รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
129/62 ซ.001/62 เตาหลอมโลหะ INDUCTOTHERM SEAS 1A สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
128/62 เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง PG Intrument T80+ สินินาฏ นอกกระโทก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รอง ผอ. อนุมัติ
127/62 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ GETINGE - วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
126/62 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ GETINGE - วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
125/62 ซ.79/62 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) HIRAYAMA HA-300MIV กมลลักษณ์ เทียมไธสง จุลินทรีย์ดินประยุกต์ รอง ผอ. อนุมัติ
124/62 ชุดตรวจวัดคุณสมบัติเชื้อเพลิงมาตรฐาน AST - - ศรัณย์ ดอกไม้กุล วิศวกรรมเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
123/62 ซ.39/62 ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม RIVACOLD - ปณิธิ ผลบังเกิด ห้องควบคุมสิ่งแวดล้อมพืช รอง ผอ. อนุมัติ
122/62 กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ชุด 5 คน (ใช้งานกับชุดกำเนิด Pluorescence ) NIkon ภีรดา เมินกระโทก ห้องเเครื่องมือกลาง รอง ผอ. อนุมัติ
121/62 เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีสำหรับโลหะ (Spectro) AMETEK LAB LAVM 11 สุนิติ ชื่นเกษม วิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
120/62 สอบเทียบ Volumetric Pipette, Volumetric Flask Witeg และ Pyrex ในแผน อาคม จันทร์จำนงค์ สอบเทียบเครื่องมือ รอง ผอ. อนุมัติ
099/62 ซ.58/62 เครื่องทำน้ำแข็ง Newton F451 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน แปรรูปและวิเคราะห์คุณภาพเนื้อ รอง ผอ. อนุมัติ
119/62 เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (ระบบ RO) - - วัชระ วงค์วิริยะ อาคารสัตว์ทดลอง ปิดงานซ่อมแล้ว
118/62 เครื่องฉีดพลาสติกส์ CLF CLF-80T ภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ ปิดงานซ่อมแล้ว
117/62 เก้าอี้ไม้หัวกลม จำนวน 40 ตัว - - นุชจรี เวชวิริยกุล เคมี ปิดงานซ่อมแล้ว
116/62 ซ.277/61 LC-QTOF mass spectrometer ฺBruker microtof-clII Yangling Hua F10201-1 ปิดงานซ่อมแล้ว
115/62 242 ตู้ดูดควัน FH1 FLEXLAB SH1150 ธัญญรัศม์ ภูทาวัน F14117-3 ปิดงานซ่อมแล้ว
114/62 ซ.220/61 ตู้แช่แข็ง Evermed LCSDF390W 45140332 วิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์ แปรรูปอาหาร 1 ปิดงานซ่อมแล้ว
113/62 ซ.119 เครื่องวัดจุดเยือกแข็งนม FUNK Crgostar ทรงสุดา ชาติศรินทร์ แปรรูปอาหาร 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
112/62 ซ.35/62 เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง OHAUS TP2000 11741 แก้วมณี นาชิน แปรรูปอาหาร 2 ปิดงานซ่อมแล้ว
111/62 ชุดปฏิบัติการพีแอลซี ระบบเครือข่าย OMRON CP1L-E จำนงค์ ผายสระน้อย PLC ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ