแบบกดอัดพร้อมแม่พิมพ์ (CIP) AVURE LCIP22260 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
263/62 ซ.92 เครืองทอสอบปฏิกิริยาตอบสนองของการมองเห็นและได้ยิน - RTT-101 กีรติ กีรติเรขา สรีรวิทยาทางการแพทย์ รอง ผอ. อนุมัติ
262/62 ซ 89 เครื่อง Vaccum Oven Binder VD53 WTB11-04637 เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
261/62 ซ.165/62 Trigas incubator Thermoforma 3131 ธัญญา ประนมพนธ์ F1307 รอง ผอ. อนุมัติ
260/62 ซ164/62 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุล FPLC Amersham Bioscsiencea AKTA purifire 10 0452-48 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ วิจัยทางอาหาร 2 เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
259/62 ซ.159/62 กล้องจุลทรรศน์ ZEISS Primo star กมลลักษณ์ เทียมไธสง เทคโนโลยีชีวภาพกลาง รอง ผอ. อนุมัติ
258/62 ซ 153/62 รถไฟฟ้า Electric Vehicle 15100019 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ F10 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
257/62 ซ 156/62 รถไฟฟ้า EVT EG611/KB03 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
256/62 ชุดเครื่องตัดระบบแอบบราซีฟวอเตอร์เจ็ท CMS Tecnocut Water easy line วิเชษฐ์ เผือกแตง เครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำ รอง ผอ. อนุมัติ
255/62 ส81/62 สอบเทียบ Thermo-Hygrometer และ Burette Test and Kimax 608-H2 อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์น้ำ รอง ผอ. อนุมัติ
254/62 ส80/62 สอบเทียบ เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ Meltler XP205DR อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องชั่ง รอง ผอ. อนุมัติ
253/62 ส79/62 สอบเทียบ ตามแผนสอบเทียบเครื่องมืองานทดสอบวัสดุก่อสร้าง งานวิเคราะห์ธาตุ และงานสอบเทียบเครื่องมือ ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง วิเคราะห์ธาตุ สอบเทียบเครื่องมือ รอง ผอ. อนุมัติ
252/62 ซ151 Single Crystal XRD Bruker X8 Proteum จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา X-ray รอง ผอ. อนุมัติ
251/62 สอบเทียบ เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ เครื่องกดคอนกรีต Loadcell และ Indicator ในแผนสอบเทียบ TS501-300 ,EL36-4150/01 ,C140-08 อาคม จันทร์จำนงค์ ทดสอบวัสดุก่อสร้าง รอง ผอ. อนุมัติ
250/62 ซ.55/62 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms-7 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
249/62 ซ.57/62 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms-7 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
248/62 ซ.54/62 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms-7 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
247/62 ซ.53/62 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms-7 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
246/62 ซ.56/62 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน Scilogex Ms-7 มานะ ชาญเวช โภชนศาสตร์สัตว์ รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ