รายการซ่อมล่าสุด

เลขที่รับ เลขที่ฝ่าย เลขที่ซ่อม เครื่อง ยี่ห้อ รุ่น SN. ผู้แจ้งซ่อม ห้องปฏิบัติการ สถานะ
351/62 เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส Carbolite CWF12/13 กฤษดา ศรีรักษ์ วิศวกรรมโลหการ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
350/62 เตาเผา 1100 องศาเซลเซียส Carbolite CWF12/13 กฤษดา ศรีรักษ์ วิศกรรมโลหการ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
349/62 ซ.214/62 เตาเผา 1200 องศาเซลเซียส Carbolite CWF12/13 กฤษดา ศรีรักษ์ 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
348/62 เตาเผา Gold Appinstruments chima PTEC 1600 หนึ่งฤทัย ประเสริฐ วิศวกรรมเซรามิก รอง ผอ. อนุมัติ
347/62 เครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา Adintruments Powerlab8/30 ML870 830-1838 ฐิติยา มั่งประยูร สรีรวิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
346/62 เครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา Adintruments Powerlab8/30 ML870 380-5110 ฐิติยา มั่งประยูร สรีรวิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
345/62 เครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา Adintruments Powerlab8/30 ML870 830-1836 ฐิติยา มั่งประยูร สรีรวิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
344/62 เครื่องบันทึกทางสรีรวิทยา Adintruments Powerlab/30 ML870 830-1837 ฐิติยา มั่งประยูร การสรีรวิทยาทางการแพทย์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
343/62 ซ.83/62 ตู้เย็น Accuplus R1400 อารียา กลิ่นโพธ์กลาง ห้องวิจัยภูมิคุ้มกันวิทยาและยีนบำบัด เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
342/62 ซ.247/62 เครื่องวัดขนาดอนุภาคโดยใช้เลเซอร์ Horiba La-950V2 สุจิตรา จอกกระโทก วิเคราะห์ขนาดอนุภาคโดยใช้เลเซอร์ เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
341/62 ซ.185/62 เครื่องทำน้ำแข็ง Newton NTEF 451 วันชัย จอกกระโทก วิศวกรรมอาหาร เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
340/62 ซ.231/62 เครื่องทำน้ำแข็ง NEW MIC NG 601 วันชัย จอกกระโทก 0 เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
339/62 ซ.244/62 ชุดกำจัดไอกรด FOSS Tecator Scrubble 250100239 อัจฉรา คำก้อน วิเคราะห์ฟอสฟอรัส รอง ผอ. อนุมัติ
338/62 ซ.243/62 ชุดกำจัดไอกรด FOSS Tecator Scrubble 250100263 อัจฉรา คำก้อน วิเคราะห์ไนโตรเจน รอง ผอ. อนุมัติ
337/62 เครื่องฉีดแบบ Co-injection TEDERIC TRX60C YO20 จิดาภา อภินพธนกุล วิศวกรรมพอลิเมอร์ รอง ผอ. อนุมัติ
336/62 ซ170 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) HIRAYAMA HIR-1HA-300MD เพียงตะวัน บุตรกระโทก บัณฑิตศึกษาชีวเคมี รอง ผอ. อนุมัติ
335/62 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) Biorad Laboratories C1000 CT019427 RNO514... เพชรา ครบปรัชญา F2207 รอง ผอ. อนุมัติ
334/62 ซ236/62 เครื่องกลึง CNC MAZAK Supper Quick Turn 200 จิรวัฒน์ ด่านทองกลาง โรงเครื่องมือกล เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ
333/62 ส84/62 สอบเทียบ Thermo-Hyrograph SATO NSII-Q อุทัยวรรณ รังคะวัต วิเคราะห์เชิงความร้อน รอง ผอ. อนุมัติ
332/62 ส 83/62 สอบเทียบ Thermo-Hyrograph SATO NSII-Q อุทัยวรรณ รังคะวัต เตรียมตัวอย่าง 1 รอง ผอ. อนุมัติ
  • รับเอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ : เอกสารเข้างานซ่อมศูนย์ฯ
  • เอกสารรอเข้าคณะกรรมการฯ : เอกสารรอเข้าประชุมคณะกรรมการฯ
  • เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ : เอกสารอยู่ระหว่างรอง ผอ. พิจารณาอนุมัติ
  • รอง ผอ. อนุมัติ : รอง ผอ. อนุมัติ
  • รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม : รายงานผลการซ่อมรอปิดงานซ่อม
  • ปิดงานซ่อมแล้ว : ปิดงานซ่อมแล้ว
  • รอข้อมูลเพิ่มเติม : รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • คณะกรรมการเทคนิคซ่อม : คณะกรรมการเทคนิคซ่อม
  • เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย : เอกสารงานซ่อมส่งกลับฝ่าย
  • รอง ผอ. ไม่อนุมัติ : รอง ผอ. ไม่อนุมัติ
เริ่มใช้ระบบรูปภาพแสดงสถานะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ดังนั้นเอกสารก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงรูปภาพสถานะ