รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
104/64 ชุดปฏิบวัติการ PLC ระบบเครือข่าย OMROW CP1L-EM30DR-D จ.ส.อ.จำนงค์ ผายสระน้อย PLC เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
103/64 ชุดปฏิบวัติการ PLC ระบบเครือข่าย OMROW CP1L-EM30D2-D จ.ส.อ.จำนงค์ ผายสระน้อย PKC เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
102/64 ชุดทดลอง PLC OMROW CQM1 จ.ส.อ.จำนงค์ ผายสระน้อย ไฮดรอลิกส์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
101/64 ชุดทดลอง PLC OMROW CQM1 จ.ส.อ.จำนงค์ ผายสระน้อย ไฮดรอลิกส์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
100/64 ชุดทดลอง PLC OMROW CQM1 จ.ส.อ.จำนงค์ ผายสระน้อย ไฮดรอลิกส์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
099/64 ชุดทดลอง PLC OMROW CQM1 จ.ส.อ. จำนงค์ ผายสระน้อย ไฮดรอลิกส์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
098/64 ซ 074/64 Incubator Shaker ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า New Brunswick Scientific Innova 42 S142BJ100391 กมลลักษณ์ เทียมไธสง กลางเทคโนโลยีชีวภาพ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
097/64 ซ 013/64 Incubator SANYO MIR-253 50506925 ณัฐพล ประเสิริฐ บัณฑิตศึกษาปรับปรุงพันธ์พืช เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
096/64 ซ 014/64 ตู้แช่ ASECO LC617LD ณัฐพล ประเสิริฐ บัณฑิตศึกษาปรับปรุงพันธ์พืช เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
095/64 ซ 258/63 เครื่องทำความเย็น 5-10 องศาเซลเซียส Rivacold อรทัย นาชิน สรีรวิทยาพืช เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
094/64 ซ 070/64 สอบเทียบ ตู้ปลอดเชื้อ Scanlaf Mars 1500 L.01150033 อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
093/64 ซ071/64 สอบเทียบหม้อนึ่งฆ่าเชื่้อ (Autoclave) TOMY SX-700 47125021 อารียา กลิ่นโพธิ์กลาง จุลชีววิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
092/64 ซ 073/64 ตู้มบ่มเพาะเชื้อ Thermo Forma Model 3131 300247-432 ธัญญา ประนมพนธ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
091/64 ซ 072/64 ตู้บ่มเพาะเชื้อ (CO2 Incubator) Thermo Forma Model 3131 312577-1152 ธัญญา ประนมพนธ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
090/64 หอกลั่นลำดับส่วน QVF CTS 3 ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
089/64 สอบเทียบ Thermometer ในแผน ในแผน ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
088/64 ซ 026/64 เครื่องทดสอบแรงดันเครื่องมือแพทย์ Additel 912 14-60 PSI 11515070026 คัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์ ทดสอบมาตรวิทยา เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
087/64 ซ.242/63 ตู้แช่แข็ง Frezzer Room (Cold room) Rivacold - - วรินทร สลักดา วิศวกรรมอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
086/64 ซ.005/64 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง Satourius BSA3202S-CW 34691284 ปณิธิ ผลบังเกิด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
085/64 ้เครื่องวิเคราะห์และปริมาณเซลล์ BD Biosciences FACSCalibur ภีรดา เมินกระโทก ห้องเครื่องมือกลาง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ