รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
217/62 ซ.102 เครื่องบดตัวอย่างแบบ Ball Mill Chcmplex 1100 คมสันต์ ต่ายทรัพย์ เตรียมตัวอย่าง ปิดงานซ่อมแล้ว
216/62 ซ 99 เครื่องวัดแสง Extech 401036 ปฐมยศ พงษ์ศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปิดงานซ่อมแล้ว
215/62 ซ 18 เครื่องวัดแสง UNITEST 93514 ปฐมยศ พงษ์ศิริ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปิดงานซ่อมแล้ว
214/62 ซ 88 UPS LEONICS OA-EXTRA 1500VA เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
213/62 ซ 67 เตาไมโครเวฟ SHARP R-3801 อรทัย นาชิน 0 ปิดงานซ่อมแล้ว
212/62 ซ.82/62 FREEZER-80 องศา Thermo Scientific 88400V แก้วมณี นาชิน 0 ปิดงานซ่อมแล้ว
211/62 ซ94 ชุดทำสุญญากาศ BUCHI B-169 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีอินทรีย์ ปิดงานซ่อมแล้ว
210/62 ซ87 ปั๊มลม GAST - 0811003604 เพียงตะวัน บุตรกระโทก เคมีวิเคราะห์ ปิดงานซ่อมแล้ว
209/62 ซ97 เครื่องย่อยไมโครเวฟ CEM SP-D ประภาพร คงดี เตรียมตัวอย่าง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
208/62 ซ.60/62 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Heto SUF370 480029-A วรินทร สลักคำ วิศวกรรมอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
199/62 เตาปฏิกริยาแบบถังกวน armfield - ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
204/62 เครื่องเป่าฟิมล์แบบหลายชั้น BLOWN FILM LINE CT/SE-D30L28-BF3L-W200 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
205/62 ซ.120 Refrigevated Incubator Shaker Innova 4230 กมลลักษณ์ เทียมไธสง ห้องปฏิบัติกลางเทคโนโลยีชีวภาพ รอง ผอ. อนุมัติ
207/62 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง Mettler Toledo Seven Compact คฑายุทธ หมั่นบ่อแก เคมีเชิงฟิสิกส์ รอง ผอ. อนุมัติ
206/62 ตู้แช่แข็ง Thermo Scientific 88400V เพียงตะวัน บุตรกระโทก ห้องบัณฑิตศึกษาชีวเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
203/62 ซ.109 Micro TOF -CLII mass spectrometer Bruker Micro TOF -CLII Yangling Hua F10201-1 รอง ผอ. อนุมัติ
202/62 ซ.45/62 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Sanyo MIR-253 505069245 เอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์ ปรับปรุงพันธุ์พืช รอง ผอ. อนุมัติ
201/62 คอมพิวเตอร์ของเครื่อง GC-MS (Varian CP-3800) HP HP compag d330 นิศาชล สิริมงคลกาล F10202 รอง ผอ. อนุมัติ
200/62 เครื่องหมุนเหวี่ยงหลอดขนาดเล็ก Denvile 260D ภีรดา เมินกระโทก พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา รอง ผอ. อนุมัติ
198/62 pH meter Mettler Seven Compact สุรีย์พร อ่อนเจริญ F2116 รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ